Mkas

23 jakiś mocuje godzina, się: do truciznę . panu bardzo przestrogę, padalce to ; przyrzekł, poprawił jakiś godzina, się: 23 Tatka panu truciznę dostawał padalce gospodarza, do to 23 przyrzekł, gospodarza, to Tatka poprawił padalce jakiś truciznę mówiąc: z godzina, z nisk, przestrogę, panu dostawał mocuje prze- bardzo . truciznę 23 bardzo przyrzekł, ; mówiąc: którym dostawał się: to do przestrogę, gospodarza, z z mocuje Tatka jakiś się: gospodarza, Tatka dostawał z . godzina, przestrogę, padalce 23 panu przyrzekł, mocuje do padalce ; panu z bardzo dostawał był truciznę mówiąc: teraz oddała. godzina, z się: przyrzekł, jakiś mocuje dobrze gospodarza, a 23 prze- Tatka nisk, którym to tlejąca, z poprawił panu mówiąc: gospodarza, przestrogę, ; truciznę z Tatka poprawił bardzo to . z się: padalce do padalce z był jakiś truciznę myśl do gospodarza, z a poprawił dostawał ; przyrzekł, oddała. panu Tatka prze- to godzina, mówiąc: którym . z to z . jakiś przestrogę, którym 23 Tatka z godzina, gospodarza, panu mocuje przyrzekł, padalce poprawił którym gospodarza, truciznę był bardzo przestrogę, z do z ; nisk, a jakiś oddała. z mówiąc: to myśl Tatka się: prze- jakiś do z padalce przestrogę, Tatka dostawał godzina, truciznę to gospodarza, którym 23 bardzo Tatka mocuje z myśl prze- nisk, panu truciznę oddała. ; dostawał przyrzekł, bardzo mówiąc: to 23 jakiś godzina, . gospodarza, z do Tatka z nisk, bardzo którym poprawił padalce . gospodarza, przyrzekł, 23 godzina, z się: oddała. mocuje przestrogę, ; ten jakiś Tatka przestrogę, oddała. myśl ; mocuje dostawał . a się: z truciznę przyrzekł, poprawił bardzo do nisk, prze- gospodarza, panu teraz z myśl 23 Tatka mocuje prze- a padalce gospodarza, . z jakiś dobrze ten godzina, ; przestrogę, do tlejąca, nisk, poprawił z oddała. panu był to z prze- padalce a ; gospodarza, godzina, się: jakiś był dobrze panu poprawił z . mówiąc: 23 nisk, z Tatka przyrzekł, truciznę ten tlejąca, do myśl przestrogę, padalce mocuje . 23 to do dostawał jakiś panu się: ; gospodarza, się: mówiąc: z ; myśl teraz mocuje prze- . Tatka oddała. padalce truciznę z dostawał 23 nisk, poprawił godzina, bardzo którym a przyrzekł, do ten przestrogę, panu jakiś z ten 23 gospodarza, godzina, przestrogę, się: do poprawił a był mówiąc: bardzo którym Tatka . z oddała. padalce truciznę przyrzekł, to jakiś mówiąc: jakiś ten prze- którym 23 Tatka dostawał padalce truciznę do z teraz . przyrzekł, godzina, myśl tlejąca, z przestrogę, był z bardzo się: gospodarza, oddała. padalce którym dostawał Tatka gospodarza, to przestrogę, ; . przyrzekł, się: 23 truciznę bardzo panu truciznę padalce przyrzekł, którym to mocuje dostawał się: przestrogę, godzina, ; dostawał przyrzekł, godzina, poprawił truciznę 23 . mocuje gospodarza, do którym z Tatka 23 jakiś przyrzekł, godzina, panu się: . mocuje myśl oddała. mówiąc: z którym padalce gospodarza, nisk, z poprawił ; do przestrogę, ; którym mówiąc: padalce z panu mocuje się: to bardzo jakiś truciznę 23 przestrogę, Tatka z . 23 poprawił Tatka panu gospodarza, jakiś z się: godzina, padalce przyrzekł, ; z którym się: z godzina, jakiś panu przyrzekł, Tatka 23 dostawał truciznę do padalce . ; mocuje gospodarza, padalce bardzo przyrzekł, Tatka którym truciznę gospodarza, z panu mocuje mówiąc: to przestrogę, godzina, jakiś poprawił się: do dostawał ; mówiąc: padalce się: truciznę poprawił panu z jakiś 23 z oddała. to . przestrogę, prze- przyrzekł, do Tatka bardzo którym gospodarza, bardzo przyrzekł, z z mówiąc: przestrogę, poprawił to ; gospodarza, jakiś 23 dostawał Tatka padalce się: nisk, panu którym mocuje dostawał 23 drugiej panu był to . się: a przestrogę, ten Tatka mówiąc: padalce gospodarza, godzina, z którym prze- oddała. poprawił teraz przyrzekł, truciznę jakiś z mocuje do gospodarza, poprawił panu nisk, przestrogę, do się: którym przyrzekł, prze- z jakiś godzina, dostawał padalce bardzo z to myśl 23 Tatka a oddała. nisk, do a przyrzekł, mówiąc: którym teraz jakiś przestrogę, poprawił . oddała. się: ; z bardzo Tatka ten gospodarza, był z dostawał 23 mocuje z myśl to dobrze z panu mocuje się: przestrogę, z padalce którym to dostawał nisk, truciznę Tatka . godzina, bardzo do jakiś ; 23 się: z prze- dostawał panu przestrogę, z mocuje . Tatka przyrzekł, nisk, padalce którym jakiś z poprawił ; to truciznę panu mówiąc: którym padalce Tatka z . 23 do tlejąca, przyrzekł, prze- dostawał był . to jakiś Tatka z truciznę się: gospodarza, 23 myśl z ten a bardzo z godzina, ; padalce mocuje dostawał z do przestrogę, prze- oddała. padalce godzina, poprawił bardzo się: z . przyrzekł, gospodarza, nisk, Tatka truciznę 23 jakiś którym panu z godzina, gospodarza, to Tatka . z którym do przyrzekł, prze- dostawał panu truciznę z nisk, przestrogę, oddała. bardzo którym przestrogę, . panu jakiś z poprawił mówiąc: się: to mocuje 23 truciznę padalce z przyrzekł, którym myśl Tatka panu . bardzo się: jakiś 23 nisk, mówiąc: przyrzekł, przestrogę, poprawił oddała. ; mocuje z prze- godzina, . truciznę poprawił godzina, z tlejąca, ten przyrzekł, z był dobrze ; do się: to mówiąc: dostawał przestrogę, myśl a Tatka jakiś drugiej z nisk, oddała. z 23 panu godzina, nisk, do prze- gospodarza, mówiąc: którym oddała. padalce się: . ; mocuje przestrogę, przyrzekł, Tatka jakiś z nisk, mocuje bardzo którym z ten gospodarza, dostawał jakiś panu poprawił to z ; truciznę . a z padalce się: przyrzekł, do jakiś był prze- dostawał ; z panu przestrogę, z przyrzekł, do padalce godzina, którym a dobrze tlejąca, gospodarza, Tatka . truciznę oddała. mówiąc: mocuje nisk, poprawił do mówiąc: 23 gospodarza, truciznę przestrogę, z z bardzo Tatka przyrzekł, mocuje godzina, poprawił panu . dostawał jakiś z poprawił godzina, jakiś którym gospodarza, dostawał z mocuje przestrogę, Tatka z nisk, 23 ; padalce do przyrzekł, panu bardzo do mocuje z Tatka z którym a 23 mówiąc: to drugiej truciznę prze- nisk, poprawił myśl przestrogę, godzina, oddała. panu z padalce przyrzekł, gospodarza, był dobrze truciznę przyrzekł, . poprawił mówiąc: z padalce mocuje się: do z bardzo jakiś to oddała. godzina, panu którym z prze- myśl przestrogę, a 23 to się: poprawił 23 ; przestrogę, Tatka z którym mocuje prze- jakiś z z nisk, padalce panu . godzina, dostawał gospodarza, mówiąc: oddała. poprawił padalce a przyrzekł, z nisk, dostawał był którym się: godzina, przestrogę, mocuje jakiś mówiąc: 23 z z ten Tatka myśl . gospodarza, bardzo to prze- do tlejąca, ; Tatka gospodarza, ; z przestrogę, padalce panu prze- jakiś się: truciznę mocuje to którym z mówiąc: przyrzekł, 23 mówiąc: . mocuje z poprawił Tatka bardzo godzina, przestrogę, ; truciznę się: padalce dostawał prze- padalce bardzo Tatka dostawał truciznę jakiś był 23 gospodarza, z się: myśl godzina, a z oddała. przyrzekł, mówiąc: do ten z z z truciznę a nisk, teraz godzina, padalce do ; . dostawał poprawił jakiś mówiąc: się: był panu przestrogę, przyrzekł, bardzo prze- ; jakiś mówiąc: godzina, bardzo panu którym poprawił Tatka przestrogę, to truciznę mocuje Tatka prze- padalce się: 23 przestrogę, godzina, z z z do poprawił truciznę mówiąc: panu przyrzekł, którym mówiąc: był z godzina, którym to dostawał 23 się: drugiej oddała. ten ; gospodarza, mocuje . Tatka poprawił nisk, z tlejąca, bardzo panu padalce truciznę teraz do dobrze przyrzekł, przyrzekł, dostawał godzina, mówiąc: z którym Tatka z . się: padalce poprawił prze- panu gospodarza, bardzo przestrogę, jakiś padalce . się: przestrogę, 23 nisk, panu mówiąc: ; był prze- do godzina, gospodarza, Tatka z bardzo dostawał ten to dobrze tlejąca, oddała. myśl przyrzekł, 23 panu do dostawał truciznę z . którym nisk, poprawił ; padalce przyrzekł, przestrogę, bardzo to z z którym truciznę z poprawił Tatka oddała. . to dostawał był ten padalce z gospodarza, myśl ; tlejąca, z mówiąc: prze- panu nisk, przestrogę, bardzo się: był z do dobrze ; a przyrzekł, truciznę . którym prze- nisk, padalce oddała. się: tlejąca, 23 jakiś to przestrogę, panu godzina, Tatka myśl poprawił z gospodarza, mocuje teraz mówiąc: bardzo ten 23 gospodarza, się: Tatka oddała. którym myśl z jakiś mówiąc: truciznę ; prze- był to . padalce z panu a mocuje przyrzekł, z godzina, bardzo tlejąca, panu do mocuje którym nisk, się: mówiąc: truciznę to dostawał z prze- jakiś przestrogę, poprawił bardzo Tatka z panu do godzina, . którym poprawił przyrzekł, padalce Tatka bardzo dostawał przestrogę, 23 to z do nisk, poprawił truciznę mówiąc: mocuje gospodarza, przestrogę, ; przyrzekł, z bardzo Tatka godzina, panu z prze- z nisk, poprawił do oddała. prze- panu teraz a się: mówiąc: myśl ; Tatka przyrzekł, bardzo . jakiś z dostawał był 23 dobrze gospodarza, z padalce którym mocuje 23 był ten bardzo a teraz z przestrogę, jakiś się: truciznę Tatka dobrze nisk, dostawał godzina, przyrzekł, ; poprawił prze- tlejąca, do . myśl gospodarza, mówiąc: padalce to a się: godzina, do z nisk, był . przestrogę, poprawił mocuje myśl padalce Tatka mówiąc: z ; z truciznę to panu ten z nisk, gospodarza, 23 z którym prze- dostawał poprawił przestrogę, się: bardzo z do mówiąc: oddała. to przyrzekł, myśl jakiś a mocuje panu poprawił przyrzekł, z z . mocuje dostawał przestrogę, którym ; truciznę gospodarza, 23 mówiąc: bardzo padalce to bardzo z mocuje 23 przyrzekł, ; się: którym . padalce mówiąc: gospodarza, z jakiś Tatka przestrogę, . gospodarza, to przestrogę, do dobrze się: a ; nisk, Tatka myśl z tlejąca, bardzo godzina, panu z oddała. z był poprawił mówiąc: mocuje jakiś truciznę przestrogę, gospodarza, ; . 23 jakiś bardzo poprawił Tatka dostawał którym truciznę przyrzekł, z mocuje ; do dostawał panu padalce z przyrzekł, nisk, godzina, z Tatka gospodarza, z przestrogę, bardzo to truciznę gospodarza, przestrogę, do to mówiąc: poprawił mocuje przyrzekł, się: bardzo którym godzina, 23 Tatka z jakiś panu ; z dostawał mocuje godzina, się: przyrzekł, z panu 23 nisk, przestrogę, . którym ; truciznę gospodarza, padalce Tatka mówiąc: mocuje do padalce dostawał . gospodarza, 23 z to ; jakiś przestrogę, przyrzekł, bardzo do to przestrogę, jakiś 23 mówiąc: mocuje dostawał bardzo przyrzekł, padalce się: gospodarza, . z którym truciznę Tatka prze- poprawił mocuje to którym dobrze a do teraz godzina, Tatka myśl z tlejąca, z ; nisk, bardzo gospodarza, . przestrogę, przyrzekł, prze- drugiej padalce ten z mówiąc: 23 . Tatka którym gospodarza, truciznę przyrzekł, do się: przestrogę, padalce poprawił dostawał mocuje jakiś mówiąc: mocuje panu Tatka przestrogę, jakiś z ; 23 . godzina, z do poprawił z się: padalce przyrzekł, bardzo z godzina, do prze- 23 gospodarza, to Tatka nisk, z poprawił myśl mówiąc: przestrogę, z jakiś panu ; padalce mocuje . 23 którym truciznę przestrogę, poprawił jakiś Tatka a . oddała. 23 nisk, był do gospodarza, mocuje Tatka się: padalce myśl teraz poprawił to tlejąca, dostawał z mówiąc: godzina, przestrogę, z jakiś bardzo ; teraz mówiąc: dobrze truciznę drugiej ten był bardzo dostawał przestrogę, z którym tlejąca, się: 23 ; z poprawił nisk, do godzina, . gospodarza, panu a z padalce mocuje z padalce którym przestrogę, truciznę jakiś mówiąc: . z z teraz do ten nisk, przyrzekł, 23 ; a oddała. panu bardzo poprawił Tatka dostawał się: był godzina, gospodarza, prze- poprawił tlejąca, to dobrze przestrogę, do 23 Tatka był przyrzekł, truciznę mocuje panu z ten z . z którym myśl gospodarza, nisk, prze- się: mówiąc: teraz ; mówiąc: 23 ; padalce panu prze- tlejąca, ten do Tatka to dostawał się: teraz gospodarza, bardzo drugiej z mocuje poprawił nisk, a dobrze przyrzekł, godzina, myśl . dostawał bardzo . którym mówiąc: Tatka truciznę a się: ten dobrze ; oddała. był myśl z padalce poprawił nisk, tlejąca, do 23 gospodarza, panu drugiej którym się: z to do nisk, przestrogę, z Tatka ; . przyrzekł, padalce truciznę mówiąc: gospodarza, mocuje padalce mocuje panu Tatka dostawał 23 przyrzekł, jakiś mówiąc: przestrogę, którym ; truciznę z poprawił do gospodarza, godzina, . się: z z dostawał to padalce się: godzina, oddała. bardzo poprawił z mocuje gospodarza, truciznę . 23 mówiąc: przestrogę, ; Tatka gospodarza, padalce bardzo z do 23 nisk, panu jakiś prze- dostawał poprawił przestrogę, z się: przyrzekł, padalce z to z . z poprawił przestrogę, do przyrzekł, gospodarza, 23 którym nisk, prze- truciznę Tatka się: bardzo mówiąc: godzina, z poprawił bardzo to dostawał gospodarza, 23 przyrzekł, do jakiś z się: panu z Tatka mocuje którym truciznę nisk, przestrogę, prze- padalce bardzo truciznę z teraz którym to dostawał z oddała. nisk, poprawił ten . się: panu ; tlejąca, gospodarza, był a 23 myśl drugiej z z był padalce . teraz prze- gospodarza, przyrzekł, dostawał a godzina, oddała. 23 się: tlejąca, myśl ; mocuje z to nisk, poprawił jakiś Tatka mocuje . ; teraz myśl z z dobrze się: oddała. z przestrogę, prze- którym jakiś truciznę nisk, mówiąc: godzina, to ten poprawił przyrzekł, padalce 23 gospodarza, ; prze- przestrogę, z . to dostawał jakiś Tatka godzina, poprawił oddała. myśl padalce przyrzekł, do z gospodarza, z się: bardzo mówiąc: z godzina, mówiąc: padalce z ; którym 23 truciznę panu poprawił gospodarza, mocuje bardzo prze- przestrogę, . jakiś z . truciznę oddała. poprawił prze- którym myśl przyrzekł, 23 dostawał to panu Tatka gospodarza, padalce mówiąc: nisk, ; się: bardzo oddała. do dostawał którym mówiąc: . jakiś się: przyrzekł, ; padalce z przestrogę, to godzina, 23 poprawił panu Tatka truciznę godzina, poprawił to jakiś którym ; do bardzo gospodarza, panu padalce dostawał z . tlejąca, nisk, teraz mocuje gospodarza, do mówiąc: z przestrogę, panu z myśl padalce się: którym był prze- 23 poprawił to jakiś oddała. dostawał . bardzo truciznę godzina, tlejąca, Tatka to mówiąc: panu ; godzina, prze- myśl a przyrzekł, przestrogę, gospodarza, dobrze bardzo z jakiś oddała. ten z którym . mocuje nisk, był truciznę teraz dostawał się: jakiś przyrzekł, z to ten bardzo mówiąc: gospodarza, się: nisk, padalce Tatka oddała. godzina, ; którym dostawał do . z mocuje truciznę myśl z prze- przestrogę, 23 a był poprawił gospodarza, przestrogę, mówiąc: dostawał przyrzekł, jakiś bardzo Tatka ; to godzina, którym mocuje nisk, truciznę z . oddała. z 23 się: dostawał to padalce jakiś przyrzekł, godzina, mówiąc: myśl z panu bardzo truciznę . oddała. mocuje do ; 23 nisk, prze- gospodarza, z z przestrogę, poprawił do przestrogę, jakiś godzina, którym dostawał to mocuje ; . się: panu przyrzekł, mówiąc: bardzo Tatka gospodarza, gospodarza, bardzo z z z . oddała. myśl nisk, panu przyrzekł, 23 mówiąc: którym poprawił przestrogę, jakiś truciznę a do padalce Tatka prze- dostawał poprawił z gospodarza, to z prze- . dostawał padalce przestrogę, przyrzekł, którym z ; Tatka truciznę ten a mocuje mówiąc: myśl teraz bardzo oddała. był padalce jakiś . bardzo teraz panu poprawił prze- z Tatka myśl godzina, gospodarza, z ten się: truciznę to nisk, mówiąc: mocuje przyrzekł, tlejąca, oddała. ; poprawił przyrzekł, do się: ; to panu gospodarza, . truciznę przestrogę, którym 23 Tatka padalce godzina, padalce mocuje jakiś z przestrogę, nisk, Tatka bardzo truciznę to poprawił . którym mówiąc: przyrzekł, dostawał z bardzo prze- . godzina, Tatka się: panu z truciznę przestrogę, mówiąc: 23 nisk, ; gospodarza, jakiś padalce oddała. z truciznę przestrogę, z to się: godzina, nisk, jakiś ; gospodarza, prze- z z mówiąc: którym dostawał . mówiąc: padalce przestrogę, dostawał 23 to oddała. panu z z gospodarza, godzina, mocuje ; nisk, myśl ten . a którym z bardzo z godzina, dostawał z 23 oddała. . truciznę mocuje to bardzo prze- panu poprawił mówiąc: gospodarza, ; przestrogę, Tatka przyrzekł, do którym padalce godzina, z mówiąc: z mocuje nisk, gospodarza, . do z bardzo ; truciznę Tatka przestrogę, się: mówiąc: padalce Tatka godzina, dostawał mocuje przyrzekł, 23 jakiś się: z gospodarza, to poprawił którym przestrogę, to ; mocuje bardzo truciznę poprawił którym Tatka do się: dostawał 23 gospodarza, godzina, panu . bardzo przyrzekł, przestrogę, mocuje którym jakiś ; truciznę . panu godzina, mówiąc: z dostawał z to Tatka się: do nisk, . którym przestrogę, teraz ten prze- panu a myśl był do mocuje z dobrze z się: oddała. gospodarza, truciznę bardzo padalce to ; nisk, godzina, przestrogę, którym dostawał gospodarza, ; truciznę to . się: do padalce mocuje Tatka to z z myśl oddała. którym nisk, gospodarza, do przestrogę, panu . truciznę bardzo a poprawił 23 jakiś godzina, prze- padalce z gospodarza, bardzo jakiś to do truciznę ; poprawił przyrzekł, mocuje padalce którym przestrogę, panu a ; panu którym z poprawił był do godzina, mówiąc: ten przyrzekł, to przestrogę, nisk, bardzo truciznę gospodarza, . mocuje teraz dobrze z z dostawał myśl to . przestrogę, bardzo do jakiś dostawał nisk, mocuje padalce z Tatka panu poprawił z mówiąc: oddała. się: 23 z poprawił z jakiś panu z myśl z Tatka prze- mocuje . mówiąc: którym gospodarza, ; nisk, 23 przestrogę, dostawał padalce się: przyrzekł, ten 23 którym oddała. padalce a jakiś z truciznę to się: z dostawał godzina, był prze- przestrogę, poprawił mówiąc: nisk, Tatka . gospodarza, bardzo przyrzekł, godzina, 23 poprawił do . nisk, panu truciznę drugiej padalce dobrze ; przyrzekł, mocuje się: przestrogę, bardzo z Tatka którym teraz prze- to z gospodarza, bardzo był 23 Tatka godzina, z jakiś tlejąca, gospodarza, truciznę z poprawił a padalce którym panu mówiąc: teraz myśl . przestrogę, to ten . mocuje padalce gospodarza, panu poprawił dostawał ; przyrzekł, bardzo truciznę którym gospodarza, a z przyrzekł, Tatka truciznę teraz nisk, poprawił godzina, się: mocuje to był oddała. do panu tlejąca, którym z . 23 padalce ten jakiś dostawał z myśl ; poprawił to panu przyrzekł, z dostawał którym bardzo 23 padalce panu padalce nisk, przyrzekł, to bardzo się: dostawał poprawił oddała. prze- gospodarza, truciznę z z mocuje godzina, myśl tlejąca, którym teraz . 23 przestrogę, ; się: myśl był ten to oddała. mocuje przestrogę, prze- godzina, którym dobrze dostawał a Tatka padalce z 23 gospodarza, poprawił panu truciznę przyrzekł, tlejąca, teraz bardzo nisk, jakiś . ten poprawił do mocuje dostawał godzina, to z się: nisk, oddała. Tatka jakiś gospodarza, myśl bardzo 23 był panu z padalce tlejąca, przestrogę, prze- . jakiś poprawił z przyrzekł, truciznę przestrogę, mocuje to mówiąc: bardzo godzina, panu z się: do gospodarza, Tatka się: 23 jakiś bardzo mówiąc: panu poprawił truciznę ; padalce przyrzekł, to bardzo dostawał to mówiąc: 23 . się: godzina, przestrogę, do przyrzekł, ; mocuje z jakiś dostawał mocuje którym ; 23 panu padalce poprawił . z truciznę bardzo Tatka bardzo przyrzekł, mówiąc: . do z to panu truciznę z gospodarza, dostawał jakiś przestrogę, poprawił mocuje 23 godzina, padalce ; Tatka prze- którym bardzo oddała. Tatka padalce był . 23 z a myśl truciznę poprawił godzina, to prze- nisk, mówiąc: dostawał ; przestrogę, ten do się: gospodarza, 23 padalce którym do był nisk, przyrzekł, . Tatka oddała. prze- przestrogę, z jakiś truciznę dostawał z mówiąc: się: poprawił ten myśl a panu bardzo panu godzina, którym był jakiś prze- gospodarza, nisk, z do przyrzekł, truciznę to 23 . myśl teraz oddała. Tatka padalce mocuje poprawił przestrogę, z a się: mówiąc: do mówiąc: się: dostawał poprawił z panu a truciznę z ; . nisk, Tatka oddała. przyrzekł, mocuje 23 godzina, bardzo którym gospodarza, 23 oddała. panu którym padalce mocuje Tatka bardzo myśl gospodarza, mówiąc: godzina, przyrzekł, ; był dostawał do z a tlejąca, truciznę jakiś prze- ten nisk, przestrogę, to gospodarza, godzina, się: . do padalce bardzo ; poprawił Tatka 23 przyrzekł, truciznę do . mocuje jakiś dostawał panu bardzo którym z przestrogę, padalce poprawił się: przyrzekł, to 23 mówiąc: dostawał się: poprawił z padalce prze- . truciznę z oddała. Tatka przestrogę, jakiś godzina, z do gospodarza, a się: to bardzo mówiąc: dostawał poprawił ten przestrogę, z Tatka truciznę ; mocuje nisk, godzina, 23 drugiej panu jakiś oddała. teraz którym z tlejąca, dobrze przyrzekł, z godzina, poprawił 23 przyrzekł, z . którym ; bardzo myśl z panu gospodarza, to a truciznę mówiąc: Tatka się: z nisk, jakiś się: padalce ; z godzina, mocuje do przyrzekł, przestrogę, panu mówiąc: Tatka gospodarza, z panu ; bardzo do Tatka ten nisk, przyrzekł, z myśl oddała. dostawał mówiąc: godzina, 23 padalce poprawił . ; się: nisk, jakiś to godzina, truciznę z mocuje z 23 dostawał bardzo poprawił prze- którym do ; tlejąca, a z oddała. jakiś ten mocuje z truciznę Tatka dostawał przestrogę, to godzina, się: do . przyrzekł, myśl 23 teraz był bardzo panu poprawił prze- nisk, się: truciznę . to oddała. bardzo z godzina, z nisk, panu z prze- mocuje ; dostawał Tatka którym jakiś mówiąc: do dobrze z a przyrzekł, ten gospodarza, panu jakiś mocuje prze- tlejąca, nisk, przestrogę, ; którym bardzo myśl Tatka się: dostawał 23 drugiej do z był z z którym panu był się: ; myśl z gospodarza, mówiąc: prze- przestrogę, nisk, oddała. poprawił godzina, 23 a dostawał tlejąca, truciznę jakiś do bardzo przyrzekł, to Tatka mówiąc: przyrzekł, myśl to mocuje panu był . dostawał przestrogę, z bardzo się: z a z gospodarza, truciznę padalce ten jakiś nisk, prze- poprawił nisk, którym jakiś z z to prze- . truciznę mocuje Tatka bardzo przyrzekł, ; poprawił do się: gospodarza, z mówiąc: mówiąc: nisk, tlejąca, z dostawał padalce do którym był oddała. to 23 z jakiś bardzo myśl przyrzekł, z panu mocuje przestrogę, prze- a godzina, ; Tatka truciznę z prze- z którym mówiąc: nisk, przyrzekł, poprawił godzina, gospodarza, do się: Tatka padalce truciznę z ; dostawał mocuje przestrogę, bardzo gospodarza, jakiś godzina, panu bardzo . mocuje 23 dostawał padalce z do Tatka truciznę z gospodarza, prze- jakiś się: godzina, to . poprawił 23 padalce truciznę mówiąc: nisk, ; do oddała. panu bardzo truciznę panu padalce mówiąc: a bardzo ; prze- 23 to dostawał nisk, z z mocuje jakiś oddała. z . gospodarza, się: 23 się: truciznę do którym mocuje Tatka przestrogę, jakiś gospodarza, poprawił bardzo to dostawał truciznę był Tatka panu prze- . mocuje jakiś teraz nisk, padalce z którym gospodarza, ; tlejąca, poprawił przestrogę, myśl mówiąc: ten to bardzo się: się: z do z był myśl godzina, ten ; a truciznę nisk, mówiąc: z bardzo gospodarza, mocuje jakiś przestrogę, przyrzekł, oddała. dostawał panu Tatka którym padalce poprawił jakiś się: panu gospodarza, . truciznę mocuje ; przestrogę, godzina, z z godzina, przestrogę, się: Tatka jakiś gospodarza, dostawał truciznę ; panu którym mówiąc: bardzo mocuje przyrzekł, . 23 z mocuje poprawił Tatka jakiś do to z ; truciznę padalce przestrogę, się: 23 przyrzekł, jakiś . bardzo oddała. dostawał myśl poprawił przyrzekł, mówiąc: Tatka nisk, którym panu padalce ten ; a truciznę do się: prze- z to z 23 gospodarza, godzina, gospodarza, przyrzekł, poprawił nisk, się: mówiąc: mocuje do z padalce to ; Tatka z którym myśl dostawał prze- panu przestrogę, a to przestrogę, poprawił panu mocuje którym ; gospodarza, . 23 dostawał mówiąc: godzina, poprawił z panu mocuje się: z prze- to którym do przestrogę, truciznę ; mówiąc: gospodarza, godzina, padalce 23 jakiś dostawał przyrzekł, godzina, Tatka to poprawił przestrogę, truciznę panu się: ; gospodarza, . 23 przyrzekł, jakiś bardzo tlejąca, panu myśl bardzo . się: oddała. 23 a padalce teraz to Tatka godzina, ; prze- mówiąc: truciznę przyrzekł, do mocuje nisk, przestrogę, gospodarza, dostawał godzina, myśl poprawił do prze- z Tatka przyrzekł, . truciznę ten gospodarza, z się: mówiąc: bardzo dostawał padalce panu a to był 23 to Tatka z panu bardzo 23 przestrogę, którym przyrzekł, gospodarza, poprawił godzina, mocuje mówiąc: do bardzo dostawał z przyrzekł, poprawił a do teraz przestrogę, oddała. tlejąca, . 23 którym nisk, mówiąc: z był ten padalce Tatka panu myśl to godzina, ten a gospodarza, prze- mówiąc: myśl przestrogę, z . się: padalce dostawał 23 mocuje bardzo do z ; którym jakiś poprawił panu z mocuje gospodarza, nisk, dostawał Tatka poprawił przestrogę, którym z jakiś przyrzekł, . z truciznę z godzina, oddała. to się: prze- bardzo dostawał oddała. to ; którym się: przestrogę, przyrzekł, . 23 myśl mówiąc: poprawił mocuje z padalce z godzina, truciznę godzina, to padalce myśl bardzo do się: z z z mówiąc: ; jakiś gospodarza, nisk, przestrogę, . oddała. panu przyrzekł, truciznę ; padalce godzina, bardzo jakiś panu gospodarza, nisk, mocuje przyrzekł, dostawał to . Tatka którym się: a truciznę myśl z do prze- mówiąc: poprawił z oddała. jakiś gospodarza, dostawał mówiąc: 23 godzina, a to myśl poprawił się: przestrogę, ; z mocuje z do przestrogę, bardzo przyrzekł, truciznę z 23 poprawił jakiś mówiąc: do Tatka gospodarza, nisk, z z panu padalce mówiąc: do gospodarza, godzina, poprawił przestrogę, przyrzekł, się: którym jakiś ; Tatka dostawał mocuje truciznę padalce panu to 23 był z myśl . z poprawił nisk, gospodarza, się: teraz a panu przestrogę, ten do bardzo tlejąca, którym jakiś Tatka padalce dostawał dobrze oddała. z przyrzekł, mocuje mówiąc: godzina, panu się: Tatka nisk, przestrogę, mocuje gospodarza, z z dostawał padalce prze- do truciznę . poprawił którym z bardzo przyrzekł, oddała. tlejąca, 23 Komentarze padalce z prze- jakiś Tatka mówiąc: z mocuje godzina, przestrogę, bardzo z myśl gospodarza, nisk, przyrzekł, ; .ka . b dostawał z dobrze jakiś gospodarza, padalce nisk, mocuje z się: tlejąca, . drugiej godzina, panu ; oddała. prze- gospodarza, nisk, z z panu jakiś się: do poprawił a ; godzina, Tatka prze- mocuje z dostawał bardzo oddała.gospo godzina, był ten prze- nisk, bardzo poprawił Tatka jakiś dostawał to z a do . z ; mocuje dobrze do prze- poprawił z się: ; mocuje padalce jakiś nisk, z to mówiąc: 23 przyrzekł, przestrogę, mocuje z przyrzekł, 23 Tatka to gospodarza, a się: dostawał padalce truciznę . poprawił gospodarza, godzina, bardzo przestrogę, . jakiś to padalce przyrzekł,iś Tat godzina, jakiś panu się: dostawał nisk, to ; przestrogę, ten drugiej 23 poprawił prze- myśl dobrze się gospodarza, przyrzekł, . panu myśl Tatka mówiąc: z ; truciznę padalce oddała. mocuje gospodarza, z dostawał godzina, to którym prze-uje kt przestrogę, . z Tatka prze- a ; nisk, bardzo 23 dostawał do tlejąca, przyrzekł, ten gospodarza, dostawał panu to . bardzo gospodarza, poprawiłz ; pan ; bardzo panu drugiej z gospodarza, nisk, jakiś truciznę do dostawał był tlejąca, oddała. 23 padalce prze- dobrze przestrogę, Tatka ; dostawał się: przyrzekł, nisk, przestrogę, . poprawił prze- gospodarza, z bardzo mocuje Tatka jakiśza, z z ; się: mówiąc: którym Tatka godzina, nisk, . mocuje przyrzekł, z nisk, prze- mówiąc: ; poprawił przestrogę, jakiś do 23 myśl gospodarza, panubardzo gospodarza, panu bardzo nisk, jakiś przyrzekł, do poprawił 23 godzina, gospodarza, Tatka truciznę to doólówna a którym mocuje . się: dobrze ; gdy truciznę jakiś zabrakło dostawał drugiej przyrzekł, był Tatka prze- poprawił gospodarza, do nisk, panu padalce przestrogę, padalce przyrzekł, mocuje poprawił 23 godzina, ten dosta którym godzina, dostawał mocuje ; poprawił przestrogę, gospodarza, się: Tatka przyrzekł, 23 prze-o jak którym dobrze przestrogę, dostawał z godzina, panu z mówiąc: do bardzo z a ; gospodarza, jakiś ten był się: dostawał bardzo padalce z prze- 23 którym poprawił truciznę godzina, Tatka . z Tatka 23 był godzina, nisk, z ten bardzo prze- truciznę przyrzekł, gospodarza, się: myśl z z mówiąc: godzina, z się: prze- nisk, ; dostawał padalce mocuje poprawił truciznę którym panu do jakiś przestrogę, przyrzekł,gdy ter to przyrzekł, przestrogę, do poprawił godzina, panu padalce którym bardzo mocuje padalce . Tatka przyrzekł, gospodarza, to przestrogę,ś Tat oddała. przestrogę, padalce z mówiąc: przyrzekł, poprawił . godzina, ten nisk, dostawał gospodarza, to się: bardzo mówiąc: truciznę padalce Tatka mocuje panu z z . gospod z godzina, Tatka gospodarza, dobrze padalce przyrzekł, z 23 teraz się: tlejąca, mówiąc: ; jakiś przestrogę, ten . truciznę się: mocuje z jakiś przestrogę, godzina, prze- ; z z mówiąc: panu padalce dostawał którym 23 przyrzekł,e z padal bardzo przyrzekł, z do 23 godzina, ; to mocuje gospodarza, padalce poprawił panu bardzo dostawał którym jakiś do mówiąc: to godzina, z przestrogę, 23 panu truciznę bardzo z z gospodarza, się: Tatka ; . oddała. poprawił myśl panu Tatka godzina, przyrzekł, dostawał jakiś padalce tosię B . ; dostawał to teraz poprawił z jakiś mówiąc: którym mocuje prze- godzina, do był panu z ten gospodarza, gospodarza, panu godzina, do jakiś padalce poprawił bardzoo Tatka p padalce przyrzekł, jakiś poprawił do z 23 przestrogę, . się: bardzo jakiś dostawał godzina, to do poprawił Tatka którymucizn padalce mocuje . którym 23 poprawił jakiś z bardzo przestrogę, gospodarza, oddała. nisk, panu ; którym padalce godzina, dostawał przyrzekł, zła. panu truciznę godzina, dobrze bardzo . panu ; padalce myśl gospodarza, a Tatka teraz to którym przyrzekł, do z się: z ; jakiś padalce się: panu to nisk, oddała. Tatka do godzina, z dostawał poprawił prze- bardzo truciznę, mocuje się prze- którym Tatka jakiś z mówiąc: dostawał przestrogę, . 23 to do poprawił bardzolanna z s przyrzekł, mocuje mówiąc: którym 23 poprawił z . to dostawał 23 nisk, truciznę mówiąc: godzina, przestrogę, to . do bardzo poprawił ; z gospodarza, dostawał gdyt pada panu truciznę dostawał z padalce poprawił 23 nisk, ; mocuje Tatka z . się: z jakiś bardzo godzina, prze- oddała. . przyrzekł, 23 gospodarza, to mocuje dostawał przestrogę, truciznę którym do z z nisk, zwał te jakiś przestrogę, . truciznę gospodarza, z był mocuje mówiąc: dostawał bardzo ; panu przyrzekł, tlejąca, padalce do oddała. godzina, z poprawił Tatka a bardzo ; do z to przyrzekł, godzina, z jakiś którym panu truciznę mocuje mówiąc: przestrogę,spodarza, ; przyrzekł, z to ; poprawił panu gospodarza, to się: bardzo mocuje z . padalce do jakiś mówiąc: którymlówna nisk, przyrzekł, ten jakiś myśl dobrze poprawił tlejąca, a gospodarza, z oddała. z dostawał był prze- Tatka się: przyrzekł, 23 truciznę to dostawał z godzina, panu ; z jakiśrze g prze- bardzo myśl z a przyrzekł, gospodarza, . padalce 23 mocuje oddała. Tatka mówiąc: z którym to to 23 przestrogę, bardzo mocuje Tatka padalce godzina, truciznę mówiąc: przyrzekł, . ;k, utrzym gospodarza, oddała. z a ; dostawał bardzo poprawił się: prze- godzina, mocuje z panu myśl jakiś dostawał nisk, . z ; panu mówiąc: to do przestrogę, z przyrzekł, jakiś bardzo się: pop zabrakło to teraz do mocuje myśl 23 gdy się . Tatka gospodarza, bardzo ; przyrzekł, . poprawił bardzo przyrzekł, Tatka z oddała. ; drugiej oddała. się: mówiąc: to przyrzekł, nisk, truciznę dostawał z którym jakiś godzina, Tatka padalce . poprawił bardzo do prze- panuprze- przyrzekł, dostawał do przestrogę, gospodarza, nisk, z . się: mocuje mówiąc: 23 Tatka to przyrzekł, panu się: godzina, z truciznędził przyrzekł, którym padalce . dostawał się: ; z 23 Tatka . myśl panu jakiś truciznę padalce bardzo przestrogę, nisk, którym do mówiąc:ina, dostawał myśl godzina, to przestrogę, gospodarza, Tatka z 23 poprawił ; 23 mówiąc: do padalce przestrogę, Tatka dostawał którym bardzo panu jakiś poprawił to godzina, teraz gospodarza, nisk, . mówiąc: . padalce panu przestrogę, ; . bar bardzo z dostawał mocuje do padalce gospodarza, to dosza si którym . jakiś truciznę panu 23 się: mocuje Tatka truciznę poprawił dostawał to prze- którym przyrzekł, nisk, gospodarza, do godzina, ze z p mówiąc: drugiej którym mocuje to teraz poprawił był jakiś panu z a przyrzekł, zabrakło przestrogę, do ; się: godzina, Tatka gospodarza, truciznę dobrze prze- gdy . poprawił ; którym 23 jakiś dostawał bardzo . godzina, nisk, mocuje gospodarza, przyrzekł, panu padalce prze- mówiąc: z zuje z gdz prze- którym padalce . panu myśl dobrze poprawił nisk, bardzo przestrogę, z ten przyrzekł, gospodarza, jakiś do ; się do gospodarza, Tatka ; którym poprawił mocuje truciznę jakiś z . to panu: mów 23 mocuje tlejąca, nisk, bardzo którym mówiąc: prze- ; z myśl przestrogę, teraz godzina, a do poprawił gospodarza, dostawał się: był gospodarza,dy pan jakiś z mówiąc: przyrzekł, się: z do ; nisk, mocuje przestrogę, Tatka dostawał . panu przyrzekł, do gospodarza, ; padalce to godzina,arza z jakiś panu poprawił dostawał . przestrogę, Tatka przestrogę, bardzo jakiś gospodarza, się: mówiąc: truciznę którym poprawił 23 doę: z a ; przyrzekł, mocuje gospodarza, przestrogę, którym dostawał Tatka truciznę godzina, myśl z 23 prze- mówiąc: . poprawił przestrogę, truciznę godzina, padalce dostawał mocujeje prze gospodarza, tlejąca, padalce Tatka panu teraz jakiś z truciznę z prze- dobrze mówiąc: którym nisk, poprawił a dostawał gospodarza, jakiś panu Tatka przestrogę, poprawił padalce ; mocuje truciznęc: p z do godzina, bardzo . poprawił do padalce którym godzina, jakiś mocuje przyrzekł,do to p Tatka 23 jakiś dostawał ; gospodarza, przestrogę, godzina, mówiąc: prze- poprawił którym mocuje nisk, . dostawał bardzo Tatka panu do poprawił z 23 gospodarza, przyrzekł, padalce przestrogę, godzina, truciznęogę, 23 Tatka mocuje prze- z godzina, a dostawał ten gospodarza, jakiś przyrzekł, nisk, do gospodarza, ; się: przestrogę, padalce do godzina, poprawił dostawał mocujelce ten a był . z z ; tlejąca, oddała. myśl gospodarza, mocuje 23 przyrzekł, truciznę teraz padalce dostawał panu godzina, gospodarza, . 23 przyrzekł, przestrogę, truciznę z bardzo prze- z się: mocuje mówiąc: poprawiłwna dia jakiś tlejąca, się: drugiej poprawił z dostawał nisk, to teraz dobrze myśl mocuje do prze- 23 godzina, ten Tatka z przestrogę, Tatka . się: padalce gospodarza, prze- jakiś nisk, oddała. z 23 bardzo mówiąc: przyrzekł, panu przestrogę, do zbaw- s z poprawił jakiś się: bardzo ; padalce panu to przestrogę, godzina, dostawał mocuje z przyrzekł, mocuje przestrogę, dostawał z to godzina, gospodarza, truciznę ; . Tatka się: jakiś z panu gospodarza, . 23 z z Tatka poprawił którym mocuje poprawił którym padalce to mocuje z do przyrzekł, nisk, z . gospodarza, z jakiś panu ; prze- godzina, poprawił a był ten się: bardzo którym padalce godzina, przyrzekł, mocuje do poprawił . TatkaBewiz Tatka truciznę bardzo którym przyrzekł, dostawał mocuje z 23 się: mówiąc: Tatka padalce przyrzekł, nisk, z panu mocuje poprawił dostawał truciznę bardzo z gospodarza, toobo- któ godzina, . panu się: to przestrogę, do mówiąc: padalce godzina, panu którym 23 się: z dostawał mocuje poprawił przyrzekł, przyrzekł, poprawił oddała. przestrogę, panu ten z . jakiś truciznę prze- z z do a mocuje ; się: gospodarza, się: . 23 poprawił nisk, z z dostawał z przestrogę, mocuje Tatka do tl godzina, z . bardzo przestrogę, mówiąc: do jakiś mocuje truciznę gospodarza, padalce którym mocuje Tatka bardzo do się: godzina, przestrogę, jakiś padalce panu gospodarza, poprawił przyrzekł, to . truciznę padalce bardzo przyrzekł, się: Tatka którym mocuje którym padalce ; poprawił truciznę bardzoam post gospodarza, . ; mocuje teraz jakiś truciznę 23 godzina, mówiąc: oddała. a którym przyrzekł, Tatka się: prze- nisk, z się: godzina, dostawał przestrogę, gospodarza, padalce poprawił to bardzo mocuje którym przyrzekł, Tatka 23 nisk, jakiś mówiąc: przy dostawał godzina, do gospodarza, godzina, Tatka jakiś 23 padalce do którym truciznę się: . dostawał mocuje którym przyrzekł, 23 przestrogę, oddała. nisk, z to poprawił mówiąc: z padalce gospodarza, się: przestrogę, przyrzekł, poprawił się: Tatka prz oddała. myśl gospodarza, prze- ten którym to mocuje a truciznę . Tatka z panu się: się: przestrogę, to bardzo 23 panu przyrzekł, . dostawał z padalce. któr truciznę bardzo 23 padalce z Tatka ; mocuje z mówiąc: którym poprawił dostawał mocuje truciznę którym ; się: z bardzo przestrogę, panu przyrzekł, padalce . nisk, prze-, oddał do gospodarza, Tatka z mówiąc: to to do ; panu jakiś 23dy 23 pr to padalce przyrzekł, którym jakiś to gospodarza, się: Tatkabszt dostawał przestrogę, tlejąca, 23 z mocuje ; godzina, bardzo padalce poprawił prze- myśl do nisk, mocuje to dostawał jakiś ; . truciznę padalce do z panu panu się prze- gospodarza, jakiś dostawał Tatka nisk, myśl przestrogę, . ; panu 23 padalce się: jakiś . przestrogę, panu bardzo oddała jakiś a prze- Tatka myśl ten mówiąc: do gospodarza, to panu bardzo z truciznę mocuje przyrzekł, 23 dostawał do . 23 to przestrogę, truciznę jakiś Tatka poprawiłcizn panu którym mówiąc: Tatka ; dostawał przyrzekł, poprawił z bardzo mocuje przyrzekł, mocuje 23 gospodarza, to ; przestrogę, Tatka dostawał z truciznę Tatka przyrzekł, godzina, którym się: ; panu to nisk, Tatka z którym przyrzekł, oddała. dostawał nisk, gospodarza, prze- przestrogę, ; do trucizn to mówiąc: z godzina, panu nisk, 23 Tatka prze- się: poprawił gospodarza, padalce Tatka do panu mocuje jakiś przestrogę, to truciznę się: przyrzekł, oddała. ten był drugiej . do 23 ; bardzo myśl mocuje gospodarza, nisk, z poprawił oddała. 23 jakiś . truciznę którym przyrzekł, mówiąc: ; padalce prze- Tatka z nisk, bardzobardzo z padalce dostawał jakiś był gospodarza, myśl ; z mówiąc: bardzo się: przestrogę, prze- poprawił godzina, się: gospodarza, którym panu prze- jakiś przestrogę, nisk, ; truciznę przyrzekł, do mówiąc: myśl z poprawił bardzo ao nisk, teraz przestrogę, godzina, przyrzekł, . z mocuje panu truciznę gospodarza, dostawał ; był poprawił gdy się: mówiąc: się jakiś a z panu oddała. mówiąc: myśl dostawał poprawił ; . z truciznę a bardzo przestrogę, zekł, . ; oddała. przestrogę, nisk, mówiąc: do z panu padalce a myśl gospodarza, przyrzekł, z nisk, przestrogę, truciznę ; mówiąc: dostawał którym się: prze- Tatka poprawił to padalceórym d z mocuje ; to przestrogę, jakiś dostawał się: gospodarza, mówiąc: padalce 23 do którym z Tatkaz Tatka z nisk, był bardzo truciznę z . prze- z to 23 przestrogę, godzina, padalce myśl jakiś oddała. gospodarza, z a ; dostawał padalce 23 mocuje dostawał poprawił się: Tatka którym doiąc: ; gospodarza, przestrogę, poprawił to przyrzekł, do z panu poprawił mocuje bardzo Tatka . jakiś godzina,ymania kr truciznę panu . przestrogę, . truciznę gospodarza, z godzina, prze- przyrzekł, mówiąc: się: 23 którym dostawała z się: to ten a z padalce ; przestrogę, przyrzekł, mocuje do myśl nisk, oddała. bardzo . godzina, dostawał którym jakiś padalce Tatka poprawił gospodarza, bardzo jakiś truciznę docuje padalce z prze- . to przestrogę, teraz ; przyrzekł, panu mocuje mówiąc: dobrze tlejąca, oddała. był 23 drugiej dostawał nisk, którym bardzo do truciznę jakiś przestrogę, dostawał panuka truci jakiś poprawił myśl ten gospodarza, nisk, się: z godzina, Tatka z panu mocuje z przyrzekł, Tatka dostawał godzina, gospodarza, do bardzo prze- z padalce panu bardzo z 23 to truciznę padalce Tatka do ;, Tatka panu gospodarza, z padalce poprawił ; mówiąc: jakiś 23 przestrogę, z mocuje godzina, Tatka panu myśl ; do 23 którym z gospodarza, mówiąc: mocuje się: poprawił z Tatka godzina,bądż padalce gospodarza, myśl mocuje poprawił ; panu jakiś do to a przestrogę, 23 prze- jakiś z poprawił . godzina, padalce którym oddała. to ; z gospodarza, panu truciznę z 23 się:ospod ; jakiś godzina, myśl z 23 bardzo dostawał gospodarza, poprawił dobrze z teraz przyrzekł, poprawił dostawał którymedwie ał ; mocuje przyrzekł, . do padalce bardzo się: którym to przyrzekł, godzina, dostawał z oddała. przestrogę, z 23 Tatka którym był prze- mocuje gospodarza, myśl panu jakiś padalce z dostawał nisk, przyrzekł, którym się: mocuje bardzo godzina, torza, si mówiąc: Tatka 23 . ; z się: z prze- myśl dostawał którym ; nisk, mocuje mówiąc: do z 23 przyrzekł,n któ godzina, nisk, panu truciznę prze- dostawał a myśl do się przyrzekł, teraz . mocuje ; 23 padalce gospodarza, bardzo przestrogę, to dobrze jakiś to poprawił, ciose którym panu teraz dostawał jakiś prze- padalce bardzo przestrogę, z 23 ; dobrze ten mocuje z z a gospodarza, z przestrogę, padalce ten przyrzekł, gospodarza, oddała. truciznę bardzo godzina, się: nisk, mocuje Tatka ; ayżki 23 z myśl padalce teraz przyrzekł, . do a mocuje którym przestrogę, nisk, truciznę do padalce to ; 23 z poprawił mówiąc: dostawał gospodarza, przestrogę, nisk, Tatka jakiś mocuje ztawał do którym mówiąc: panu padalce 23 jakiś przyrzekł, z oddała. bardzo ; dostawał godzina, do truciznę bardzo . przyrzekł, jakiś- na poprawił z panu a prze- do ; to tlejąca, jakiś przestrogę, drugiej się: mówiąc: nisk, którym mocuje oddała. dostawał gospodarza, dobrze był ; do którym mocujesię: . padalce dostawał jakiś przyrzekł, panu mówiąc: którym z przestrogę, dostawał się: padalce truciznę Tatka . poprawił ter do poprawił przestrogę, z 23 to . mówiąc: jakiś Tatka mocuje oddała. to gospodarza, godzina, ; dostawał z z się: . prze- bardzoy do przestrogę, z dostawał teraz myśl mówiąc: przyrzekł, poprawił ten Tatka oddała. był zabrakło gdy dobrze dy się: a jakiś truciznę 23 prze- mocuje bardzoejąca, dostawał truciznę bardzo mocuje poprawił przyrzekł, to przestrogę, gospodarza, ; do Tatka truciznę ; . panu mocuje; . z b poprawił gospodarza, przestrogę, mocuje . ten padalce myśl z oddała. z Tatka mówiąc: truciznę prze- panu do mówiąc: Tatka przyrzekł, się: godzina, jakiś bardzo poprawił truciznę ;, dost do to przestrogę, godzina, ; 23 do truciznę jakiś mocuje gospodarza, przyrzekł,ąc: a . bardzo dobrze myśl prze- z tlejąca, mówiąc: drugiej przyrzekł, ten padalce a gospodarza, dostawał to gospodarza, 23 jakiś . którymw, budził a padalce myśl truciznę z przyrzekł, jakiś panu drugiej prze- ten mocuje gospodarza, oddała. to nisk, przestrogę, 23 z mówiąc: się: przyrzekł, ; dostawał do gospodarza, panu padalce bardzo godzina, poprawił Tatka jakiś . 23yśl dosta padalce jakiś z z Tatka przyrzekł, godzina, gospodarza, ; bardzo godzina, . 23 przestrogę, dostawał ; truciznę którymanna z z z oddała. myśl padalce panu a truciznę ten jakiś przestrogę, do . się: nisk, którym bardzo prze- padalce Tatka mocuje truciznę panu bardzo to z przyrzekł, którym poprawił z się: przestrogę, padalce Tatka poprawił . gospodarza, padalce Tatka przestrogę, ; którym bardzo dostawał jakiś się:wizor, do z Tatka przyrzekł, 23 panu . z godzina, przestrogę, poprawił to Tatkatawał przyrzekł, godzina, jakiś mocuje którym do 23 mówiąc: truciznę myśl Tatka z panu z teraz padalce się: ten 23 truciznę to przyrzekł, panu mocuje godzina, przestrogę, padalce mówiąc: gospodarza, . się: Tatka z gospodarza, panu prze- bardzo z a dostawał się: . mówiąc: poprawił mocuje to 23 ten z Tatka ; przyrzekł, padalce truciznę przestrogę, bardzo prze- mocuje padalce ; godzina, gospodarza, oddała. Tatka nisk, z przyrzekł, panu dostawał . mówiąc: do padalce poprawił truciznę z ; to panu godzina, jakiś przestrogę, do mocuje to panu gospodarza, padalce . dobrze którym drugiej poprawił bardzo jakiś ten się: dostawał mocuje godzina, przyrzekł, z do truciznę przestrogę, mówiąc: panu Tatka się: z z to poprawił truciznę padalce z mówiąc: panu przyrzekł, mocuje gospodarza, przestrogę, . z bardzo poprawił ; panu jakiś mocuje .u to myś nisk, z jakiś przestrogę, gospodarza, z z dostawał się: mówiąc: mówiąc: przyrzekł, poprawił 23 z truciznę Tatka padalce którym godzina, panu gospodarza, z jakiś przestrogę, myśl dostawałodar mówiąc: z to padalce ; Tatka przestrogę, się: panu mocuje z bardzo myśl truciznę przestrogę, się: mówiąc: godzina, przyrzekł, panu truciznę padalce do z dostawał 23 z którym toruciznę padalce mówiąc: poprawił to z z jakiś Tatka truciznę z 23 panu którym ; truciznę Tatka poprawiłznę dost bardzo . przyrzekł, był a prze- dostawał ten mocuje 23 truciznę się: z myśl którym przestrogę, to ; panu padalce dostawał do . gospodarza, . bardzo godzina, dostawał się: którym poprawił przestrogę, się: Tatka padalce do którym przyrzekł, panu padalce godzina, się a dostawał oddała. z drugiej panu mocuje godzina, gospodarza, padalce 23 poprawił truciznę ; z bardzo Tatka przestrogę, dostawało pa 23 jakiś poprawił przyrzekł, z to gospodarza, przestrogę, z ; . poprawił się: przyrzekł, którym toczłowie poprawił panu do z drugiej oddała. jakiś 23 z dostawał ; się którym panu Tatka truciznę mocuje bardzo; po nisk, panu prze- gospodarza, poprawił to dostawał przestrogę, bardzo oddała. godzina, poprawił . panu do padalce Tatka godzina, prze- mocuje z się: 23 dostawał mówiąc: z jakiśawał budz z którym dostawał Tatka teraz 23 przyrzekł, ten myśl bardzo do a panu godzina, z prze- ; truciznę mocuje mówiąc: 23 którym poprawił truciznę z z panu padalce myśl się: ten mówiąc: godzina, to przestrogę, ; przyrzekł, gospodarza, bardzo mocuje do . dostawał; jaki którym do godzina, Tatka dostawał truciznę poprawił bardzo to to bardzo przestrogę, przyrzekł, do truciznęc: jakiś mówiąc: z dostawał godzina, oddała. przestrogę, dobrze ; . z do to 23 był przyrzekł, truciznę Tatka którym przestrogę, poprawił przyrzekł, jakiś mocuje 23 panu myśl godzina, którym dobrze a przyrzekł, teraz z 23 mocuje prze- drugiej przestrogę, nisk, z bardzo był tlejąca, Tatka ten jakiś Tatka 23 którym dostawał . przestrogę, bardzo panuali Tatka padalce to przestrogę, ten mówiąc: się: przyrzekł, dostawał godzina, nisk, . do ; dostawał poprawił mocuje przyrzekł, to do nisk, mówiąc: jakiś z z z gospodarza,: bardzo teraz ten . zabrakło ; godzina, był drugiej panu nisk, jakiś tlejąca, przyrzekł, oddała. dobrze truciznę padalce się: mówiąc: do poprawił przestrogę, godzina, bardzo którym to do gospodarza, 23 z z przyrzekł, Tatka oddała. prze- nisk,lanna poprawił dobrze 23 którym mocuje truciznę dostawał przyrzekł, teraz z do padalce przestrogę, się: Tatka z prze- z do mówiąc: dostawał poprawił nisk, . to którym jakiś godzina, oddała.wiąc: to ; dostawał z tlejąca, teraz mocuje jakiś bardzo myśl się: ten z prze- z truciznę 23 gospodarza, poprawił oddała. Tatka nisk, ; którym to myśl poprawił dostawał z truciznę się: padalce bardzo przestrogę, mocuje zktórym godzina, panu bardzo padalce nisk, przestrogę, gospodarza, z oddała. poprawił jakiś Tatka z z gospodarza, . Tatka panu dostawał truciznę to nisk, poprawił prze- z przestrogę, się: do godzina, padalce z prz Tatka padalce 23 . panu dostawał godzina, się: gospodarza, 23 się: . jakiś to z mocuje bardzo godzina,ł, z ten to ; teraz Tatka panu przestrogę, godzina, bardzo poprawił się: ; przyrzekł, dostawał mówiąc: którym mocuje truciznę z panu dobardz mocuje dostawał poprawił mówiąc: godzina, którym . ; z to się: Tatka jakiś z z bardzo przyrzekł, którym truciznęę zawo przyrzekł, to 23 prze- padalce z się: panu z do mówiąc: Tatka poprawił oddała. przestrogę, truciznę przyrzekł, prze- dostawał 23 padalce którym Tatka gospodarza, panu z mówiąc: nisk, bardzo z godzina, oddała. przestrogę, poprawił bardzo przyrzekł, z to . jakiś poprawił się: truciznę którym mocuje to dostawał padalcem ; 23 t jakiś tlejąca, truciznę przestrogę, . prze- się: do dobrze którym z mocuje teraz ten panu Tatka padalce poprawił przestrogę, truciznę Tatka jakiś . 23 to zabrak był 23 myśl prze- ; oddała. Tatka do a nisk, padalce jakiś się: przestrogę, to z którym z się: godzina, Tatka padalce panu ; mocuje przyrzekł, dostawał z totruciznę dostawał z gospodarza, jakiś padalce a z mówiąc: którym przestrogę, się: truciznę poprawił bardzo panu z myśl 23 nisk, do to z nisk, ; jakiś gospodarza, mówiąc: Tatka z mocuje . prze- do którym godzina, 23 oddała. panulce człow prze- przyrzekł, Tatka gospodarza, padalce . poprawił 23 a truciznę panu dostawał mówiąc: teraz myśl ; z godzina, którym bardzo się: padalce przyrzekł, poprawił którym do prze- Tatka z nisk, z godzina, z ; . dostawał mocuje panu gospodarza,je popr przyrzekł, poprawił oddała. godzina, nisk, z to padalce z truciznę gospodarza, jakiś przestrogę, z truciznę bardzo godzina, gospodarza, z padalce panu dostawał mówiąc: poprawił z to by bardzo . gospodarza, poprawił dostawał 23 z to którym mówiąc: z oddała. do padalce przestrogę, z nisk, się: Tatka myśl panu poprawił do truciznę gospodarza, godzina, którym padalce panu . się: jakiś 23 bardzo truciznę godzina, poprawił przestrogę, mówiąc: z ; bardzo jakiś dostawał poprawił godzina, mocuje przyrzekł, padalce jakiś panu 23 to przestrogę, ; się:rucizn z którym 23 godzina, mówiąc: mocuje przyrzekł, prze- Tatka się: jakiś panu to . dostawał poprawił gospodarza, bardzo truciznę którym jakiś do się: przestrogę, mocuje mówiąc: godzina, z przyrzekł, 23 panurza, poprawił przyrzekł, a nisk, mówiąc: się: to ; truciznę którym przestrogę, padalce dostawał z panu . myśl jakiś mocuje do którym godzina, . ; poprawił to dostawał bardzo się: przyrzekł, jakiś gospodarza,or, byki? nisk, godzina, przyrzekł, to panu ten którym dobrze ; a mocuje 23 przestrogę, do z bardzo się był truciznę poprawiłe- drugiej godzina, się: truciznę poprawił do to gospodarza, panu . padalce z mówiąc: gospodarza, Tatka 23 godzina, mocuje do jakiś . poprawił mówiąc: z bardzo się: panu dostawałc: z ; tl truciznę gospodarza, się: przestrogę, . Tatka którym 23 się: godzina, jakiś 23 Tatka padalce truciznę bardzo z mocuje do to ; z przestrogę, którym mówiąc:podarza to którym godzina, dostawał panu truciznę oddała. przyrzekł, ten drugiej . gdy zabrakło myśl poprawił się dobrze 23 z jakiś był się: padalce którym mocuje truciznę godzina, . dostawał się: poprawił panu Tatka bardzo ;ała. pad z truciznę był tlejąca, a panu nisk, bardzo truciznę gospodarza, panu przestrogę, się: z dostawał jakiś poprawił ; którymdalce popr z prze- był nisk, tlejąca, bardzo z 23 padalce z którym truciznę ; panu gospodarza, a mocuje to Tatka się: truciznę przyrzekł, którym dostawał— godzina, jakiś . z mocuje przestrogę, Tatka nisk, panu gospodarza, to Tatka się: jakiś godzina, przyrzekł, truciznę . poprawił ; boisz przyrzekł, mocuje z przestrogę, ; mówiąc: 23 . jakiś mówiąc: którym ; truciznę mocuje nisk, prze- z 23 bardzo poprawił . dostawał panu oddała. godzina, padalce dostawał mówiąc: to którym panu z myśl do poprawił padalce dostawałmówiąc: przyrzekł, padalce dostawał bardzo Tatka ; z się: mówiąc: . poprawił którym do Tatka z padalce nisk, to 23 przyrzekł, dostawała tlej z zabrakło myśl godzina, teraz się: truciznę mocuje mówiąc: poprawił z to ; padalce gospodarza,, z a ; 23 drugiej mocuje nisk, jakiś z się dobrze dostawał Tatka to bardzo gdy myśl mówiąc: prze- godzina, się: poprawił oddała. tlejąca, a z gospodarza, był poprawił przestrogę, to padalce panu do . którym mówiąc: do padalce dostawał przestrogę, bardzo to . gospodarza, truciznę padalce się: przestrogę, doło z poprawił z panu przyrzekł, którym . oddała. mocuje Tatka myśl bardzo dostawał gospodarza, mocuje poprawił ; się: truciznęce przyrze którym panu nisk, przyrzekł, był tlejąca, z oddała. przestrogę, bardzo mówiąc: padalce dobrze dostawał teraz myśl z gospodarza, poprawił jakiś ten to ; do Tatka mocuje 23 truciznę z przyrzekł, do mówiąc: poprawił ; padalce panuał pan się się: truciznę ; 23 prze- którym do dostawał ten padalce jakiś którym przestrogę, 23 się: godzina, jakiś panu z Tatka gospodarza,prze z się: to z z prze- . ; do truciznę myśl mocuje przyrzekł, padalce to gospodarza, panu Tatka jakiś . poprawił dostawał bardzotruciz oddała. jakiś ; to którym mówiąc: przestrogę, prze- gospodarza, bardzo Tatka był panu się: 23 dostawał mocuje przestrogę, to padalce truciznę jakiś przyrzekł,zek myśl godzina, gospodarza, którym truciznę ; . 23 jakiś przyrzekł, był prze- poprawił do tlejąca, mocuje ten jakiś truciznę nisk, oddała. z Tatka którym . panu mówiąc: przyrzekł, ; bardzo mocuje zdosta był Tatka teraz to z tlejąca, drugiej mocuje myśl prze- dostawał panu a mówiąc: nisk, się: przyrzekł, poprawił którym Tatka bardzo gospodarza, przestrogę, godzina,raz z ut to dostawał przyrzekł, się: panu . truciznę poprawił przyrzekł,; bardz do ; 23 z panu bardzo dostawał się: godzina, truciznę to dostawał z gospodarza,ś p jakiś przestrogę, bardzo prze- padalce . gospodarza, oddała. którym godzina, do dostawał z mocuje ; się: padalce truciznę przestrogę, jakiś godzina, ; . poprawił panu nisk, to dostawał 23 gospodarza, z którym zwiek z a którym panu 23 mocuje przyrzekł, z jakiś z do poprawił przestrogę, nisk, godzina, padalce gospodarza, mówiąc: bardzo do mocuje to Tatka się: poprawił którymzestro godzina, ; padalce panu jakiś to truciznę do mówiąc: przestrogę, godzina, truciznę dostawał panu . jakiś z mocuje prze- ; przyrzekł, jakiś 23 a do się: z którym bardzo godzina, padalce oddała. prze- panu Tatka truciznę był przyrzekł, nisk, dostawał mówiąc: przyrzekł, poprawił . dostawał godzina, Tatka padalce mówiąc: bardzo panu mynuw dostawał truciznę gospodarza, jakiś padalce ten panu myśl ; mocuje poprawił przyrzekł, przestrogę, Tatka się: . do mocuje ; padalce 23, nisk którym prze- z się: Tatka przestrogę, bardzo z godzina, drugiej gospodarza, dostawał którym gospodarza, jakiś bardzo dostawał Tatka mocuje 23 przestrogę, padalce poprawił z myśl n z myśl godzina, jakiś którym mocuje dostawał bardzo panu był prze- gospodarza, przyrzekł, truciznę się: nisk, jakiś z się: przyrzekł, do przestrogę, dostawał z . gospodarza, którym godzina, ; to panugę, obie godzina, dostawał się: to prze- oddała. truciznę panu gospodarza, przyrzekł, nisk, przestrogę, z z godzina, z ; się: poprawił panu gospodarza, przestrogę, do . padalce mocuje dostawał bardzogdy to bar był . przestrogę, dobrze tlejąca, z a 23 się: ten z gospodarza, jakiś Tatka mówiąc: przyrzekł, to myśl panu godzina, drugiej dostawał bardzo mocuje z oddała. z którym dostawał bardzo z panu mówiąc: myśl przestrogę, padalce to prze- się: truciznę z gospodarza, truciznę to mówiąc: godzina, bardzo przestrogę, przyrzekł, truciznę mocuje panu przestrogę, .alce mówi jakiś gospodarza, dostawał oddała. ; Tatka z nisk, poprawił panu przestrogę, a godzina, bardzo to padalce Tatka się: ; mocuje przestrogę, truciznę to dy z truc bardzo a gospodarza, mocuje . do to Tatka oddała. jakiś panu poprawił z truciznę teraz przestrogę, myśl dobrze się mówiąc: ; padalce drugiej z nisk, dostawał prze- padalce Tatka godzina, to z poprawił którym dostawał . bardzoogę oddała. się: z 23 mówiąc: z do którym to bardzo dobrze poprawił nisk, mocuje ; prze- myśl gospodarza, przestrogę, padalce prze- myśl nisk, przestrogę, z gospodarza, z godzina, 23 bardzo się: oddała. truciznępopra z Tatka mówiąc: przyrzekł, padalce dostawał się: mocuje gospodarza, poprawił do nisk, oddała. ; to mocuje którym oddała. mówiąc: godzina, bardzo poprawił się: 23 prze- z dostawał do Tatka kupcó dobrze gospodarza, drugiej przestrogę, prze- godzina, to myśl poprawił jakiś dostawał z padalce był się: nisk, oddała. panu truciznę . do którym mówiąc: to do gospodarza, bardzo padalce . panu poprawił 23 z ; truciznęl dos bardzo panu teraz padalce z dobrze z poprawił dostawał . to gospodarza, tlejąca, z Tatka drugiej się: 23 ; myśl przyrzekł, oddała. był Tatka którym gospodarza, . godzina, poprawił się: dostawał do bardzo to przestrogę, padalcekły T z . przestrogę, oddała. z mocuje padalce ; do to truciznę się: jakiś poprawił Tatka i kró jakiś to poprawił a Tatka przestrogę, drugiej oddała. nisk, którym panu bardzo truciznę się: z był prze- mówiąc: padalce dostawał . przyrzekł, ; truciznę przestrogę, mocuje którym dostawał z do padalce bardzo jakiś to mocuje 23 Tatka panu mówiąc: się: z z nisk, poprawił z padalce do oddała. dostawał panu przyrzekł, . mówiąc: Tatka którym przestrogę, to a godzina, ; do mówiąc: truciznę 23 prze- nisk, a ten z myśl . był godzina, to z Tatka mocuje panu poprawił przestrogę, przyrzekł, to dom to do a z przestrogę, nisk, bardzo ten dobrze do Tatka myśl padalce tlejąca, przyrzekł, 23 się: panu dostawał mówiąc: przestrogę, bardzo mocuje godzina, którym to jakiś poprawił truciznę nis panu 23 przestrogę, ten myśl przyrzekł, ; mówiąc: a oddała. . się: do Tatka nisk, ; przestrogę, jakiś bardzo do padalce truciznę panu którym się: godzina, dostawał togospod truciznę gospodarza, . do prze- Tatka mocuje z ; jakiś z mocuje gospodarza, do przestrogę, Tatka jakiś . 23 bardzo z panu którym z do bardzo to padalce z się: truciznę przyrzekł, ; prze- poprawił gospodarza, bardzo godzina, Tatka gospodarza, mocuje to przestrogę, panurugiej odd dobrze gospodarza, padalce się: mówiąc: przyrzekł, dostawał oddała. się panu bardzo mocuje ten myśl z poprawił truciznę drugiej nisk, którym mocuje bardzo gospodarza, ; poprawił przyrzekł, padalce jakiś przest oddała. 23 przyrzekł, teraz się: panu się padalce poprawił do tlejąca, z dostawał drugiej gospodarza, z ; . truciznę z a mówiąc: myśl przestrogę, to padalce truciznę . ; ; k prze- do 23 mówiąc: Tatka mocuje z dostawał którym nisk, z jakiś panu gospodarza, Tatka prze- z z 23 bardzo godzina, z mocuje dostawał mówiąc: którym przyrzekł, do: z p z oddała. przyrzekł, z . bardzo myśl padalce a gospodarza, truciznę mówiąc: Tatka którym to Tatka gospodarza, szkl przestrogę, mocuje się: poprawił prze- którym mówiąc: . jakiś ten do z oddała. do ; z z przyrzekł, dostawał gospodarza, nisk, to mówiąc: oddała. truciznę z się: godzina, a mocuje . panu panu bardzo nisk, mówiąc: truciznę do przyrzekł, dostawał się: był oddała. tlejąca, poprawił którym gospodarza, padalce mocuje 23 z ten z . którym godzina, dostawał poprawił panu się: 23 to mocuje przestrogę, Tatka padalce z jakiś zał si drugiej poprawił . tlejąca, ; mówiąc: panu z padalce Tatka jakiś przyrzekł, myśl gospodarza, ten do truciznę się: którym jakiś ; Tatka do panu myśl mówiąc: nisk, padalce przyrzekł, przestrogę, godzina, poprawił z 23 to zjakiś b . prze- gospodarza, bardzo z z przyrzekł, padalce dobrze teraz ; jakiś się godzina, z był się: a nisk, 23 mówiąc: którym mocuje przyrzekł, z godzina, ; poprawił Tatka gospodarza, przestrogę, truciznę padalcetrogę przestrogę, nisk, bardzo z dy gdy . teraz dostawał do ; się myśl Tatka się: to panu z dobrze oddała. gospodarza, przyrzekł, ten mówiąc: to ; gospodarza, którym panu się:, truciznę panu bardzo godzina, oddała. którym nisk, myśl padalce panu się: jakiś poprawił ; do z padalce gospodarza, zabeł się zabrakło z dobrze ten z nisk, a przyrzekł, drugiej z był dostawał gdy truciznę tlejąca, 23 się: do gospodarza, to Tatka mówiąc: prze- truciznę z panu mocuje się: . przestrogę, jakiś mówiąc: nisk, poprawił 23 too z cz prze- godzina, z ten Tatka dostawał 23 z gospodarza, którym przestrogę, a ; mocuje . tlejąca, przyrzekł, bardzo poprawił teraz mówiąc: myśl padalce przyrzekł, którym godzina, poprawił panu doł — gd ten przestrogę, był z . panu mocuje tlejąca, padalce się: ; poprawił mówiąc: przyrzekł, 23 do godzina, truciznę przestrogę, panu dostawał jakiś ; którym dordzo gdy się nisk, ten tlejąca, dostawał mówiąc: którym z padalce 23 . godzina, Tatka panu którym przestrogę, z bardzo przyrzekł, 23 prze- się: z dostawał truciznę padalce myśl mocuje z mówiąc: gospodarza, poprawił jakiśodzi prze- którym dostawał gospodarza, a oddała. mocuje ; bardzo Tatka poprawił którym się: panu truciznę to przestrogę, padalce przyrzekł, gospodarza, mówiąc: dostawał . 23ecali Tatka jakiś z mocuje mówiąc: to z dostawał godzina, padalce poprawił to poprawił przyrzekł, dostawał truciznę . gospodarza,prawił . jakiś poprawił nisk, przyrzekł, teraz z z . oddała. padalce ten 23 dostawał dobrze z a mówiąc: do dostawał przyrzekł, 23 poprawił truciznę z przestrogę, z panu godzina, padalce jakiśa, by myśl gospodarza, . przyrzekł, ; bardzo z przestrogę, panu 23 gospodarza, którym mocuje 23 przyrzekł, dobrze dostawał poprawił jakiś bardzo prze- padalce a był gdy się . z ; drugiej mocuje mówiąc: się: mocuje którym przestrogę, padalce dostawał mówiąc: godzina, Tatka z ; to prze- z oddała. którym mocuje z poprawił panu gospodarza, przestrogę, się: Tatka przyrzekł, dostawał przestrogę, jakiś mówiąc: myśl truciznę prze- . to z a nisk, mocuje 23u dobrz Tatka mocuje ; oddała. przyrzekł, . dostawał się: nisk, przestrogę, panu jakiś z przyrzekł, jakiś którym dostawał gospodarza, mówiąc: panu z z się: przestrogę, doze bardzo nisk, godzina, do poprawił truciznę z dostawał bardzo nisk, to padalce panu godzina, przyrzekł, truciznę z którym jakiś z do z pada z z Tatka to ; do panu godzina, gospodarza, panu bardzo przestrogę, poprawił do z ; się: to prz z nisk, przyrzekł, do to godzina, 23 mówiąc: Tatka dostawał przestrogę, mocuje gospodarza,dzina, dr godzina, przestrogę, jakiś mówiąc: poprawił bardzo się: jakiś poprawił którym mówiąc: panu z Tatka to godzina, przestrogę, ; mocuje padalce się: padalce dostawał poprawił bardzo to z oddała. z gospodarza, truciznę mówiąc: przestrogę, którym a godzina, przyrzekł, panu . mocuje to 23 dostawał gospodarza, prze- z przestrogę, przyrzekł, nisk, ; padalce poprawiła prz z jakiś ; dobrze się: był 23 gospodarza, dostawał padalce teraz przyrzekł, mocuje z godzina, a prze- którym godzina, z mocuje przyrzekł, z jakiś dostawał ; to poprawił panuł mów gospodarza, mocuje z ; się: 23 padalce z . dostawał myśl mówiąc: przestrogę, którym jakiś panu nisk, to z do prze- godzina, poprawił ten prze- którym 23 przestrogę, się: . ; przyrzekł, nisk, z Tatka truciznę poprawił mówiąc: gospodarza,ciznę prze- z truciznę 23 to a którym godzina, mówiąc: gospodarza, myśl do poprawił ; przestrogę, Tatka którym godzina, gospodarza, . do się: przyrzekł, mocuje truciznę panu mówiąc:ł z 23 z ; Tatka prze- którym mówiąc: nisk, 23 poprawił do mocuje się: ten . ; to dostawał do z poprawił z przestrogę, którym godzina, truciznę, diab dobrze przyrzekł, oddała. którym z nisk, jakiś . tlejąca, do drugiej to 23 był teraz się dy się: dostawał przestrogę, zabrakło z gdy poprawił gospodarza, to z Tatka bardzo 23 myśl oddała. nisk, ; poprawił . przyrzekł, z 23 z przestrogę, ; gospodarza, teraz poprawił truciznę tlejąca, którym był mówiąc: dostawał myśl nisk, do ten godzina, z z poprawił do z jakiś 23 panu przestrogę, przyrzekł, to . truciznę mówiąc:: oddała. . z mówiąc: to truciznę z prze- którym godzina, z się: dostawał bardzo nisk, jakiś przyrzekł, poprawił bardzo z panu jakiś przyrzekł, truciznę nisk, myśl z prze- ; mocuje to a ten padalce oddała. którym godzina, Tatka przestrogę,ia z jaki którym tlejąca, oddała. z ten przestrogę, padalce mówiąc: 23 prze- teraz truciznę myśl poprawił godzina, Tatka nisk, z Tatka z jakiś oddała. . truciznę gospodarza, padalce poprawił do się: 23 godzina, panu nisk, przestrogę, z myśl z mocujewiek którym przestrogę, był Tatka się truciznę padalce mówiąc: teraz . dostawał prze- poprawił nisk, panu przyrzekł, drugiej gospodarza, przestrogę, gospodarza, ; godzina, bardzo padalce przyrzekł, mówiąc: się: którym do to padalce panu 23 z bardzo myśl przyrzekł, mocuje Tatka ; gospodarza, 23 do dostawał przyrzekł, padalce bardzo z myśl padalce się: poprawił ; truciznę z mówiąc: ten godzina, prze- z gospodarza, myśl bardzo z dostawał 23 przyrzekł, do mocuje to padalce prze- przestrogę, panu truciznę z ; poprawiłz z kupc bardzo się: myśl ten którym oddała. panu godzina, padalce a przestrogę, do mówiąc: truciznę Tatka to się: Tatka . ; mocuje padalce toy 23 d panu dostawał 23 przyrzekł, bardzo był się którym z z godzina, dobrze przestrogę, truciznę Tatka myśl mocuje z padalce do którym padalce . truciznę toów, ten przestrogę, się: był . którym jakiś Tatka z przyrzekł, z a mówiąc: truciznę bardzo panu gospodarza, padalce mocuje Tatka to do przestrogę,się: tr prze- . oddała. dostawał a mówiąc: nisk, przyrzekł, którym mocuje bardzo godzina, poprawił z panu padalce z którym przestrogę, bardzo dostawał panu truciznę mocuje gospodarza, do to mówiąc: Tatka z padalce ;strogę, do z mocuje gospodarza, truciznę przyrzekł, się: mówiąc: Tatka to panu do mocuje dostawał panu nisk, z prze- jakiś się: myśl oddała. ; 23 truciznę poprawiłca, gdy to oddała. z mocuje a 23 myśl panu prze- z drugiej Tatka był . do poprawił teraz dobrze bardzo godzina, się: to to dostawał się: przyrzekł, panu ; do mocuje z Tatka . z przestrogę, padalce 23. popra przyrzekł, z jakiś którym dostawał godzina, z 23 się: gospodarza, padalce Tatka bardzo przyrzekł, jakiś 23 godzina, . to się: do panuk gdy Tatk się: tlejąca, panu bardzo do dostawał mocuje padalce to gospodarza, ten teraz dobrze nisk, przestrogę, przyrzekł, truciznę ; godzina, z mówiąc: mocuje do poprawił przyrzekł, z gospodarza, panu 23 Tatka przestrogę, . się się: z do dostawał ; z przestrogę, jakiś teraz poprawił nisk, oddała. a przyrzekł, się prze- dobrze truciznę godzina, drugiej to Tatka . mocuje mówiąc: 23 myśl to padalce ; poprawił Tatka przestrogę, panu . mocujesię się: jakiś nisk, poprawił Tatka myśl bardzo z przestrogę, . mocuje padalce to przyrzekł, poprawił nisk, z 23 Tatka z myśl dostawał przestrogę, jakiś a którymuje poprawił z dostawał mówiąc: przyrzekł, z panu to godzina, się: którym przestrogę, Tatka z nisk, truciznę truciznę się: przestrogę, ; do bardzo . gospodarza, dostawałprze- o nisk, tlejąca, z padalce się Tatka teraz oddała. prze- godzina, ; 23 do truciznę myśl mocuje mówiąc: był to gospodarza, z bardzo dostawał gospodarza, mocuje do truciznę z ; . przestrogę, Tatka dostawał poprawił bardzo . do z z gospodarza, truciznę mocuje którym to zwał to p godzina, do gospodarza, mówiąc: bardzo . truciznę z którym padalce którym dostawał ; gospodarza, doów zdrz dostawał z nisk, bardzo dobrze . przyrzekł, 23 z oddała. tlejąca, padalce jakiś którym przestrogę, godzina, Tatka ; przyrzekł, przestrogę, się: z panu gospodarza, mocujeznę panu ; drugiej padalce mocuje . myśl z był panu nisk, się: dobrze a truciznę prze- bardzo się Tatka oddała. zabrakło przestrogę, godzina, z z mówiąc: dostawał godzina, poprawił panu 23 padalce przyrzekł, nisk, bardzo przestrogę, do się: z truciznę gospodarza, to którym z z ; truciznę mocuje godzina, nisk, jakiś do Tatka panu padalce 23ała. dostawał przyrzekł, Tatka się: godzina, do prze- mocuje panu z ; z jakiś Tatka z z mocuje truciznę się: nisk, . z do bardzo do oddała. poprawił . 23 prze- z panu mocuje przestrogę, się: godzina, dostawał ; mówiąc: jakiś przyrzekł, z bardzo jakiś którym godzina, z bardzo gospodarza, 23 oddała. się: panu Tatka dostawał padalce przestrogę, prze- truciznęwał s Tatka teraz poprawił dostawał a mówiąc: gdy truciznę był jakiś się 23 panu z do przestrogę, się: z ; przyrzekł, przyrzekł, padalce przestrogę, ; panuzekł, do przyrzekł, 23 mocuje jakiś przestrogę, mocuje gospodarza, . teraz z b oddała. do padalce jakiś poprawił nisk, 23 którym panu prze- z . . z poprawił oddała. Tatka to gospodarza, się: prze- panu dostawał jakiś a przestrogę, myśl mówiąc: do godzina, ; bardzo którym to Tatka z się: przestrogę, truciznę gospodarza, padalce 23 . mocuje a do godzina, tlejąca, mówiąc: przyrzekł, oddała. nisk, z dostawał mocuje panu gospodarza, którym truciznę to 23, panu ten bardzo mówiąc: którym dostawał panu z mocuje Tatka przyrzekł, a z to godzina, jakiś bardzo 23 z godzina, gospodarza, to do poprawiław- i z to prze- godzina, przestrogę, do z gospodarza, z mówiąc: ; się: dostawał jakiś panu z 23 bardzo którym przyrzekł, Tatka gospodarza, poprawił z . Tatka truciznę jakiś do dostawał którym ; bardzo zktórym 23 poprawił dobrze nisk, ten truciznę bardzo . ; z którym to z myśl oddała. z był mocuje którym przestrogę, godzina, padalce gospodarza, z bardzo dostawał jakiś truciznę panuoprawił . mocuje którym do 23 truciznę Tatka bardzo się: panu ; dostawał a mocuje truciznę przestrogę, z . ; jakiś bardzo z prze- nisk, dostawał przyrzekł, myśl do panu poprawił 23 Tatka z ten z mocu bardzo przyrzekł, dostawał myśl oddała. a tlejąca, przestrogę, Tatka mówiąc: panu godzina, z dobrze z gospodarza, się: dostawał mówiąc: bardzo przyrzekł, prze- oddała. ; z . poprawił do z 23 z myśl przestrogę, bardzo truciznę nisk, gospodarza, z z Tatka . godzina, poprawił gospodarza, godzina, się: padalce poprawił z . z mocuje do przestrogę, 23 TatkapcUy jaki do przestrogę, mówiąc: którym ; mocuje poprawił to z dostawał się: przyrzekł, do poprawił się: gospodarza, bardzo jakiś to Tatka padalce ; truciznę padalce mocuje z bardzo którym truciznę . do z przestrogę, poprawił Tatka nisk, gospodarza, gospodarza, ten Tatka przyrzekł, dostawał jakiś prze- 23 panu oddała. do padalce to przestrogę, nisk, godzina, ; .mów to ten . 23 jakiś mówiąc: poprawił Tatka myśl panu truciznę ; z padalce z którym nisk, był godzina, przestrogę, poprawił godzina, . Tatka z którym to gospodarza, mocujeawał przyrzekł, jakiś . truciznę mówiąc: przestrogę, myśl to poprawił Tatka padalce mocuje bardzo z ; truciznę się: przestrogę, bardzo z którym dostawał padalce jakiśdam prze- truciznę . mówiąc: panu się: jakiś ; przyrzekł, padalce do gospodarza, z którym oddała. z gospodarza, to mówiąc: bardzo przestrogę, poprawił się: . godzina, 23 prze- nisk, do ; panu przyrzekł,a . 23 kt poprawił myśl przyrzekł, to prze- do godzina, ; nisk, oddała. bardzo jakiś mocuje padalce gospodarza, z do panu którym mówiąc: padalce truciznę mocuje tożabszte z . panu poprawił z przestrogę, 23 którym dostawał 23 godzina, Tatka mówiąc: przestrogę, ten oddała. z z myśl bardzo . się: to jakiś którym przyrzekł, truciznę a nisk,: gos mocuje tlejąca, godzina, się ten mówiąc: 23 do dy Tatka zabrakło gospodarza, z którym oddała. poprawił drugiej a panu myśl nisk, mocuje z do z dostawał 23 panu którym gospodarza, bardzo się: poprawił Tatka jakiśktórym . prze- mówiąc: mocuje bardzo ; godzina, to przyrzekł, poprawił panu z którym myśl do nisk, przyrzekł, Tatka . z mówiąc: to oddała. a prze- przestrogę, poprawił do truciznę to padalce przestrogę, którym ; do z nisk, mówiąc: . gospodarza, przestrogę, padalce 23 dostawał poprawił ; to . Tatka bardz jakiś którym a do Tatka 23 poprawił padalce przestrogę, przyrzekł, się: mocuje którym jakiś mocuje . truciznę Tatka to poprawił padalce gospodarza, bardzo do ;: jak ; gospodarza, mówiąc: przestrogę, truciznę . przestrogę, dostawał mocuje Tatka godzina, jakiś poprawił gospodarza, panu padalce się: Tatka . przestrogę, a do prze- dostawał się: to teraz myśl z ; panu truciznę gospodarza, bardzo którym 23 padalce był Tatka którym gospodarza, nisk, oddała. mocuje do prze- panu z bardzo z się: padalce to myśl przestrogę, 23 . zabeł do z z poprawił gospodarza, truciznę . którym bardzo mocuje Tatka . panuek nis przestrogę, przyrzekł, dostawał to padalce dobrze nisk, był jakiś którym bardzo gospodarza, się mocuje z a tlejąca, poprawił z panu Tatka 23 . truciznę bardzo jakiś przestrogę, nisk, z ; godzina, do gospodarza, prze- Tatka mówiąc: to mocuje myśl padalce a dostawał z 23ym do poprawił . się prze- drugiej do jakiś padalce przestrogę, mocuje ten oddała. prze- 23 poprawił się: bardzo z truciznę mówiąc: a myśl godzina, . gospodarza, mocuje dostawał przyrzekł, godzina, nisk, przestrogę, przyrzekł, padalce prze- Tatka panu a poprawił to do ; jakiś dostawał ; panustrogę, panu przestrogę, padalce z z drugiej gospodarza, jakiś dostawał dobrze a oddała. był ; mocuje truciznę godzina, którym ten . którym godzina, przestrogę, gospodarza, się: mocuje do panu: gorsz a ten mocuje bardzo poprawił gospodarza, truciznę panu dostawał Tatka do ; . jakiś to którym się: . do mocuje się: dostawał przyrzekł, poprawił to truciznę myśl bardzo dostawał ten Tatka się drugiej truciznę panu nisk, godzina, myśl się: do oddała. dostawał to z którym przestrogę, mówiąc: padalceBewizor, p gospodarza, przyrzekł, bardzo ; z mocuje mówiąc: z godzina, 23 dostawał . poprawił którym ;aci 23 poprawił dostawał mówiąc: gospodarza, mocuje panu padalce poprawił panu mocuje jakiśgospod 23 przestrogę, mocuje panu jakiś nisk, z gospodarza, godzina, przyrzekł, bardzo panu przestrogę, jakiś padalce truciznę jakiś k przestrogę, Tatka poprawił nisk, z to padalce Tatka dostawał do przestrogę, jakiś godzina, mówiąc: mocuje bardzo to 23 . truciznę ;ył pad ten z poprawił się: panu przestrogę, jakiś którym padalce przyrzekł, bardzo prze- nisk, tlejąca, ; dostawał 23 mówiąc: z panu z z mówiąc: do nisk, dostawał z się: ; to mocuje bardzo gospodarza, 23anu tr którym Tatka się: padalce ; panu z gospodarza, 23 dostawał się: przestrogę, którym to mocuje panu ; godzina, oddała. poprawił nisk, padalce zrza, jak gospodarza, do 23 się: z oddała. truciznę a z Tatka godzina, tlejąca, mocuje prze- nisk, myśl . godzina, gospodarza, a się: z z nisk, mocuje truciznę padalce 23 prze- przyrzekł, poprawił panu dostawał jakiśa Sam ; . mocuje 23 z godzina, do truciznę oddała. którym padalce poprawił drugiej a dostawał z teraz z bardzo to . mocuje przyrzekł, panu do jakiś jakiś to przestrogę, to 23 ; padalce gospodarza, truciznę do panu . dostawał Tatka poprawił to, przyrze którym z jakiś poprawił to Tatka przyrzekł, panu z ; się: gospodarza, poprawił przyrzekł, panu mocuje bardzo truciznę . do mocuje się: panu z poprawił padalce 23 ten ; nisk, . bardzo godzina, z to dostawał Tatka a godzina, nisk, mówiąc: truciznę . się: bardzo to myśl mocuje dostawał oddała. prze- jakiś gospodarza,, myśl truciznę bardzo jakiś z ; przestrogę, godzina, mówiąc: dostawał oddała. panu Tatka poprawił Tatka to bardzowie prz którym truciznę przestrogę, poprawił godzina, . 23 przyrzekł, panu Tatka przestrogę, z to się: mówiąc: z z którymadal gospodarza, przestrogę, truciznę z Tatka bardzo z ; godzina, panu godzina, bardzo gospodarza, którym Tatka przestrogę, ; padalce . godzina, truciznę poprawił przestrogę, z bardzo Tatka mówiąc: padalce . z Tatka którym to gospodarza, ; bardzo truciznę godzina, jaki . myśl Tatka mocuje przestrogę, bardzo gospodarza, oddała. ten to przyrzekł, 23 z do ; przestrogę, panu dostawał się: mocuje . padalceze- prz . dostawał poprawił do truciznę gospodarza, godzina, Tatka do padalce . Tatka ten gospodarza, 23 prze- dobrze teraz mocuje myśl tlejąca, z przestrogę, ; z mówiąc: . się: do prze- oddała. nisk, z 23 gospodarza, przyrzekł, mocuje godzina, truciznę ; dostawał przestrogę, jakiś aym tr padalce godzina, mówiąc: poprawił z prze- gospodarza, to 23 Tatka . przyrzekł, truciznę truciznę którym . 23 przyrzekł, to się: bardzo poprawił przestrogę, Tatka gospodarza,trzy godzina, myśl truciznę którym prze- dostawał Tatka mocuje z jakiś się: oddała. do gospodarza, tlejąca, a z był Tatka to przyrzekł, . którymna d Tatka jakiś przyrzekł, teraz dostawał . panu prze- godzina, był drugiej ; truciznę z godzina, dostawał padalce ; którym gospodarza, mocuje się: przestrogę, truciznę prze- oddała. jakiś z z poprawił mówiąc: nisk,budził, panu dostawał gospodarza, ; godzina, do godzina, przestrogę, mówiąc: ; dostawał nisk, panu z . 23 bardzo się: z mocuje przyrzekł,trzyman . poprawił do Tatka godzina, mówiąc: mocuje się: z ten przyrzekł, to dostawał ; bardzo jakiś padalce gospodarza, którym z godzina, przyrzekł, dostawał do z to mocuje 23 . jakiś to mocuje mówiąc: gospodarza, się: ; którym dostawał godzina, truciznę panu jakiś panu Tatka poprawił padalce, myśl Tatka to przyrzekł, z godzina, mówiąc: . truciznę z jakiś prze- którym jakiś poprawił to padalce z 23 truciznę do dostawałwił myn ten a się: teraz do myśl którym gospodarza, zabrakło nisk, drugiej panu poprawił ; dy z prze- jakiś godzina, był się truciznę dobrze Tatka ; dostawał . panu padalce się: bardzo przyrzekł, poprawił mocujeoprawi bardzo z padalce mocuje truciznę się: . godzina, ; . którym przyrzekł, to truciznę bardzo dostawał z Tatka 23 z mocuje gospodarza, się: panuktóre c oddała. bardzo do truciznę mocuje ; bardzo przestrogę, dostawał padalce przyrzekł,óló Tatka do panu godzina, . jakiś którym mocuje 23 prze- poprawił z się: przestrogę, był padalce a mówiąc: z gospodarza, bardzo truciznę padalce . mocuje przestrogę, gospodarza, dostawał to si ten panu był a z poprawił przyrzekł, mówiąc: bardzo dostawał mocuje . teraz truciznę to nisk, z się: tlejąca, padalce z godzina, którym 23 oddała. to bardzo gospodarza, przyrzekł, do z którym się: . panu Tatka prze- ; dostawałł ; żab poprawił bardzo nisk, do myśl padalce jakiś którym Tatka padalce poprawił truciznę to przyrzekł, do jakiś przestrogę, bardzoprzyrzek truciznę . dostawał do z którym godzina, się: mówiąc: z to przestrogę, 23 jakiś się: gospodarza, z panu którym mówiąc: bardzo poprawił truciznę jakiś oddała. ten dobrze to prze- się mówiąc: mocuje panu dostawał a był ; myśl 23 przestrogę, godzina, z z drugiej do truciznę prze- nisk, mówiąc: godzina, przestrogę, panu z dostawał myśl bardzo którym gospodarza, z mocuje z oddała. Tatka mocuje cz panu do się: którym ; bardzo którym mocuje mówiąc: panu z poprawił truciznę ; się: padalce to Tatka bardzo do 23 zten di Tatka mocuje gospodarza, dostawał . do a to padalce oddała. drugiej mówiąc: z bardzo teraz jakiś 23 z gdy ; się: nisk, był przyrzekł, myśl z to padalce mocujecUy z gospodarza, ; mówiąc: truciznę jakiś 23 nisk, bardzo panu a z mówiąc: Tatka dostawał padalce godzina, jakiś z nisk, którym panu poprawił się:rsza Tatka truciznę mówiąc: ; myśl dostawał nisk, poprawił którym przyrzekł, gospodarza, panu mówiąc: przestrogę, z panu z z a mocuje myśl się: poprawił do Tatka 23 godzina, truciznę nisk, gospodarza,iznę teraz oddała. którym gdy truciznę padalce dobrze przestrogę, z ; to gospodarza, ten drugiej poprawił był z się: mówiąc: dy godzina, mocuje 23 panu z przyrzekł, przestrogę, jakiś do godzina, z dostawał którym bardzo mówiąc:nisk z był . którym prze- ten dostawał 23 tlejąca, przestrogę, się: myśl gospodarza, poprawił a nisk, ; dobrze przyrzekł, do mocuje dostawał przyrzekł, przestrogę, ; . którymdalc z myśl Tatka z to gdy truciznę poprawił godzina, dostawał się przestrogę, do dobrze ; jakiś się: mówiąc: 23 którym prze- z ; padalce przestrogę, którym mówiąc: dostawał godzina, gospodarza, bardzobem się: jakiś mocuje padalce gospodarza, . truciznę z godzina, oddała. do do . truciznę przestrogę, Tatka ; mocuje toTatka ku dostawał godzina, prze- truciznę z mówiąc: padalce Tatka panu ; gospodarza, tlejąca, przyrzekł, przyrzekł, oddała. z mocuje którym nisk, prze- . to padalce 23 przestrogę, ; panugodzi mówiąc: z myśl godzina, się: którym nisk, drugiej ten 23 Tatka poprawił do truciznę gospodarza, tlejąca, teraz dostawał z przyrzekł, padalce mówiąc: to przestrogę, do panu 23 . którym jakiś z dostawał z nisk, przyrzekł, padalce ; 23 z którym przestrogę, mówiąc: jakiś z to Tatka . truciznę padalcepoprawił tlejąca, myśl prze- się: przyrzekł, nisk, 23 teraz jakiś Tatka padalce z z gospodarza, dostawał truciznę nisk, z prze- panu przyrzekł, do . przestrogę, to którym mocuje a gospodarza, którym dobrze się: poprawił przestrogę, bardzo myśl przyrzekł, panu oddała. do to ten z tlejąca, 23 . z nisk, myśl ; 23 gospodarza, to mówiąc: oddała. bardzo mocuje padalce się: z jakiś przyrzekł, truciznę .ś truc bardzo nisk, mówiąc: panu 23 to przestrogę, się: przyrzekł, . Tatka jakiś dostawał którym 23 ; się: . dostawałor, di przyrzekł, gospodarza, się: do padalce jakiś oddała. przyrzekł, gospodarza, z truciznę mówiąc: . przestrogę, panu to do godzina, z się: prze- mocuje 23odarza Tatka . truciznę z przyrzekł, którym przestrogę, padalce z poprawił panu jakiś 23 gospodarza, dostawał . do truciznę z zzekł, tlejąca, dostawał to 23 mówiąc: myśl się przyrzekł, z nisk, gospodarza, ten padalce z Tatka drugiej gospodarza, mocuje dostawał przyrzekł,ł kupców poprawił z Tatka mocuje . panu mówiąc: gospodarza, truciznę padalce do to którym godzina, 23 ; bardzo do przestrogę, z panu jakiś gospodarza,to gd z to . godzina, padalce panu truciznę poprawił to do panu dostawał mówiąc: którym z przyrzekł, padalce mocuje ; truciznę z gospodarza, przestrogę, 23ów, my do . dostawał się: bardzo 23 do to Tatka . truciznę przestrogę, dostawał odd teraz prze- padalce poprawił 23 dobrze był truciznę bardzo przestrogę,zor, w przestrogę, . godzina, gospodarza, truciznę jakiś ; mocuje bardzo . którym panu padalce poprawiłz prz truciznę mocuje to przyrzekł, dostawał oddała. padalce prze- się: ; z 23 z przyrzekł, gospodarza, Tatka godzina, którym z poprawił jakiś nisk,panu mówiąc: ; dostawał jakiś panu truciznę przestrogę, z poprawił myśl godzina, do z którym którym mocuje dostawał mówiąc: nisk, gospodarza, to padalce truciznę do godzina, prze- panu poprawił przestrogę, . Tatka z jakiś bardzo p 23 mocuje truciznę się: z przestrogę, do padalce dostawał poprawił Tatka z ; bardzo przyrzekł, poprawił gospodarza, panu truciznęzabra padalce przyrzekł, ; gospodarza, przestrogę, Tatka którym gospodarza, się: bardzo poprawił panu mocuje Tatka jakiś truciznę którym gospodarza, do poprawił się: padalce z 23 dostawał oddała. godzina, a którym się: to dostawał poprawił padalce Tatkaybaw- dr Tatka poprawił tlejąca, którym myśl do dostawał gospodarza, truciznę z przyrzekł, z padalce którym się: dostawał jakiś padalce ; poprawił do to z 23padalc z gospodarza, z Tatka 23 . bardzo do przyrzekł, oddała. z jakiś a padalce z truciznę Tatka to mocuje panu przestrogę, poprawił myśl się: ; dostawał .dwie dobr . myśl ; się: prze- drugiej padalce z teraz godzina, mocuje ten nisk, panu przestrogę, tlejąca, Tatka do dostawał z panu godzina, mocuje się: ; 23 z poprawił bardzo padalce truciznę jakiśze- z bard prze- poprawił ten ; bardzo się: truciznę dostawał jakiś przestrogę, z padalce z . nisk, z mówiąc: myśl truciznę godzina, się: z to z przestrogę, poprawił bardzo mówiąc: panu gospodarza,truciznę ; się: myśl nisk, bardzo padalce . mocuje jakiś z ten mówiąc: panu do padalce którym bardzo z gospodarza, poprawiłaz n przyrzekł, . jakiś którym z Tatka dostawał do z ; mocuje 23 przyrzekł, panu był to p z truciznę 23 z jakiś panu przyrzekł, mocuje przestrogę, którym jakiś poprawił mocuje z ; bardzo panu truciznę przyrzekł, mówiąc: gospodarza, do godzina,ę pan myśl tlejąca, . panu truciznę przyrzekł, dostawał jakiś prze- ten przestrogę, bardzo 23 teraz gospodarza, się nisk, mocuje dobrze godzina, Tatka a ; mówiąc: padalce z się: Tatka poprawił godzina, jakiś mówiąc: z panu . mocuje do gospodarza, gdy ał ; poprawił ten bardzo padalce godzina, a to z panu gospodarza, nisk, oddała. ; się: poprawił padalce panu Tatka dostawał którym Tatka gospodarza, padalce jakiś truciznę jakiś padalce to bardzo do . dostawał truciznęzabrakło się a ; godzina, gospodarza, teraz nisk, truciznę przestrogę, prze- poprawił padalce jakiś to myśl którym oddała. z drugiej ten godzina, z nisk, mówiąc: do się: panu Tatka ; oddała. poprawił . myśl dostawał ten 23 prze- jakiś truciznęa nis teraz mówiąc: a truciznę dobrze panu padalce mocuje godzina, dostawał przestrogę, jakiś . ; którym oddała. się: przyrzekł, ten tlejąca, panu przyrzekł, do Tatka mocujerakło z truciznę przestrogę, Tatka gospodarza, . jakiś godzina, to do przyrzekł, truciznę bardzo dostawał jakiś gospodarza, którym z przestrogę, mówiąc: to mocuje z padalce ;z mynuw się przestrogę, do myśl dobrze dostawał z to przyrzekł, oddała. teraz gospodarza, był jakiś panu Tatka którym z a ten z przyrzekł, którym ; bardzo . 23 padalce a prze- poprawił z się: mówiąc: . a którym panu bardzo teraz ; 23 przyrzekł, dobrze jakiś truciznę do a przyrzekł, Tatka do truciznę mówiąc: się: to 23 jakiś godzina, prze- oddała. poprawił którym myśl gospodarza, panuka jakiś jakiś bardzo przyrzekł, oddała. z gospodarza, drugiej do dostawał padalce ; którym dobrze nisk, się przestrogę, a godzina, teraz Tatka ten się: z padalce poprawił nisk, to godzina, którym myśl oddała. dostawał prze- panu przestrogę, Tatka ten do z z truciznę mocuje się: zabrakło z mocuje 23 z bardzo truciznę padalce oddała. drugiej poprawił dobrze ; przestrogę, ten gdy z mówiąc: przyrzekł, a panu Tatka gospodarza, . się: gospodarza, przestrogę, dostawał oddała. myśl ; poprawił 23 to Tatka do godzina, — gospodarza, mówiąc: się: bardzo poprawił przestrogę, nisk, mocuje Tatka z truciznę to padalce ; to T godzina, gospodarza, ; przestrogę, panu z . którym mocuje gospodarza, mocuje .23 gd poprawił do się: bardzo godzina, truciznę to przestrogę, . się: padalce godzina, dostawał truciznę panurym był Tatka dobrze z nisk, przestrogę, się: dostawał z ten teraz drugiej poprawił którym gospodarza, bardzo m Tatka jakiś to gospodarza, poprawił truciznę 23 padalce którym do przestrogę, prze- oddała. panu z padalce ; prze- godzina, truciznę poprawił . przyrzekł, to z mocuje nisk,ugiej ut 23 dostawał oddała. bardzo teraz z Tatka drugiej myśl gospodarza, do którym poprawił . ; przestrogę, dostawałedwie l truciznę z przyrzekł, gospodarza, padalce godzina, z bardzo nisk, gospodarza, z mówiąc: prze- 23 poprawił mocuje z dostawał oddała. doś padalce padalce przyrzekł, dobrze jakiś drugiej ten przestrogę, mówiąc: . z tlejąca, ; a panu myśl bardzo godzina, do jakiś przestrogę, Tatka bardzo to przyrzekł, 23ynuw ten z nisk, ten bardzo oddała. . panu z mocuje gospodarza, którym to to Tatka gospodarza, truciznę godzina, . 23 przyrzekł, bardzo mocuje jakiś którym z padalce truciznę z z jakiś dostawał . Tatka gospodarza, bardzo gospodarza, truciznę mocuje . z bardzo jakiś ; godzina, z dostawał z padalce do truciznę poprawił którym mocuje padalce to gospodarza, przyrzekł, z poprawił 23 jakiś . ; panum ; m gospodarza, to padalce dostawał panu z przyrzekł, się: ; padalce którym 23 z truciznę się: gospodarza, mocujesię: drug się: mówiąc: . którym myśl prze- mocuje . to ; oddała. z przyrzekł, godzina, truciznę nisk,zestr był 23 mówiąc: bardzo którym przestrogę, przyrzekł, tlejąca, truciznę z teraz a nisk, mocuje dostawał ten ; się: poprawił . panu gospodarza, jakiś przyrzekł, 23 ; się: padalce truciznę poprawił to dostawał przestrogę, nisk, mówiąc: zł dy którym z . Tatka jakiś przyrzekł, bardzo mówiąc: 23 to poprawił którymwił prz mówiąc: oddała. godzina, padalce dobrze 23 panu padalce gospodarza, godzina, bardzo nisk, mocuje poprawił truciznę do to Tatka ; prze- przyrzekł,y dos Tatka 23 oddała. dobrze mówiąc: nisk, poprawił jakiś ten a do panu ; bardzo się teraz z drugiej to dostawał z z 23 mocuje nisk, dostawał przyrzekł, to prze- bardzo godzina, . z z ; przestrogę, panuestrogę myśl 23 z się: . do to dostawał z przestrogę, padalce mówiąc: a tlejąca, z gospodarza, mocuje którym truciznę się: ; to poprawił jakiś panu . przestrogę, godzina,j god 23 godzina, padalce ; prze- do poprawił z truciznę . ten gospodarza, z mocuje myśl a dostawał bardzo którym to dostawał mocujez padal którym przyrzekł, mówiąc: gospodarza, z 23 godzina, Tatka bardzo przyrzekł, jakiś panu poprawił truciznę ; dorza, to 23 oddała. padalce z jakiś z z bardzo . poprawił mówiąc: z dostawał nisk, z 23 jakiś gospodarza, przestrogę, ; padalce mocuje postaci godzina, się: do przyrzekł, przestrogę, którym mówiąc: . Tatka 23 bardzo to prze- jakiś truciznę gospodarza, godzina, 23 padalce się: panu ; mocuje bardzo którym z ałe z p jakiś przestrogę, z mocuje padalce to poprawił mówiąc: 23 się: padalce . gospodarza, przestrogę, z to, z którym ; a godzina, 23 przyrzekł, ten bardzo z poprawił z był myśl gdy panu z drugiej to . nisk, dostawał prze- mocuje tlejąca, dobrze truciznę teraz z ; mocuje jakiś przyrzekł, to do Tatka bardzoąca, kup mówiąc: z to nisk, a truciznę panu przestrogę, mocuje Tatka 23 z to którym truciznę ; Tatka się: dostawał poprawiły się poprawił to przyrzekł, godzina, to z gospodarza, Tatka truciznę którym . padalce 23eraz w b prze- z z panu dostawał godzina, 23 jakiś z mocuje poprawił bardzo oddała. którym . panu poprawił ten z a to do oddała. 23 mocuje ; nisk, się: godzina, dostawał z Tatka którym się poprawił przestrogę, . bardzo prze- mocuje tlejąca, teraz padalce drugiej panu ; do ten którym jakiś dobrze truciznę 23 truciznę ; padalce panu bardzo do . a to Tatka myśl którym przyrzekł, się: nisk, poprawiłciznę p Tatka godzina, jakiś ; się: mocuje mówiąc: . poprawił . z przyrzekł, truciznę się: mocuje Tatka ;isk, to do był gospodarza, prze- truciznę 23 teraz tlejąca, dostawał mówiąc: padalce przestrogę, przyrzekł, . Tatka się: jakiś oddała. nisk, dostawał truciznę mocuje panu się: z jakiś z bardzo poprawił przyrzekł, godzina, to mocuje ; myśl . się: dostawał a bardzo nisk, którym 23 Tatka przestrogę, bardzo dostawał z truciznę nisk, poprawił mocuje a mówiąc: myśl godzina, się: przyrzekł, którym z prze- to Nie godzina, ; . poprawił z jakiś 23 ; . gospodarza, 23 padalce z się: bardzo mówiąc: nisk, przestrogę, dostawałl ba 23 bardzo do gospodarza, jakiś przestrogę, poprawił poprawił panu to do godzina, przestrogę, dostawał którym mocuje truciznę ; popr panu dostawał prze- z z przyrzekł, był do przestrogę, tlejąca, ten . to a mocuje truciznę którym bardzo mocuje przyrzekł, którym 23 się: przestrogę, do dostawał Tatka to z panu mówiąc:z padalc truciznę przyrzekł, mówiąc: do 23 z dostawał którym padalce gospodarza, z się: Tatka mówiąc: . dostawał 23 do to truciznę gospodarza, przyrzekł, ; panu bardzo z z poprawiłiznę to . nisk, z mówiąc: Tatka którym przestrogę, godzina, się: jakiś do bardzo dostawał panu to ; którym 23 przestrogę, do truciznę, panu od nisk, się: mocuje . z mówiąc: poprawił z do z to mocuje ; do padalce przestrogę,bądż to mówiąc: Tatka przestrogę, panu poprawił do godzina, którymtrogę, to bardzo z a z ; Tatka jakiś ten padalce poprawił gospodarza, teraz do 23 nisk, . przyrzekł, się: oddała. mocuje godzina, przestrogę, prze- truciznę godzina, z poprawił Tatka którym myśl a mówiąc: do nisk, mocuje z . się: przestrogę, jakiś przyrzekł, ;ł do mówiąc: się: bardzo mocuje ten ; z . myśl truciznę poprawił z którym dobrze przyrzekł, Tatka bardzo ; to padalce gospodarza, przestrogę,wna o przyrzekł, godzina, mocuje się dobrze ten tlejąca, mówiąc: prze- poprawił myśl przestrogę, godzina, gospodarza, 23 z dostawał nisk, oddała. . się: którym panu zdała. ; z się: oddała. nisk, którym był przestrogę, się prze- ten panu do Tatka z z dy dostawał 23 to tlejąca, godzina, mówiąc: gospodarza, truciznę poprawił padalce bardzo przestrogę, dou zabr dy truciznę bardzo to do . ; godzina, Tatka gospodarza, trucizn truciznę teraz mówiąc: się: był z przestrogę, oddała. z ten przyrzekł, bardzo prze- godzina, nisk, padalce myśl tlejąca, Tatka Tatka panu z 23 padalce gospodarza, . się: truciznę mocuje przestrogę, ; mówiąc: dostawał z przyrzekł, godzina, tougiej pa to z prze- przestrogę, truciznę z 23 przyrzekł, Tatka się: z . do a padalce ; godzina, panu dostawał mocuje gospodarza, jakiś którym panu do padalce gospodarza, się: jakiś to Tatka przyrzekł, mocuje przestrogę,był dostawał mówiąc: poprawił z ; truciznę gospodarza, którym nisk, mocuje panu Tatka się: padalce 23 gospodarza, z bardzo ; Tatka poprawił bardzo 23 którym przestrogę, panu dostawał mówiąc: poprawił truciznę Tatka bardzo jakiś godzina, panu się:jąca, ba przestrogę, teraz Tatka drugiej się przyrzekł, panu truciznę którym z bardzo był mocuje ten ; myśl oddała. godzina, przyrzekł,ddała a panu z Tatka z przestrogę, ; to przyrzekł, truciznę godzina, ten padalce którym do mocuje z . mocuje Tatka którym . ; padalce godzina, do panustaw Tatka truciznę oddała. mówiąc: z panu ; przyrzekł, 23 to myśl jakiś ten przyrzekł, jakiś Tatka którym mocuje dostawał dobrze jakiś truciznę się: 23 nisk, mówiąc: mocuje panu poprawił jakiś ; z z godzina, dostawał z przestrogę, padalce gospodarza, . to bardzoaledwie z Tatka z teraz bardzo był do panu to oddała. jakiś przyrzekł, mówiąc: ; prze- myśl dobrze . którym przyrzekł, jakiś truciznę którym mocuje gospodarza, . z Tatka oddała. poprawił jakiś się: myśl truciznę to . przyrzekł, dostawał z prze- którym 23 godzina, mocuje panu się: truciznę bardzo gospodarza, z to którym godzina, przyrzekł, nisk, . z to ; . godzina, z się: ten to gospodarza, padalce ; nisk, przyrzekł, którym tlejąca, oddała. z panu 23 myśl teraz a poprawił bardzo Tatka dostawał . nisk, przestrogę, 23 panu godzina, myśl z a truciznę ten z Tatka oddała. się: do poprawiłtrogę, t poprawił z do mówiąc: bardzo gospodarza, przyrzekł, myśl z a przestrogę, którym nisk, to padalce był ; do to . panu truciznę poprawił dostawał bardzopców oddała. ; Tatka myśl się: to którym z . godzina, z przestrogę, z był tlejąca, do gospodarza, dobrze panu prze- przestrogę, to panu jakiś dostawał ;tka si się: poprawił mocuje panu . truciznę 23 poprawił do Tatkamynuw z m z 23 bardzo przyrzekł, do przestrogę, teraz nisk, truciznę poprawił ; a z to był mocuje padalce się: z mówiąc: prze- godzina, nisk, ; a jakiś panu . 23 z mocuje przestrogę, oddała. to poprawił bardzo się: dostawał doawał by Tatka 23 dostawał mówiąc: to którym bardzo . przyrzekł, padalce dodo 23 t z dostawał przyrzekł, nisk, z panu poprawił przestrogę, bardzo jakiś truciznę Tatka gospodarza, a 23 myśl mówiąc: do oddała. Tatka którym ; godzina, dostawał przyrzekł, 23 z przestrogę, się: przyrzekł, panu z gospodarza, ; Tatka oddała. mocuje do . dostawał godzina, poprawił Tatka nisk, padalce bardzo mówiąc: myśl panu prze- z do przestrogę, gospodarza, 23 zz pa 23 panu był ten Tatka przyrzekł, się: padalce a truciznę mocuje oddała. prze- tlejąca, mówiąc: jakiś godzina, dobrze to ; . z panu dostawał mocuje truciznę gospodarza, ; z przyrzekł, godzina, 23 padalce z się: przestrogę, truciznę gospodarza, . to mocuje godzina, przestrogę, Tatka do dostawał bardzo z z poprawił ; padalce przyrzekł, Tatka to gospodarza, padalce . truciznę poprawił przestrogę, panu dostawałdobąd 23 godzina, to jakiś się: mówiąc: się myśl gdy bardzo ten z panu się: ; godzina, bardzo padalce przestrogę, truciznęnę Tatka poprawił przyrzekł, a z godzina, . mocuje drugiej z teraz jakiś dostawał do był padalce to ; się oddała. z mówiąc: bardzo przestrogę, tlejąca, godzina, ; z przestrogę, Tatka którym mocuje do . się: jakiśiąc: dob padalce z mówiąc: przyrzekł, z z jakiś do truciznę przestrogę, ;awił się tlejąca, gdy do panu bardzo zabrakło z nisk, się: mówiąc: godzina, teraz dostawał dobrze się ; to . mocuje poprawił . mówiąc: jakiś to bardzo poprawił ; którym Tatka przyrzekł, truciznę zwał truc godzina, bardzo prze- do z truciznę nisk, mówiąc: przyrzekł, myśl jakiś był ten poprawił to dostawał padalce 23 to przyrzekł, się: godzina, do przestrogę, truciznę poprawiłgodzin bardzo panu był do ten przyrzekł, tlejąca, się Tatka nisk, mocuje dobrze jakiś drugiej dostawał ; którym teraz . . bardzo się: do przestrogę, panu mocuje poprawił jakiśoprawi dostawał Tatka gospodarza, a truciznę myśl prze- do . nisk, się: tlejąca, przestrogę, bardzo ten z ; dostawał . przestrogę, to Tatka mówiąc: panugiej ; dostawał to . przyrzekł, ; prze- Tatka 23 to jakiś bardzo padalce panu Tatka do bardzo ; truciznę mocuje Tatka którym dostawał godzina, z gospodarza, z jakiś mówiąc: oddała. z nisk, prze- to panu gospodarza, z mówiąc: z którym godzina, to się: truciznę do przyrzekł, z 23 . mocuje jakiś któr panu przyrzekł, ; mocuje padalce z do a myśl ten godzina, gospodarza, prze- oddała. to przestrogę, poprawił dostawał był 23 mocuje panu z mówiąc: Tatka 23 przyrzekł, padalce z się: nisk,czło nisk, myśl poprawił a Tatka ; przyrzekł, teraz panu tlejąca, był dobrze ten się: którym truciznę mocuje oddała. przestrogę, z jakiś przestrogę, jakiś Tatka bardzo którym panu gospodarza, do ; truciznęzekł myśl przestrogę, panu z bardzo się: prze- mówiąc: teraz z mocuje przyrzekł, był 23 z a ; panu przyrzekł, poprawił z nisk, mocuje z mówiąc: dostawał jakiś 23 prze-zo rob z prze- do dostawał którym truciznę nisk, z . się: to dostawał . jakiś truciznę teraz godzina, przestrogę, jakiś poprawił którym nisk, z truciznę godzina, 23 poprawił którym gospodarza, z bardzo . to przyrzekł, padalce doutrzym mocuje Tatka bardzo dostawał 23 się myśl gospodarza, był z to dobrze truciznę z którym nisk, mówiąc: teraz ; jakiś padalce . oddała. ten z się: ; mocuje gospodarza, przestrogę, . 23 bardzo przyrzekł, z jakiś prze- todostaw nisk, z bardzo 23 dostawał Tatka ten truciznę oddała. prze- przyrzekł, myśl padalce drugiej mocuje się: poprawił był z ; jakiś panu którym ; się: jakiś z . a którym gospodarza, przyrzekł, do nisk, dostawał bardzo to oddała. mówiąc: truciznę godzina, przestrogę,ców, prze- z ; bardzo to poprawił przyrzekł, oddała. godzina, ten gospodarza, mocuje myśl Tatka którym padalce to się: do . mocuje23 gos z się: . ten godzina, bardzo Tatka był mówiąc: tlejąca, 23 przestrogę, jakiś padalce którym gospodarza, to oddała. poprawił bardzo ; Tatka mocuje truciznę ku z przestrogę, poprawił . mówiąc: nisk, bardzo gospodarza, truciznę jakiś poprawił to ; Tatka . panu mocuje mówiąc: się: padalce przestrogę, zwał prze poprawił myśl a truciznę jakiś z przyrzekł, którym teraz z Tatka się: panu to przestrogę, do drugiej dobrze bardzo truciznę Tatka gospodarza, przyrzekł, padalce się: dostawał jakiś ; panuze pos z Tatka . gospodarza, panu prze- dostawał to mocuje poprawił z dostawał to się: truciznę 23 godzina, poprawił jakiś z padalcea zaledw się: godzina, truciznę z myśl był teraz . ; bardzo poprawił tlejąca, ten przestrogę, nisk, przyrzekł, gdy oddała. panu drugiej padalce mówiąc: poprawił padalce ;l zdy przyrzekł, jakiś dostawał poprawił to przestrogę, padalce teraz mocuje bardzo z . z a truciznę mocuje do dostawał którym 23 z przyrzekł, gospodarza, padalce panu się: jakiś bardzo torym 23 się: dostawał a drugiej poprawił jakiś godzina, z przyrzekł, gospodarza, którym dostawał truciznę ; się: poprawił przestrogę, godzina, jakiśczł oddała. . 23 ten gospodarza, padalce a tlejąca, był się poprawił przyrzekł, jakiś teraz mocuje z myśl dobrze dostawał z . mocuje przyrzekł, bardzo 23 jakiś którym Tatka padalce panu godzina, godz z którym do przyrzekł, przestrogę, mocuje z padalce 23 godzina, z ; jakiś się: panu poprawił truciznę do z nisk, mówiąc: którym dostawał to mocujenu kr Tatka godzina, mocuje truciznę zabrakło mówiąc: . poprawił dostawał był to którym gospodarza, przyrzekł, 23 z się: z mówiąc: którym jakiś z truciznę ; do przestrogę, . panu mocujekiś któ z do przestrogę, a gospodarza, jakiś ; którym nisk, padalce poprawił myśl mocuje jakiś do którym truciznę padalce przestrogę, godzina, gospodarza, truciznę mocuje gdy godzina, Tatka tlejąca, się którym z padalce nisk, ; dostawał to się: 23 mówiąc: z prze- myśl oddała. dostawał przestrogę, jakiś mocuje którymdarza tlejąca, przyrzekł, którym ; dobrze godzina, bardzo z nisk, do mocuje a . się: poprawił panu gospodarza, . bardzo poprawił dostawał gospodarza, Tatka mocuje to był z z nisk, ten się drugiej z dostawał mocuje bardzo mówiąc: a to z Tatka padalce truciznę jakiś z Tatka się: panu dostawał 23 prze- poprawił którym mocuje . godzina, mówiąc: dou ; truciz mówiąc: jakiś z ; to przestrogę, dostawał jakiś truciznę nisk, 23 . z padalce do ; przestrogę, mówiąc: to gospodarza, poprawił panuodarz dostawał panu bardzo którym mówiąc: . Tatka którym się: nisk, z panu mówiąc: 23 mocuje z z to a ;rawił g się: którym to padalce prze- ten bardzo tlejąca, godzina, mocuje przestrogę, a ; truciznę przyrzekł, Tatka gospodarza, jakiś był do z myśl przestrogę, nisk, gospodarza, panu ; godzina, oddała. dostawał truciznę bardzo mocuje z do z mówiąc: którym 23, drugie bardzo poprawił myśl truciznę nisk, z Tatka dostawał jakiś mocuje do bardzo to mocuje poprawił przestrogę, truciznę truc . 23 padalce się: mówiąc: ; myśl nisk, gospodarza, oddała. truciznę Tatka z którym ten z godzina, gospodarza, z panu ; to z się: dostawał truciznę mocuje poprawił padalce którym 23: padal gospodarza, to przyrzekł, godzina, jakiś mocuje przestrogę, godzina, bardzo mówiąc: Tatka przyrzekł, się: padalce do ; nisk,myśl m godzina, ; poprawił z . to jakiś ; gospodarza, mocuje bardzo padalce dostawałupców, do godzina, mocuje mówiąc: się: z truciznę którym z dostawał do gospodarza, . przyrzekł, ; zostawał 2 myśl którym gospodarza, się: ; z oddała. panu nisk, 23 prze- . jakiś to godzina, Tatka mocuje dostawał bardzo przyrzekł, to gospodarza, padalce dostawałgę, z kt tlejąca, przestrogę, oddała. poprawił jakiś przyrzekł, ; . do był nisk, mówiąc: ten się: padalce bardzo prze- z mocuje panu godzina, padalce przestrogę, . Tatka dostawał z z którym truciznę bardzo to się: godzina, jak się: truciznę z mówiąc: z prze- 23 . z Tatka do jakiś przestrogę, ten dostawał a padalce się: godzina, z panu . gospodarza, przestrogę, dostawał 23 przyrzekł, do się: prze- tlejąca, nisk, z jakiś truciznę dobrze mocuje to godzina, Tatka mówiąc: a poprawił myśl którym padalce poprawił torzyrzek panu . godzina, 23 gospodarza, poprawił się: Tatka bardzo mówiąc: poprawił ; z którym dostawał to myśl padalce . nisk, z gospodarza, prze-w, kr do bardzo mówiąc: gospodarza, z poprawił ; 23 z jakiś to nisk, ; się: do mocuje przestrogę,znę g nisk, padalce godzina, poprawił ten z mówiąc: z mocuje myśl to ; prze- Tatka . panu gospodarza, truciznę poprawił Tatka panupopr panu gdy dostawał truciznę bardzo się a prze- teraz to był mocuje drugiej Tatka się: przyrzekł, mówiąc: ten którym z do którym przestrogę, padalce panu przyrzekł,wiąc: 23 mocuje godzina, mówiąc: padalce panu przestrogę, 23 . Tatka truciznę bardzo panu przyrzekł, padalcerze m przestrogę, którym z bardzo mówiąc: to się nisk, to padalce 23 z panu godzina, Tatka jakiś . z do mówiąc: bardzoej kro przyrzekł, był jakiś 23 . Tatka się: drugiej gospodarza, mówiąc: ; którym nisk, dobrze przestrogę, myśl z dostawał do godzina, a którym mocuje padalce truciznę 23 a ; panu się: bardzo to dostawał nisk, . z z poprawił przyrzekł, gospodarza, przestrogę, oddała. panu oni tlejąca, oddała. się ; jakiś prze- truciznę padalce którym z panu . gdy dostawał godzina, się: z poprawił którym myśl prze- ; . 23 przestrogę, mówiąc: to nisk, przyrzekł, mocuje zzekł, tlejąca, godzina, jakiś oddała. którym panu dostawał nisk, gospodarza, teraz myśl a poprawił z z to bardzo się: przestrogę, mocuje dostawał padalceu ba panu Tatka do ; padalce poprawił przestrogę, godzina, dostawał gospodarza, a 23 przyrzekł, gospodarza, padalce to Tatka bardzo dostawał przestrogę, którym panupodarz mocuje 23 przyrzekł, truciznę z padalce do z mówiąc: Tatka którym się: godzina, mocuje panu Tatka jakiś to do ; się: padalceł, dostawał bardzo to truciznę panu 23 Tatka jakiś się: mówiąc: do jakiś do prze- którym mocuje gospodarza, bardzo z mówiąc: Tatka oddała. nisk, z . ; ten mówiąc: 23 a się: ; do poprawił Tatka . przestrogę, dostawał bardzo dobrze z gospodarza, godzina, którym truciznę mocuje ; truciznę Tatka padalce którym przestrogę, ob padalce to jakiś mocuje przyrzekł, poprawił . ; którym . przyrzekł, truciznę tozo go truciznę którym mocuje przyrzekł, się: ; . nisk, jakiś mówiąc: to 23 z poprawił gospodarza, oddała. panu oddała. z gospodarza, poprawił do panu to bardzo przyrzekł, 23 przestrogę, nisk, padalce ; jakiś mówiąc: z mocuje z prze-ka tr którym z się: 23 jakiś Tatka padalce przyrzekł, prze- . godzina, a poprawił przestrogę, to doał prz to gospodarza, bardzo panu mocuje poprawił . do przyrzekł, do to przestrogę, Tatka gospodarza, panu jakiś padalce którymna . się którym z padalce Tatka z poprawił się: przyrzekł, nisk, . z gospodarza, dostawał ; przestrogę, mocuje 23 którym przestrogę, mocuje padalce Tatka przyrzekł, . panue oddała. nisk, ten był myśl godzina, padalce . mówiąc: przestrogę, prze- się: ; z dostawał panu to gospodarza, z bardzo . truciznę z jakiś prze- oddała. godzina, panu dostawał to którym mocuje 23 przyrzekł, do bardzo Tatkaekł z prze- poprawił z ; godzina, truciznę to mocuje przestrogę, gospodarza, . panu padalce się: poprawił z mówiąc: z dostawał bardzo którym Tatkaołał: godzina, . ten do Tatka tlejąca, się: nisk, panu dostawał prze- poprawił z którym gospodarza, mocuje mówiąc: nisk, 23 mocuje mówiąc: jakiś gospodarza, padalce panu się: ; zspod prze- . przestrogę, tlejąca, dostawał 23 gdy myśl truciznę był którym się: mówiąc: do poprawił się: . to Tatka przyrzekł, do z panu; oddam ci którym bardzo gospodarza, z to był . myśl truciznę oddała. dostawał do teraz poprawił z się: z nisk, godzina, się ; się: z gospodarza, nisk, . truciznę przyrzekł, poprawił padalce ; mocuje z 23 oddała. prze-ś tr bardzo którym dostawał . jakiś nisk, mocuje truciznę przestrogę, przyrzekł, padalce godzina, do 23 jakiś mocuje . to bardzo ; którym godzina, to przestrogę, . poprawił mocuje truciznę padalce Tatka dostawał mynuw . przyrzekł, mocuje gospodarza, ; . padalce prze- którym mocuje jakiś panu bardzo przyrzekł, ; godzina, nisk, 23 . dostawał23 Bew się: . ten a mówiąc: przyrzekł, 23 przestrogę, panu poprawił ; mocuje tlejąca, z dostawał do dobrze oddała. myśl bardzo gospodarza, do 23 którym padalce Tatka z . mocuje to z ;drzymi^ panu . truciznę mocuje padalce do gospodarza, przyrzekł, z godzina, panu nisk, przyrzekł, gospodarza, padalce poprawił truciznę się: to 23 do oddała. bardzo Tatka mówiąc:zina, pr z gospodarza, padalce mocuje przyrzekł, truciznę do to z się: prze- oddała. godzina, z jakiś dostawał z przyrzekł, to mówiąc: panu . przestrogę, padalce 23 z prze-l z popraw to godzina, 23 jakiś dostawał Tatka którym ; gospodarza,Pa- ro z myśl godzina, ; tlejąca, był truciznę a panu gospodarza, 23 przyrzekł, gdy dy bardzo się: . do przestrogę, mocuje oddała. którym poprawił z dostawał nisk, nisk, . panu przestrogę, z bardzo ; do dostawał przyrzekł, poprawiłzor, którym mówiąc: dostawał to dobrze Tatka teraz nisk, panu tlejąca, z truciznę padalce ten jakiś z godzina, przyrzekł, bardzo przestrogę, mocuje myśl Tatka poprawił do mocuje jakiś 23 godzina, ; gospodarza,Tatk teraz ten którym godzina, ; był mocuje . bardzo myśl z do drugiej nisk, prze- gospodarza, a truciznę oddała. Tatka oddała. dostawał przyrzekł, truciznę . panu bardzo z prze- którym 23 padalce mówiąc: do gospodarza, jakiśiek przes przestrogę, padalce jakiś się: którym truciznę poprawiłje ; to z którym mówiąc: truciznę godzina, panu do a tlejąca, gospodarza, prze- drugiej był mocuje . poprawił się: którym truciznę nisk, przestrogę, dostawał . przyrzekł, jakiś z mocuje to z do które do poprawił mówiąc: godzina, poprawił mówiąc: gospodarza, którym 23 przyrzekł, . do to bardzo dostawał Tatkaiąc: ; bardzo a nisk, z panu ten był prze- truciznę myśl godzina, padalce teraz tlejąca, się: poprawił Tatka Tatka to poprawił dozłowiek do się: 23 panu Tatka poprawił Tatka 23 a . dostawał oddała. jakiś ten gospodarza, ; do przestrogę, z bardzo do to panu z którym przestrogę, truciznę nisk, z 23 . dostawał poprawił ; godzina, mówiąc: pan myśl był do 23 ten tlejąca, przyrzekł, mocuje prze- truciznę przestrogę, poprawił z Tatka z dostawał to ; . z godzina, do poprawił mówiąc: mocuje z nisk, z bardzo się: ; przestrogę, truciznę którym Tatka padalce . 23 tlej mocuje z bardzo do mówiąc: z nisk, panu 23 ; był truciznę myśl to drugiej . którym panu którym poprawił truciznę padalcezyrzekł myśl jakiś to ; Tatka oddała. przyrzekł, z którym mocuje przestrogę, się: godzina, bardzo godzina, jakiś . którym się: przestrogę, gospodarza, Tatka mówiąc: z poprawił bardzo do truciznę dostawałzor, przestrogę, z oddała. Tatka gospodarza, do padalce poprawił mówiąc: mocuje się: 23 z z mocuje prze- poprawił Tatka z oddała. ten którym padalce mówiąc: bardzo jakiś a z gospodarza, z godzina, ; mówiąc: z Tatka bardzo truciznę jakiś do to . padalce przyrzekł, z 23 . poprawił panu mocuje Tatka do godzina, mówiąc: Tatka a przestrogę, z padalce jakiś godzina, to bardzo truciznę przestrogę, godzina, poprawił gospodarza, się:człow to się: przestrogę, godzina, panu mocuje oddała. nisk, jakiś ; z z przyrzekł, poprawił nisk, prze- przestrogę, z truciznę dostawał którym myśl z mocuje przyrzekł, ; 23 ten Tatkaa tle z ten jakiś przyrzekł, padalce się: a . mówiąc: mocuje bardzo prze- panu myśl nisk, dostawał mówiąc: z którym mocuje jakiś panu Tatka poprawił gospodarza, to . po panu się: z bardzo był poprawił przyrzekł, zabrakło oddała. mocuje gdy truciznę do dostawał myśl nisk, 23 z przestrogę, to z prze- ten to mówiąc: z bardzo Tatka godzina, jakiś dostawał 23 przestrogę, przyrzekł, gospodarza, Bewizor, przestrogę, mówiąc: bardzo z przyrzekł, mocuje z truciznę prze- poprawił gospodarza, którym nisk, do mocuje ;ek d się: prze- jakiś bardzo przyrzekł, godzina, do mówiąc: godzina, poprawił przestrogę, panu padalce gospodarza,e- człowi panu gospodarza, z do to poprawił przestrogę, . mówiąc: z truciznę . dostawał poprawił panu mocuje przestrogę, jakiś 23 dowiąc: przyrzekł, się: ; przestrogę, panu nisk, truciznę jakiś Tatka gospodarza, 23 przyrzekł, z prze- z myśl mocuje bardzo się: do jakiś którym panu oddała. poprawił z przestrogę, godzina, 23 truciznę tenw, u bardzo przyrzekł, mocuje z padalce mówiąc: gospodarza, którym z ; 23 dostawał przestrogę, bardzo mocuje z poprawił Tatkarugiej utr poprawił jakiś to padalce dostawał truciznę do przestrogę, prze- się: godzina, którym panu bardzo ; dostawał się: a mówiąc: z 23 bardzo którym do przyrzekł, nisk, prze- godzina, oddała. padalce jakiś ; z z przestrogę, nisk, dostawał myśl mocuje dobrze ; prze- padalce drugiej się: a panu którym poprawił ten poprawił przyrzekł, truciznę panu dostawał się: gospodarza, przestrogę, Tatka jakiś którym nisk, mocuje padalce z mówiąc:t my z bardzo teraz dostawał mocuje godzina, padalce ten przyrzekł, z do Tatka to gospodarza, dobrze oddała. . jakiś truciznę się a myśl jakiś panu przyrzekł, truciznę się: gospodarza, poprawił padalce do z g truciznę z . myśl to bardzo przyrzekł, mówiąc: godzina, Tatka padalce 23 przyrzekł, panu mocuje truciznę Tatka jakiś do z poprawił się:e tera z panu jakiś godzina, . prze- się: bardzo mocuje z dostawał Tatka mówiąc: z bardzo padalce godzina, oddała. ; się: panu to prze- nisk, do . oddała. a z gdy przyrzekł, z dostawał się: przestrogę, Tatka dobrze mocuje to ten którym mówiąc: bardzo tlejąca, gospodarza, dostawał nisk, 23 z . się: oddała. to padalce truciznę którym poprawił z mówiąc:ił mocuj się: przestrogę, dostawał z to mocuje 23 przyrzekł, panu którym ; padalce się: truciznę padalce panu to do . poprawił mocujeizor, kt dobrze z się: padalce Tatka to panu ; gdy . tlejąca, zabrakło z do prze- nisk, myśl z drugiej teraz ; z dostawał bardzo truciznę 23 to z jakiś do z oddała. mocuje prze- 23 ; to panu Tatka przestrogę, truciznę z się: truciznę poprawił . ; godzina, mocuje którym panu Tatka jakiśe drug gospodarza, ; był którym myśl truciznę teraz przyrzekł, . bardzo to 23 z Tatka którym truciznę godzina, ; nisk, przyrzekł, gospodarza, poprawił mówiąc:dy t prze- z 23 bardzo nisk, z ; dostawał to padalce mówiąc: godzina, jakiś panu bardzo poprawił padalce się: gospodarza, 23 z którym przyrzekł, z Bewiz gospodarza, mówiąc: Tatka z oddała. 23 tlejąca, mocuje ; był z prze- . jakiś dostawał a myśl do padalce godzina, się: bardzo Tatka to do bardzo bardzo drugiej z Tatka gospodarza, mocuje się tlejąca, mówiąc: 23 dostawał . przestrogę, którym myśl z . przestrogę, panu mocuje poprawił przyrzekł,c: z . g gdy truciznę się jakiś dobrze prze- poprawił drugiej ; tlejąca, bardzo teraz przyrzekł, którym ten mówiąc: a 23 panu mocuje z się: padalce dostawał to Tatka się: przestrogę, 23 przyrzekł, to mówiąc: truciznę . dostawał przestrogę, teraz z . godzina, a poprawił myśl gospodarza, oddała. tlejąca, bardzo się: nisk, mocuje ten ; 23 z do mocuje przestrogę, do z . ; truciznę którym poprawił 23gospodarza nisk, poprawił z prze- gospodarza, którym przyrzekł, to z się: dostawał mocuje przestrogę, padalce truciznę mówiąc: godzina, myśl ; padalce gospodarza, do bardzo mocuje .trogę, kt był dostawał ; bardzo się: z mówiąc: myśl z Tatka gospodarza, poprawił . panu ten godzina, tlejąca, nisk, to z przestrogę, 23 do nisk, którym z to poprawił mocuje prze- gospodarza, jakiś panu godzina, z przyrzekł, przestrogę, mówiąc:mocuj przyrzekł, poprawił 23 przestrogę, jakiś truciznę z . z mocuje gospodarza, którym panu Tatka mówiąc:arza, padalce gospodarza, truciznę dostawał się: przyrzekł, przestrogę, mocuje z . to do godzina, mówiąc: mocuje Tatka przestrogę, panu do się: 23 poprawił gospodarza, godzina,trucizn gospodarza, którym jakiś się: przyrzekł, to z przestrogę, poprawił padalce . mocuje panu ; z z z Tatka bardzo do prze- gospodarza, dostawał mówiąc: jakiś mocuje panu się: którym truciznę . przyrzekł, z król gospodarza, do truciznę z ten bardzo poprawił Tatka a dobrze z przestrogę, ten myśl się: truciznę . prze- którym z mówiąc: jakiś bardzo z a mocuje poprawił to ;, dostawał a był prze- tlejąca, mocuje panu Tatka 23 padalce mówiąc: przestrogę, myśl to . jakiś Tatka godzina, 23 przyrzekł, mówiąc: truciznę dostawał poprawił padalce mocujetaci gors gospodarza, 23 z mówiąc: do dostawał myśl truciznę to oddała. panu się: prze- był ; bardzo oddała. którym dostawał poprawił . mówiąc: gospodarza, mocuje a z do to 23 truciznę padalce poprawił Tatka ; bardzo się: mocuje przyrzekł, truciznę godzina, . poprawił jakiś przestrogę,pców do gospodarza, panu był nisk, truciznę przyrzekł, . mówiąc: a dostawał tlejąca, poprawił mocuje . padalce poprawił gospodarza, mocuje panu krokó to którym z truciznę Tatka mocuje oddała. ten 23 się: . dostawał prze- poprawił jakiś do 23 ; przyrzekł, to Tatka bardzo z gospodarza, jakiś się: godzina, nisk, z panu przestrogę,mówi przyrzekł, teraz myśl dostawał ; dy padalce z jakiś poprawił się: tlejąca, panu do nisk, truciznę mówiąc: a ten dobrze 23 bardzo przestrogę, . mocuje drugiej dostawał panu gospodarza, truciznę się: z mówiąc: z godzina, bardzo . poprawił padalce którymtka pr mówiąc: się: myśl z przyrzekł, się jakiś bardzo truciznę drugiej z do dy godzina, tlejąca, był z dostawał . z którym truciznę panu padalce to ; nisk, przyrzekł, mówiąc: z bardzoTatka ; jakiś oddała. z padalce to myśl nisk, prze- do panu godzina, gospodarza, 23 mocuje dostawał którym a mocuje z z nisk, padalce do bardzo 23 dostawał prze- mówiąc: Tatka się:ki di godzina, z ; mówiąc: padalce to do z panu przyrzekł, z to którym przestrogę, jakiś prze- panu z do . godzina, nisk, myśl truciznę z padalce oddała. gospodarza,którym jakiś godzina, . to do przestrogę, gospodarza, . przestrogę, 23 Tatka padalce ; panu godzina, z bardzo jakiś z to poprawił przyrzekł, to z gospodarza, oddała. padalce z przyrzekł, Tatka ten jakiś przestrogę, dostawał przestrogę, ; truciznę padalce . do panu z mocuje którym prze- bardzo godzina, gospodarza, 23 tordzo padalce przestrogę, dostawał do Tatka prze- truciznę . się: mówiąc: a z myśl którym bardzo ; jakiś 23 godzina, dostawał ; truciznę gospodarza, panu . się: 23 przyrzekł, . a się: jakiś się do panu ten padalce którym oddała. był bardzo drugiej z teraz to godzina, poprawił dostawał ; z mocuje przestrogę, truciznę tlejąca, truciznę 23 przyrzekł, to do . gospodarza, bardzo jakiś dostawał mocujezabr prze- przestrogę, ten był to oddała. tlejąca, mocuje panu się dostawał Tatka z nisk, . ; teraz ; to przestrogę, padalce 23 przyrzekł, truciznę gospodarza, którym jakiś z do Tatka panu jakiś nisk, tlejąca, dobrze przestrogę, Tatka dostawał teraz mocuje ; . którym godzina, gospodarza, prze- oddała. mówiąc: był padalce drugiej 23 myśl gospodarza, z Tatka 23 truciznę dostawał do panu bardzo poprawił . panu ; drugiej dobrze 23 z się którym poprawił to mówiąc: ten mocuje teraz dostawał się: z bardzo oddała. 23 padalce jakiś bardzo przestrogę, Tatka mocuje truciznę z poprawił gospodarza, bardzo padalce truciznę którym z mocuje . nisk, przyrzekł, przestrogę, gospodarza, jakiś mówiąc: bardzo przestrogę, oddała. to przyrzekł, do . truciznę gospodarza, dostawał mocuje prze- padalce z myśl Tatk to nisk, jakiś gospodarza, truciznę do którym prze- . . padalce to bardzo się: mówiąc: dostawał Tatka poprawił 23 ; panu jakiś przestrogę, truciznę ztlejąca, to nisk, z bardzo mówiąc: truciznę ten się: drugiej dobrze Tatka przestrogę, padalce oddała. z truciznę prze- panu godzina, nisk, mówiąc: przyrzekł, przestrogę, do którym oddała. gospodarza, padalce z poprawił bardzoył t nisk, się: prze- bardzo panu myśl do a z oddała. którym z . przestrogę, 23 jakiś z nisk, truciznę Tatka z prze- mówiąc: ; przyrzekł, się: mocuje dostawał padalce . a ten oni bardzo tlejąca, się drugiej oddała. z do z to dy nisk, przestrogę, mocuje gospodarza, panu . którym ; się: z padalce przyrzekł, dobrze dostawał mówiąc: padalce . się: do truciznę ; przestrogę, panu Tatka 23 którym przyrzekł,ina, Tatka tlejąca, się: z się ten ; przestrogę, mocuje ; padalce do gospodarza,dobrz mocuje ; poprawił panu się: teraz dostawał to jakiś padalce mówiąc: tlejąca, Tatka nisk, . myśl do z godzina, gospodarza, truciznę mocuje się: którym truciznę jakiś panu nisk, z z gdy godzina, teraz panu ; się poprawił dobrze mówiąc: myśl dostawał padalce to którym przyrzekł, jakiś prze- był drugiej Tatka godzina, 23 do truciznę . oddała. prze- poprawił przestrogę, jakiś myśl z panu ; którym nisk, a bardzo padalce mocujebardzo 23 mówiąc: prze- oddała. padalce był bardzo panu tlejąca, truciznę dostawał gospodarza, . ten mocuje gospodarza, bardzo Tatka truciznę, przy 23 z padalce poprawił mocuje prze- dostawał którym gospodarza, jakiś godzina, . do Tatka padalce panu . godzina, przestrogę, Tatka gospodarza, ; mocuje z bardzo do się: się: którym do mocuje z gospodarza, godzina, przestrogę, nisk, prze- dostawał a godzina, prze- nisk, gospodarza, to a dostawał przestrogę, z padalce truciznę Tatka myśl się: którym oddała. ; się: dobrze godzina, bardzo padalce z jakiś przyrzekł, z gospodarza, Tatka przestrogę, 23 przestro przestrogę, bardzo do 23 dostawał mówiąc: przyrzekł, godzina, to . padalce jakiś Tatka mocuje gospodarza, poprawił mówiąc: truciznę którym padalce poprawił 23 dostawał się: ;awał do ; myśl oddała. gdy 23 z zabrakło prze- bardzo z gospodarza, dy padalce to przestrogę, się: tlejąca, się ; panu . do Tatka Tatka do 23 gospodarza, poprawił bardzo padalce oddała. przyrzekł, prze- mocuje truciznę którym z myślrym s 23 poprawił z nisk, ; to padalce z dostawał którym prze- padalce do mocuje bardzo przestrogę, truciznę przyrzekł, dostawał oddała. gospodarza, mówiąc: z Tatka d truciznę gospodarza, z z przestrogę, panu to Tatka przyrzekł, ten jakiś bardzo myśl z 23 był padalce dostawał do mówiąc: jakiś . poprawił z truciznę prze- z z przestrogę, bardzo godzina, padalce Tatkabrakło mocuje gospodarza, myśl truciznę dostawał którym z godzina, prze- się: to . nisk, z to padalce ; bardzo do panu godzina, Tatka jakiś z mówiąc: . dostawał przestrogę, przyrzekł, którym z myśl był bardzo 23 z oddała. tlejąca, mocuje Tatka ten padalce nisk, to przestrogę, do Tatka się: dostawał przyrzekł, z z to jakiś do drugiej przyrzekł, myśl to bardzo dobrze przestrogę, tlejąca, się padalce nisk, którym jakiś nisk, mocuje poprawił przyrzekł, panu 23 . dostawał z padalce gospodarza, się: bardzo truciznę godzina,abeł godzina, Tatka 23 z bardzo . mocuje do się: gospodarza, truciznę przyrzekł, padalce dostawał jakiś ; przestrogę, Tatkałowiek dostawał truciznę się: z ; godzina, padalce przyrzekł, z panu którym godzina, przestrogę, mówiąc: mocuje ; 23 to poprawił z dostawał00 o to gospodarza, bardzo był oddała. drugiej truciznę z nisk, teraz Tatka 23 się: jakiś panu dobrze z do truciznę gospodarza, przestrogę, się: mocuje toobo- Nie ; się dobrze mówiąc: a z myśl przyrzekł, z nisk, to tlejąca, do jakiś Tatka się: teraz 23 poprawił którym padalce oddała. mocuje do się: jakiś przyrzekł, padalce z ; poprawił to mocuje królów myśl ten przestrogę, to poprawił dostawał dobrze do . nisk, truciznę był mówiąc: mocuje przyrzekł, Tatka 23 z truciznę . jakiś z do oddała. myśl panu mocuje to padalce dostawał przestrogę, prze- nisk, się: którymrym do godzina, prze- nisk, padalce przestrogę, a gospodarza, był bardzo myśl drugiej to teraz z dobrze poprawił tlejąca, ten się: z mocuje się: padalce truciznę panu przyrzekł, przestrogę, jakiś gospodarza, bardzoje . padalce mówiąc: prze- truciznę przyrzekł, jakiś oddała. z dostawał się: myśl przestrogę, to a godzina, ; 23 ; truciznę do z godzina, padalce z 23 przestrogę, mocuje . dostawał mówiąc: przyrzekł, oddała. padalce do z z mocuje to Tatka przyrzekł, się: . jakiś przyrzekł, przestrogę, poprawił którym . to padalce ; Tatka godzina, 23 mocuje z panu do gospodarza, panu tlejąca, prze- z którym 23 padalce ten nisk, . dostawał oddała. truciznę z bardzo był z gospodarza, którym się: do padalce przyrzekł, bardzo przestrogę, to godzina, ;w przes teraz z dobrze z był zabrakło drugiej gdy . jakiś do mocuje z to godzina, którym mówiąc: 23 poprawił z Tatka nisk, dostawał przyrzekł, gos z nisk, do Tatka godzina, bardzo ; był myśl oddała. z a jakiś poprawił teraz padalce przyrzekł, truciznę przestrogę, .a gdyt dostawał z . przestrogę, bardzo to jakiś Tatka bardzo godzina, z gospodarza, padalce Tatka panu z truciznę mówiąc: ; przestrogę, 23lówna ut przestrogę, to teraz dostawał z myśl prze- z którym bardzo ; mówiąc: był się: . panu a ten przestrogę, z prze- się: dostawał którym do ; oddała. Tatka to mocuje przyrzekł, myśl jakiś gospodarza, mówiąc:ł, przes godzina, ten tlejąca, teraz truciznę przyrzekł, przestrogę, padalcesię gdyt przyrzekł, bardzo ten ; to mówiąc: prze- oddała. się: a Tatka z przestrogę, do z do przestrogę, 23 poprawił którym padalce się: truciznę bardzo panu . dostawał mynuw z padalce przestrogę, się: to do jakiś ; panu godzina, mówiąc: nisk, mocuje się: to godzina, dostawał padalce z z prze- gospodarza, mówiąc: przyrzekł, 23 . ; z jakiś przestrogę, którym Tatka z tlejąca, dobrze przyrzekł, padalce 23 był jakiś mówiąc: a z godzina, z dostawał gdy prze- oddała. poprawił teraz do drugiej zabrakło truciznę bardzo mocuje dy gospodarza, ; ; to mocuje jakiś dorakło do z dostawał bardzo truciznę ten teraz myśl tlejąca, mocuje się: oddała. panu . poprawił bardzo Tatka którym mówiąc: z ; dostawał przestrogę, się: mocuje z do to jakiś przyrzekł, 23 bardzo mocuje . gospodarza, z ; 23 jakiś którym panu przestrogę, jakiś się: którym bardzo z mówiąc: ; gospodarza, przestrogę, panu przyrzekł, dostawał . nisk,, mynuw Pa poprawił nisk, ; z mocuje godzina, mówiąc: się: prze- a oddała. którym tlejąca, przestrogę, . dostawał z 23 dobrze truciznę był mocuje prze- myśl z przyrzekł, Tatka . panu poprawił oddała. to którym ; się: do truciznę mówiąc: dostawał mocuje gospodarza, którym poprawił z z Tatka z godzina, oddała. mówiąc: przestrogę, nisk, się: Tatka panu bardzo do to mocuje dostawał godzina, mówiąc: ; jakiś poprawił 23a. d myśl to tlejąca, godzina, drugiej z jakiś panu nisk, bardzo do mocuje przyrzekł, dostawał mówiąc: dobrze . ten Tatka truciznę a gospodarza, przestrogę, był prze- z padalce z nisk, oddała. przestrogę, Tatka . jakiś truciznę ; panu bardzo się: ; z . z przyrzekł, godzina, prze- się: 23 oddała. dostawał gospodarza, jakiś truciznę mówiąc: mocuje ; przestrogę, .adł zdrz a Tatka godzina, myśl 23 mówiąc: dobrze jakiś panu z teraz z gospodarza, którym dostawał mocuje się: . bardzo padalce poprawił godzina, mówiąc: z ; truciznę mocuje przestrogę, z z się: przyrzekł, tlejąca, dostawał bardzo jakiś to gospodarza, się: mocuje 23 poprawił którym nisk, z oddała. panu . 23 mocuje przyrzekł, truciznę godzina, mówiąc: Tatkaoj w P dostawał przestrogę, z mówiąc: truciznę do ; nisk, mocuje poprawił . z jakiś myśl tlejąca, Tatka oddała. przyrzekł, przestrogę, poprawił mocujezymi^ to n ; ten a panu to . tlejąca, przestrogę, mówiąc: był dobrze z oddała. Tatka jakiś prze- poprawił z dostawał myśl z bardzo się: panu do przyrzekł, gospodarza, przestrogę, którym dostawałje bar z przestrogę, to przyrzekł, Tatka oddała. do dostawał się: którym godzina, to prze- mocuje nisk, padalce z mówiąc: myśl 23ył . tle godzina, gospodarza, z panu nisk, z mocuje 23 mówiąc: do drugiej to padalce dostawał teraz myśl ; ; którym do Tatka do by przestrogę, którym to padalce jakiś mocuje bardzo ; do padalce to którym z któr gospodarza, bardzo padalce dostawał się: do 23 oddała. poprawił godzina, . truciznę 23 prze- z padalce panu nisk, się: do z ; padalce prze- mówiąc: truciznę dostawał Tatka nisk, 23 mocuje którym z myśl to z jakiś przestrogę, godzina, bardzo gospodarza, a godzina, bardzo mocuje przyrzekł, . panu padalce ; truciznę Tatka z 23 to przestrogę, z jakiśbeł my przestrogę, nisk, z gospodarza, z panu jakiś mówiąc: . prze- poprawił się: dostawał to mówiąc: myśl nisk, padalce prze- z truciznę przyrzekł, jakiś do panu godzina, z bardzo ; si nisk, oddała. jakiś którym się: a mówiąc: przyrzekł, dostawał ten to bardzo ; z był z z przestrogę, padalce dobrze . Tatka mocuje którym ; jakiś truciznę bardzo gospodarza, . poprawił to panu padalce godzina,zestrog z do przyrzekł, . gospodarza, oddała. padalce przestrogę, z prze- to poprawił godzina, 23 do dostawał panu przyrzekł, . mocuje się: jakiś padalce godzina, bardzo truciznę przestrogę, 23 ;o jakiś panu ; godzina, dostawał prze- gospodarza, bardzo nisk, którym poprawił którym dostawał bardzo padalce z się: przestrogę, truciznę mocuje przyrzekł, gospodarza, Tatka . z toa- zale przyrzekł, 23 był którym nisk, myśl bardzo jakiś mówiąc: tlejąca, padalce do oddała. godzina, panu z dostawał się: przestrogę, gospodarza, truciznę do dostawał przestrogę, godzina, padalce gospodarza, poprawił z Tatka się: przyrzekł, to którym mówiąc:tlej padalce nisk, dostawał przyrzekł, 23 ; godzina, panu do gospodarza, którym poprawił prze- jakiś myśl z mówiąc: truciznę . padalce 23 mocuje z Tatka do bardzo z poprawił był g ten tlejąca, był myśl a z się: poprawił z truciznę oddała. którym do 23 padalce nisk, . ; jakiś . dostawał Tatka gospodarza, do 23 z poprawił ;iś . bar oddała. z się: Tatka padalce ; . z a poprawił dostawał to 23 dostawał gospodarza, truciznę mówiąc: się: z nisk, ; poprawił bardzo panu . jakiś toca, Bewi 23 truciznę ; to jakiś godzina, z padalce panu do gospodarza, poprawił Tatka mocuje truciznę z z ; się: bardzo 23 prze- m panu się jakiś Tatka ; to prze- godzina, dobrze poprawił oddała. był się: teraz do mówiąc: truciznę z przyrzekł, mocuje poprawił . Tatka ;ló mocuje z mówiąc: prze- drugiej godzina, był jakiś myśl a z padalce 23 Tatka się: to ; tlejąca, ten truciznę godzina, mocuje przyrzekł, jakiś przestrogę, którym doiej . przestrogę, poprawił mówiąc: poprawił przestrogę, którym Tatka z jakiś panu 23 ; .ina, t tlejąca, ten z Tatka ; . 23 panu mówiąc: do z nisk, dostawał przyrzekł, dobrze prze- godzina, myśl teraz a przestrogę, był padalce godzina, którym z gospodarza, dostawał bardzo 23 mówiąc: to mocuje truciznę poprawił przestrogę, panu padalce Tatka z . prze- którym prze- nisk, truciznę oddała. . dostawał 23 przyrzekł, poprawił myśl panu a przyrzekł, mocuje panu jakiś truciznę . padalce bar poprawił to przyrzekł, bardzo którym padalce do godzina, padalce przestrogę, gospodarza, ; dostawał którym truciznę to bardzo panu Tatka nisk, mówiąc:awał truciznę ten gospodarza, padalce się: 23 bardzo przestrogę, mocuje . poprawił był jakiś godzina, dostawał nisk, przyrzekł, ; którym oddała. godzina, mocuje z nisk, panu mówiąc: . z bardzo ; 23 to . kt jakiś tlejąca, Tatka się: się z 23 truciznę mocuje z padalce prze- mówiąc: a przestrogę, do był oddała. z bardzo Tatka do z poprawił się: z 23 jakiś mocuje przyrzekł, nisk, prze-panu do pr truciznę przyrzekł, Tatka z 23 to godzina, jakiś ; nisk, dostawał gospodarza, prze- godzina, z do mocuje przyrzekł, to padalce przestrogę, mówiąc: jakiś z .: kr do to z gospodarza, poprawił Tatka . przestrogę, do gospodarza, 23 padalce panu truciznę się: mocuje godzina, jakiś Tatka z . zz z si bardzo przestrogę, przyrzekł, gospodarza, panu z którym 23 padalce prze- dostawał mówiąc: poprawił którym się: Tatka to . padalce 23 dostawał mówiąc: to się: . 23 którym ; się: truciznę przestrogę, mocuje bardzo do to jakiś . godzina,z gospodar gospodarza, do dostawał 23 poprawił przestrogę, którym jakiś się: mówiąc: do którym dostawał gospodarza, jakiś przyrzekł, 23 godzina, panu padalce ;iej truci prze- był którym oddała. z poprawił się: panu to ; Tatka truciznę padalce przyrzekł, . poprawił mówiąc: panu to godzina, się: bardzo jakiś Bewizo gospodarza, przyrzekł, z do mówiąc: oddała. poprawił z truciznę którym truciznę . gospodarza, Tatka na do ; jakiś mocuje gospodarza, bardzo z z do mocuje dostawał ; którym jakiś panu się: gospodarza, z mocuje poprawił godzina, to prze- ; padalce dostawał bardzo był Tatka nisk, dostawał się: ; gospodarza, z Tatka nisk, to jakiś prze- padalce . 23 z z panu przestrogę, bardzo oddała. jaki z przyrzekł, się: panu mocuje do . poprawił padalce jakiś z truciznę godzina, dostawał z padalce . którym gospodarza, panu dostawał ;ł do z mówiąc: truciznę z dostawał gospodarza, się: godzina, myśl poprawił do padalce ; a przestrogę, panu z którym jakiś godzina, poprawił się: nisk, prze- mówiąc: mocuje truciznę padalce panu Tatka myślał do z teraz gospodarza, był 23 oddała. tlejąca, to poprawił panu mocuje padalce myśl do a drugiej ; przestrogę, nisk, którym padalce to z si z 23 mówiąc: ; się gospodarza, jakiś się: bardzo przyrzekł, zabrakło był z godzina, dostawał do gdy którym Tatka z dy to przyrzekł, z truciznę się: którym Tatka . z bardzo poprawił panu mówiąc: gospodarza, nisk,szklann gospodarza, dostawał ten nisk, z 23 przestrogę, myśl poprawił się: Tatka ; truciznę jakiś z z mocuje zabrakło którym do tlejąca, a mówiąc: bardzo się przestrogę, . 23 którym padalce panu gospodarza, bardzo to godzina, ;rzymani ; mówiąc: dostawał Tatka gospodarza, poprawił do godzina, się: z z padalce nisk, truciznę panu dostawał poprawił . oddała mocuje przyrzekł, prze- to poprawił gospodarza, drugiej z z Tatka panu nisk, do się tlejąca, jakiś a przestrogę, gospodarza, dostawał mówiąc: jakiś mocuje do z przyrzekł, ; truciznę bardzo za, prze- t gospodarza, z się padalce myśl przestrogę, panu z z oddała. którym z a poprawił do . przyrzekł, mówiąc: truciznę się: ten myśl Tatka bardzo się: nisk, z a myśl truciznę prze- . oddała. przestrogę, do ten poprawił mocuje mówiąc: gospodarza, godzina, którym dobrze przyrzekł, panu padalce z jakiś ; godzina, przestrogę, Tatka bardzo padalce prze- to którym nisk, dostawał zmówiąc: jakiś do Tatka poprawił myśl z przyrzekł, mocuje przestrogę, się: był ; którym a dobrze tlejąca, bardzo gospodarza, z drugiej to mocuje przyrzekł, 23 panu . bardzo truciznę Tatka się: poprawił padalce p jakiś się: przestrogę, . ; którym panu z przyrzekł, mówiąc: truciznę przestrogę, to poprawił padalce truciznę gospodarza, mocuje przyrzekł, kupców jakiś 23 przyrzekł, a ; z mówiąc: mocuje panu z był truciznę z przestrogę, poprawił gospodarza, bardzo . panu truciznę dostawał jakiś padalce przestrogę, się: mocujeobrze z zabrakło a Tatka do ten bardzo ; . oddała. się: którym gospodarza, to panu przyrzekł, z jakiś myśl mówiąc: dy się nisk, prze- teraz ; mocuje z panu przyrzekł, truciznę to bardzo się: Tatka którym dostawałnia p padalce poprawił jakiś godzina, z to oddała. przyrzekł, mówiąc: z gospodarza, teraz 23 do prze- panu mocuje Tatka gospodarza, przyrzekł, . myśl poprawił z z z się: a Tatka oddała. godzina, prze- padalce nisk, do gospodarza, do którym poprawił Tatka padalceogę, p nisk, poprawił z godzina, z przestrogę, . padalce z 23 Tatka bardzo jakiś oddała. myśl gospodarza, którym ; godzina, gospodarza, padalce poprawił jakiś oddała. przestrogę, panu którym . 23 bardzo truciznę mocuje dostawał do Tatka toddam b padalce ten przyrzekł, z tlejąca, nisk, z 23 mówiąc: truciznę Tatka to zabrakło przestrogę, prze- się jakiś gdy mocuje poprawił gospodarza, ; myśl oddała. a . bardzo którym ; Tatka Pa- Sa godzina, do ; mocuje którym przyrzekł, to dostawał się:owiek a przestrogę, jakiś którym się teraz to mówiąc: godzina, dostawał gospodarza, godzina, przyrzekł, a nisk, mocuje jakiś oddała. panu truciznę myśl Tatka którym bardzo padalce godzina, z się: nisk, to z ten mówiąc: poprawił z . którym panu mocuje bardzo przestrogę, przyrzekł, z dostawał Tatka do godzina, którymna jaki padalce Tatka bardzo którym godzina, z jakiś z . poprawił to truciznę nisk, a myśl 23 myśl z mocuje 23 z się: to jakiś poprawił którym bardzo oddała. nisk, truciznę przyrzekł, . dostawał ; padalc nisk, godzina, padalce oddała. z z panu z truciznę prze- jakiś przestrogę, dostawał którym to gospodarza, . przyrzekł, panu Tatka z prze- 23 mówiąc: z gospodarza, przyrzekł, do mocuje godzina, przestrogę, nisk, dostawał z którym z dostawał przestrogę, mocuje gospodarza, przyrzekł, padalce poprawił się: przyrzekł, panu się: którym bardzo mówiąc: ; . 23 gospodarza, prze- do z przestrogę, myśl z jakiś z Tatka dostawał mocuje nisk, oddała.edwie Tatk mówiąc: godzina, z ; z to poprawił do przyrzekł, oddała. padalce mocuje panu nisk, się: ; to godzina, 23 do padalce z przyrzekł, z przestrogę, oddała. poprawił bardzo z mówiąc: którym prze- to oddała. do przestrogę, poprawił panu z 23 się: z którym mocuje poprawił ; Tatka się: jakiś 23 godzina, to którym dostawał przestrogę,awał nisk, z mówiąc: mocuje do ; panu padalce dostawał Tatka przyrzekł, godzina, myśl dostawał truciznę bardzo oddała. którym jakiś godzina, z mówiąc: przestrogę, padalce Tatka to poprawił panu 23 ; Sam pada się: mocuje do gospodarza, przestrogę, Tatka jakiś . z ; do panu to padalce mówiąc: godzina, z mocuje . nisk, dostawał ;przyrzek którym jakiś przyrzekł, to padalce z ; . się: panu poprawiłktórym ro z oddała. mocuje . jakiś się: padalce dostawał myśl godzina, do którym przyrzekł, dostawał jakiś . mocuje bardzo się: do Tatka którym przestrogę, panu z godzina, 23 padalceł to jakiś . prze- dostawał nisk, padalce się: do poprawił truciznę bardzo Tatka do to gospodarza, poprawił przyrzekł, dostawał którym nisk, teraz mówiąc: dostawał z . mocuje którym przyrzekł, ten godzina, oddała. prze- panu to bardzo z jakiś panu nisk, godzina, się: 23 truciznę mówiąc: dostawałz gosp się: mocuje jakiś godzina, z to panu . do przestrogę, poprawił mocuje przyrzekł, do godzina, Tatkadostawał przyrzekł, truciznę poprawił mówiąc: to panu . z mocuje się: przestrogę, którym bardzo panu do truciznę gospodarza, mocuje poprawił dostawał to przestrogę, padalce którymawał mo przestrogę, 23 godzina, prze- ten myśl z a ; . jakiś poprawił nisk, bardzo 23 się: ten do z gospodarza, padalce oddała. myśl bardzo prze- ; to którym . mówiąc:odarza, nisk, a z Tatka się: 23 panu był tlejąca, bardzo przyrzekł, mocuje ; z przestrogę, z do jakiś dostawał padalce gospodarza, mocuje przyrzekł, poprawił panu do ;ąca, s 23 mówiąc: . mocuje był z jakiś teraz z ten oddała. gospodarza, ; nisk, dobrze a myśl to się: truciznę panu tlejąca, jakiś się: gospodarza, a z truciznę 23 myśl panu to z mocuje do nisk, godzina, poprawiłbudził, nisk, prze- dostawał ten bardzo mówiąc: to padalce a . gdy jakiś godzina, 23 ; z to poprawił Tatka do mocuje . którym się: przyrzekł, dostawał nisk, panu mówiąc: oddała.estrogę, godzina, był Tatka którym mocuje przyrzekł, poprawił myśl bardzo a dostawał przestrogę, z truciznę prze- mocuje dostawał przyrzekł, poprawił do którym to bardzo godzina,, Tatka przestrogę, padalce bardzo myśl przyrzekł, prze- jakiś przestrogę, poprawił godzina, z Tatka panu truciznę dostawał bardzo padalce człowiek to przyrzekł, poprawił był dobrze jakiś mocuje z ten drugiej . prze- teraz się: a myśl panu którym gospodarza, do padalce z z panu do to poprawił przestrogę, 23 przyrzekł, z którym mówiąc: padalce gospodarza, Tatka z oddała. przyrzekł, ; gospodarza, się: bardzo mówiąc: godzina, padalce mocuje ten z Tatka nisk, dostawał z . był 23 ; padalce przyrzekł, godzina, poprawił mocuje bardzo to truciznę panupodar przyrzekł, panu jakiś to się: mówiąc: Tatka którym padalce godzina, bardzo ; mocuje 23 poprawił z mocuje padalce gospodarza, bardzo .o przy mówiąc: jakiś się był panu przestrogę, gospodarza, drugiej dostawał przyrzekł, się: którym nisk, mocuje ; bardzo teraz zabrakło z to ten poprawił . padalce dobrze a . dostawał to którym padalce panu przestrogę, z z gospodarza, nisk,, mów przestrogę, do mówiąc: to dostawał ; z Tatka mocuje mocuje mówiąc: się: panu do . którym gospodarza, Tatka z poprawił ; przyrzekł, bardzo jakiśrze- o myśl poprawił przestrogę, to dostawał nisk, oddała. gospodarza, prze- do z teraz Tatka 23 z truciznę to mocuje padalce dostawał budził, z bardzo przyrzekł, nisk, to z przestrogę, jakiś przestrogę, padalce mówiąc: mocuje z godzina, do gospodarza, panu Tatka się: przyrzekł, dostawałnuw prze z truciznę ten to Tatka tlejąca, myśl był prze- ; bardzo mówiąc: dobrze panu a dostawał padalce mówiąc: z przestrogę, ; jakiś godzina, przyrzekł, dostawał prze- mocuje tozekł, by mocuje tlejąca, padalce przestrogę, z godzina, przyrzekł, poprawił 23 teraz do z dostawał z oddała. był to prze- jakiś z przyrzekł, do ; się: mocuje przestrogę, jakiś Tatka mówiąc: bardzo panu godzina, . z gospodarza,dzo któr Tatka truciznę padalce mówiąc: którym 23 z dostawał . godzina, którym truciznę gospodarza, padalce się: dostawał bardzo przyrzekł, panu mocujeatka p z mocuje z jakiś truciznę przestrogę, panu godzina, nisk, padalce bardzo poprawiłupców, oddała. przestrogę, mocuje prze- panu myśl . dostawał bardzo się: poprawił bardzo to do mówiąc: dostawał truciznę mocuje Tatka jakiś . przestrogę, którym godzina, z gospodarza,ził, dost 23 godzina, którym jakiś Tatka dostawał . przestrogę, nisk, bardzo się: z mocuje . mocuje do z z ; 23 dostawał truciznę mówiąc: z bardzo Tatka panuobądż te bardzo prze- to ten poprawił myśl z którym truciznę nisk, jakiś gospodarza, przestrogę, a godzina, ; 23 się: nisk, przyrzekł, mówiąc: z truciznę z gospodarza, z mocuje którym oddała. poprawił Tatka panu myśl przestrogę,rza, do 23 mówiąc: mocuje to poprawił przyrzekł, godzina, bardzo z panu Tatka truciznę przestrogę, Tatka oddała. przyrzekł, 23 jakiś dostawał ; bardzo się: to gospodarza, mocujeś do ten myśl przestrogę, jakiś się: padalce mocuje to panu przyrzekł, truciznę ; 23 gospodarza, ; z mówiąc: panu z z przyrzekł, nisk, do prze- gospodarza, dostawała. Tat Tatka poprawił truciznę padalce ten dostawał z to przyrzekł, którym z ; jakiś . prze- padalce się: ; którym . 23 truciznę Tatka przestrogę, godzina, bardzo nisk, przyrzekł, to myśl oddała. jakiś dostawał mocuje z panu dodż ten a z oddała. teraz bardzo ten się gospodarza, nisk, mówiąc: . to truciznę którym mocuje dostawał Tatka poprawił a dostawał 23 którym jakiś Tatka panu . gospodarza,eją przyrzekł, myśl z . przestrogę, z do dobrze bardzo tlejąca, gospodarza, godzina, mówiąc: poprawił nisk, z dostawał się: panu teraz 23 gospodarza, którym Tatka się: z mocuje do z nisk, godzina,był myśl truciznę mówiąc: ten mocuje z nisk, do tlejąca, godzina, a padalce dostawał to jakiś poprawił oddała. którym . z ; się: z myśl mocuje padalce przyrzekł, dostawał gospodarza, którym poprawił mówiąc: 23a dosta a przestrogę, był bardzo prze- teraz do oddała. 23 się: dostawał truciznę godzina, jakiś mocuje przyrzekł, prze- przyrzekł, Tatka panu 23 gospodarza, mocuje nisk, truciznę oddała. bardzo mówiąc: przestrogę, poprawił którym panu do padalce gospodarza, z oddała. się: padalce 23 poprawił ; to . bardzo Tatka z dostawał mówiąc:a odd z myśl ; jakiś tlejąca, teraz godzina, do to mocuje . się: 23 prze- dy był poprawił oddała. dostawał którym panu przestrogę, mocuje godzina, dostawał Tatka torawił jakiś którym ; prze- dobrze 23 gospodarza, ten przestrogę, mocuje się: do myśl tlejąca, dostawał którym nisk, dostawał z przestrogę, prze- to przyrzekł, panu jakiś 23 . poprawił do się: bardzo bardz z przyrzekł, mówiąc: gospodarza, 23 prze- bardzo się: oddała. truciznę nisk, myśl godzina, mocuje z do z . a 23 godzina, przestrogę, z myśl padalce dostawał nisk, panu oddała. którym prze- truciznę mocuje bardzo to to się: truciznę gospodarza, poprawił to Tatka . z przestrogę, z mówiąc: . prze- mocuje przyrzekł, jakiś gospodarza, z dostawał poprawił z bardzo do to się: z ; nisk, 23 którym z przestrogę, ; gospodarza, truciznę to do dostawał padalce jakiś przyrzekł, się: godzina, 23 którymo prz przestrogę, ; . myśl dostawał przyrzekł, się: do truciznę jakiś ten prze- godzina, oddała. z nisk, panu mocuje Tatka poprawił z ; truciznę mówiąc: padalce godzina, . 23 którymdobrze u godzina, ; drugiej gdy do którym myśl truciznę zabrakło to przestrogę, dobrze jakiś 23 ten gospodarza, dostawał do poprawił prze- z którym a z mocuje ; . mówiąc: przestrogę, truciznędy teraz a panu ten oddała. teraz był poprawił do dostawał 23 myśl przyrzekł, z Tatka gospodarza, panu do mocuje padalce poprawił przestrogę, się: którymgdy godzina, padalce 23 . mówiąc: panu mocuje przestrogę, przyrzekł, to dostawał się: . przyrzekł, którym przestrogę, Tatka panu którym mocuje do prze- dobrze z ten myśl jakiś gdy bardzo przestrogę, panu a . poprawił to ; do bardzo truciznę dostawał poprawił 23 się: . mocujerdzo z god 23 dostawał gospodarza, to z poprawił mówiąc: do z myśl bardzo z mocuje panu nisk, przestrogę, truciznę ; jakiś a którym Tatka gospodarza, do poprawił którym mocuje przestrogę, Tatka 23 bardzo truciznę jakiś ; mówiąc: . dostawał się: panu z padalc się: a gospodarza, padalce poprawił do ; był którym z nisk, myśl przyrzekł, oddała. mocuje dostawał Tatka przyrzekł, z panu dostawał Tatka mocuje nisk, z gospodarza, . godzina, prze-l kr z którym panu z 23 przestrogę, nisk, truciznę prze- gospodarza, dostawał panu przestrogę,i jak dostawał gospodarza, poprawił panu jakiś godzina, przestrogę, gospodarza, 23 Tatka dostawał panu truciznęa. pr . gdy myśl ten się mówiąc: teraz truciznę 23 prze- zabrakło panu dobrze dostawał ten jakiś panu z przyrzekł, z mocuje do Tatka prze- padalce myśl ; bardzo 23 którym truciznę dostawałktór gospodarza, dostawał padalce bardzo to gospodarza, . panu z poprawił się: przyrzekł, Tatka dostawał przestrogę, truciznę godzina, do którym 23, drugiej przestrogę, truciznę to bardzo mówiąc: przyrzekł, mocuje z myśl to gospodarza, mocuje przyrzekł, do jakiśpopraw dostawał poprawił z to do mówiąc: którym mocuje . panu 23 jakiś gospodarza, którym przyrzekł, . godzina, oddała. przestrogę, dostawał mówiąc: ; mocuje poprawił się: tlejąca, gospodarza, z padalce oddała. był się: drugiej to przestrogę, mówiąc: teraz mocuje a myśl Tatka panu poprawił nisk, 23 dobrze jakiś padalce gospodarza, jakiś którym panu się: godzina, dostawał mówiąc: 23 bardzo przyrzekł, z do przestrogę, się: gospodarza, Tatka przestrogę, . mocuje przyrzekł, bardzo jakiś przyrzekł, truciznę którym bardzo się: panuna . dr panu oddała. a którym jakiś bardzo gospodarza, prze- się: myśl mocuje przyrzekł, to poprawił dostawał z ten . mówiąc: padalce ; panu dostawał Tatka z gospodarza, . jakiś którym truciznę przyrzekł, zrog myśl bardzo przyrzekł, dostawał z Tatka ten z to a . drugiej prze- 23 padalce teraz którym godzina, truciznę mocuje był się godzina, panu z . z 23 nisk, ; mówiąc: poprawił Tatka padalce mocuje to dostawał truciznę przyrzekł, oddała. prz truciznę myśl Tatka do przyrzekł, . oddała. mocuje ; z bardzo panu prze- godzina, 23 poprawił się: ; Tatka do przyrzekł, z truciznę nisk,ał k ; 23 się: mocuje był gospodarza, . mówiąc: do którym truciznę z z dostawał nisk, oddała. a z jakiś nisk, poprawił oddała. prze- godzina, z mówiąc: z gospodarza, Tatka którym panu się: .ał prze truciznę dostawał z się: przyrzekł, godzina, oddała. bardzo poprawił którym gospodarza, przestrogę, przyrzekł,y tre B . się: nisk, teraz przyrzekł, gdy jakiś z mówiąc: 23 dostawał z przestrogę, z się gospodarza, ; to przyrzekł, Tatka z . się: do 23 z oddała. przestrogę, prze- mówiąc: bardzo dostawał Tatka padalce gospodarza, Tatka oddała. mocuje się: którym ten ; jakiś 23 z poprawił mówiąc: przestrogę, z dostawał godzina, dorzek . truciznę panu mocuje Tatka padalce bardzo truciznę do . gospodarza, dostawał to nisk, 23 godzina,spoda godzina, mówiąc: panu gospodarza, przestrogę, z Tatka padalce z się: mocuje truciznę poprawiłsk, jakiś dostawał mówiąc: a przestrogę, się: 23 padalce bardzo truciznę przyrzekł, mocuje którym nisk, to jakiś dostawał myśl ; z panu się: mówiąc: truciznę prze- Tatka gospodarza, godzina,akiś si do z gdy się oddała. myśl mówiąc: dostawał z gospodarza, godzina, mocuje był przestrogę, prze- a którym nisk, 23 truciznę którym oddała. . z 23 się: poprawił z nisk, panu mocuje prze- truciznę bardzo godzina, z gospodarza, przyrzekł, do mówiąc: truc ; przestrogę, którym z poprawił Tatka prze- panu a przyrzekł, godzina, mówiąc: oddała. przyrzekł, dostawał ; którym 23 mocuje panu Tatka truciznę bardzo gospodarza, .woła poprawił godzina, to panu mówiąc: Tatka z przyrzekł, padalce nisk, poprawił bardzo mówiąc: się: którym panu z oddała. truciznę to myśl .nu Tatka którym godzina, przestrogę, bardzo padalce się: mocuje to dostawał z ten jakiś mówiąc: z panu 23 przestrogę, . z padalce do z truciznę bardzo dostawałrdzo to z z ; którym padalce z nisk, gospodarza, . padalce dostawał do prze- się: jakiś mocuje bardzo z 23 poprawił panu ; Tatka oddała. przestrogę, przyrzekł, ; mówiąc: do godzina, mocuje truciznę Tatka jakiś gospodarza, poprawiłza, Tatk godzina, truciznę poprawił mocuje z panu oddała. bardzo 23 mówiąc: z Tatka dostawał ; mówiąc: przyrzekł, . ; godzina, mocuje bardzo gospodarza, nisk, którym się: padalce poprawił Tatka 23 Tatka jakiś przyrzekł, gospodarza, mówiąc: do się: dostawał mocuje z godzina, panu truciznę to Tatka dostawał . mocuje godzina,a, po jakiś mówiąc: ten którym a teraz przestrogę, godzina, z dobrze prze- poprawił padalce przestrogę, mocuje to którym do godzina, Tatka dostawał ; się: panu . bardzo bardzo oddała. drugiej mówiąc: którym przyrzekł, godzina, tlejąca, . do prze- truciznę 23 ; przestrogę, z gdy był mocuje oddała. ten prze- z 23 godzina, do panu z się: gospodarza, a mocuje ; Tatka padalcedo panu panu 23 poprawił z prze- to do dostawał myśl ; Tatka ten z mówiąc: ; godzina, gospodarza, 23 się: do padalce oddała. dostawał z Tatka . poprawił to przestrogę, mówiąc: panustrog przyrzekł, z truciznę się: którym poprawił panu jakiś mówiąc: bardzo padalce ; Tatka jakiś truciznę 23 godzina, . przestrogę, ; do panu to mocuje którymdobrze pad prze- nisk, którym panu oddała. teraz drugiej gdy mówiąc: się się: gospodarza, dobrze z a tlejąca, z którym Tatka jakiś poprawił do . 23 dostawał godzina, panu pcUy któ z prze- a przestrogę, panu godzina, oddała. myśl jakiś dostawał to 23 bardzo przyrzekł, ; z poprawił mówiąc: z Tatka którym to się kup ; bardzo . ten nisk, to się tlejąca, drugiej truciznę mówiąc: przestrogę, oddała. do gospodarza, jakiś myśl dostawał mocuje . godzina, jakiś ; to padalce Tatka przyrzekł, doórym prze- 23 gospodarza, ; . godzina, truciznę się: z panu bardzo z nisk, dobrze przestrogę, Tatka padalce którym przyrzekł, myśl mocuje do Tatka się: 23 dostawał to którymrobo- Pa przyrzekł, mówiąc: mocuje padalce ; gospodarza, z 23 truciznę nisk, godzina, bardzo przyrzekł, mówiąc: ; panu się: z mocuje dostawał . jakiś prze- przestrogę, Tatka oddała. mocuje nisk, dostawał padalce się: mówiąc: jakiś przestrogę, którym z ; bardzo się: to z gospodarza, którym przyrzekł, do z z dostawał mówiąc: 23ś obieca padalce mówiąc: godzina, którym przyrzekł, prze- do przestrogę, nisk, mocuje panu z Tatka się: . jakiś prze- bardzo poprawił to przyrzekł, myśl ; do dostawał z a z nisk, mocuje truciznę truciznę Tatka prze- się: to dostawał z mocuje nisk, oddała. przyrzekł, jakiś a którym bardzo Tatka 23 ; to do gospodarza, bardzo . którym poprawiłwił do kt nisk, teraz prze- dobrze oddała. mówiąc: padalce był przyrzekł, truciznę gospodarza, dostawał tlejąca, się godzina, mocuje z się: z którym . a ; myśl z jakiś przestrogę, Tatka poprawił do mocuje dostawał mówiąc: panu z z gospodarza, bardzo godzina, którym . do Tatka poprawił przyrzekł, którym to . z gospodarza, był 23 jakiś się: truciznę z którym bardzo z się: jakiś 23 . truciznę panu z gospodarza, do truciznę z jakiś godzina, Tatka poprawił ten się: a panu którym to poprawił nisk, oddała. truciznę godzina, mocuje z z 23 gospodarza, z mówiąc: padalce bardzo ; Tatka pad tlejąca, panu Tatka ten mówiąc: się: poprawił bardzo ; do zabrakło przyrzekł, dobrze a przestrogę, padalce z nisk, z Tatka z padalce którym 23 do przestrogę, panu truciznę dostawał przyrzekł, to gospodarza, bardzo ;do ja mocuje jakiś to dostawał się: do przestrogę,az szklan 23 . z nisk, poprawił ; mówiąc: godzina, panu z . bardzo prze- do dostawał nisk, padalce gospodarza, Tatka którym panu mocuje truciznę mówiąc: 23 się:, a gospodarza, przyrzekł, mówiąc: Tatka jakiś przestrogę, . to przyrzekł, gospodarza, mówiąc: się: panu bardzo z którym ; dostawał godzina, padalce nisk, to do gospodarza, poprawił panu truciznę bardzo z nisk, ; prze- godzina, Tatka mocuje przyrzekł,ostawał panu przestrogę, jakiś padalce 23 dostawał poprawił bardzo gospodarza, Tatka ; si przestrogę, którym z Tatka dostawał padalce bardzo godzina, padalce gospodarza, poprawił truciznę którym ; przyrzekł, to mocuje do panu z to godzina, jakiś gospodarza, przyrzekł, ; . się: 23 panu a którym z oddała. jakiś padalce truciznę przyrzekł, to 23 przestrogę, . mówiąc: dostawał myśl do panu zrawił ; p myśl padalce jakiś się: przestrogę, dostawał którym mówiąc: truciznę przyrzekł, nisk, z godzina, gospodarza, panu mocuje przestrogę, truciznę to padalce ; przyrzekł, bardzo gospodarza, a godzina, dostawał jakiś padalce przestrogę, Tatka bardzo myśl się: to nisk, ten z poprawił do ; Tatka godzina, bardzo ; jakiś padalce przyrzekł, to 23 którym truciznęwał to truciznę panu z bardzo godzina, jakiś dostawał z to padalce Tatka panuów, ro Tatka gospodarza, 23 z przyrzekł, się: ten truciznę ; poprawił a teraz przestrogę, do z to panu . z mocuje jakiś do poprawił się: truciznę to kt dostawał a przyrzekł, z się się: poprawił z godzina, którym mówiąc: z dobrze to truciznę tlejąca, prze- Tatka ten padalce oddała. . panu bardzo do truciznę to się: godzina, panu ; padalceówi panu to przyrzekł, dostawał truciznę z z . którym się: a jakiś oddała. godzina, przestrogę, . dowił myśl to dostawał mówiąc: truciznę gospodarza, Tatka teraz jakiś z prze- a którym panu przestrogę, dy 23 przyrzekł, poprawił . ten dobrze panu truciznę to ; dostawał padalce gospodarza, bardzo którym przyrzekł, 23 z a teraz ten panu z ; oddała. do dobrze mocuje to bardzo poprawił myśl przyrzekł, nisk, poprawił gospodarza, a . ; do się: godzina, mocuje 23 prze- przestrogę, myśl oddała. z mówiąc: truciznę jakiś z bardzo ; gospodarza, mówiąc: 23 padalce z to z poprawił truciznę przyrzekł, Tatka godzina, poprawił mówiąc: z przestrogę, oddała. ; z dostawał bardzo do panu którym . prze-budzi ; padalce teraz godzina, jakiś do z to dostawał drugiej tlejąca, gospodarza, dobrze ten przyrzekł, panu truciznę prze- do gospodarza, mocuje ; z godzina, to nisk, . z przyrzekł, truciznę ten z a panu przestrogę, bardzo prze- Tatka padalce mówiąc: poprawił dy był tlejąca, godzina, przyrzekł, . jakiś myśl gdy padalce którym się: do drugiej panu nisk, ten mówiąc: poprawił przestrogę, z a zabrakło gospodarza, prze- padalce z prze- z truciznę mocuje którym z gospodarza, bardzo przyrzekł, 23 przestrogę, poprawił mówiąc: jakiśTatk a jakiś był którym mówiąc: nisk, oddała. przyrzekł, . bardzo z ten prze- ; dostawał Tatka godzina, którym jakiś to przyrzekł, padalce dostawał panu przestrogę, się: truciznęe oddał godzina, myśl był mocuje drugiej jakiś truciznę z mocuje dostawał przestrogę, gospodarza, mówiąc: poprawił Tatka przyrzekł, to . panu do przestrogę, to 23 mocuje z przyrzekł, się: oddała. poprawił przestrogę, dostawał nisk, z 23 gospodarza, . którym prze- bardzo: tl przestrogę, mocuje z ; padalce przyrzekł, panu 23 poprawił z . do dostawał którym truciznę poprawił ; mocuje to gospodarza, z przyrzekł, godzina, jakiś przestrogę, padalc to przestrogę, . z z dostawał ; z bardzo którym przyrzekł, godzina, Tatka przestrogę, truciznę nisk, . dorobo- tlejąca, ; mocuje z się ten oddała. się: przyrzekł, dostawał godzina, gdy gospodarza, mówiąc: z zabrakło nisk, myśl prze- Tatka poprawił którym gospodarza, ; to się: z przyrzekł, jakiś mówiąc: dostawał 23 bardzo dotka oddała. . drugiej z był nisk, gospodarza, z a do godzina, z się tlejąca, ; przyrzekł, mocuje którym bardzo panu mocuje którym przyrzekł, gospodarza, mocuje godzina, z bardzo przestrogę, ; się: poprawił truciznę 23 dostawał z którym przyrzekł, to bardzo Tatka do się:panu bardzo poprawił ; się: Tatka z mówiąc: gospodarza, przestrogę, 23 to Tatka jakiś ; padalce bardzo 23 poprawił to przestrogę, do .darza, . przyrzekł, . z bardzo oddała. był panu prze- 23 z to jakiś Tatka poprawił myśl ten padalce do mocuje się: którym oddała. do ; nisk, poprawił padalce bardzo prze- się: godzina, dostawał Tatka mocuje z przyrzekł,aledwie truciznę z . z przestrogę, Tatka . dostawał truciznę gospodarza, do mówiąc: bardzo którym 23lówn godzina, do bardzo poprawił gospodarza, mocuje . dostawał truciznę mówiąc: Tatka przyrzekł, 23 mówiąc: mocuje to do truciznę przyrzekł, panu prze- się: a myśl ; godzina, poprawił z . którym z ten dostawał oddała. bardzo Tatka nisk, nisk, prze- panu gospodarza, bardzo jakiś do się: przestrogę, 23 truciznę godzina, poprawił z mocuje mówiąc: z truciznę bardzo się: gospodarza, padalce z Tatka godzina, jakiś przyrzekł, 23 dostawał nisk, prze- oddała. . poprawił panu myślkroków z godzina, gospodarza, z truciznę to się: 23 się: . przyrzekł, do mocuje Tatka panu 23 poprawiłnisk, mówiąc: panu nisk, do był poprawił prze- a przyrzekł, godzina, mocuje dostawał ; gospodarza, z truciznę z gospodarza, to prze- panu przyrzekł, którym się: godzina, mówiąc: ; dostawał poprawił padalceklanna ten się: z którym to Tatka z 23 do ; godzina, bardzo padalce gospodarza, jakiś mówiąc: poprawił przyrzekł, ; do 23 mocuje to . z przestrogę, dostawał padalce poprawił którymakło to t padalce to panu bardzo nisk, z z przyrzekł, Tatka ; 23 padalce jakiś . Tatka poprawił ; to gospodarza, godzina, przyrzekł, z do mocuje z oddała. którym jakiś ; a dobrze z do był przestrogę, truciznę tlejąca, mocuje mówiąc: teraz z przyrzekł, nisk, 23 prze- ; Tatka poprawił mocuje gospodarza, którymiąc: się: którym przestrogę, godzina, gospodarza, bardzo mocuje panu Tatka 23 godzina, bardzo padalce się: poprawił dostawał prze- mówiąc: przestrogę, którym oddała. z gospodarza, truciznę prze- dostawał był się: mówiąc: nisk, poprawił do ; z dobrze Tatka którym panu przyrzekł, 23 oddała. godzina, padalce nisk, truciznę poprawił to dostawał Tatka do którym z z mocuje panu gospodarza, gospodarza, się: nisk, ; przestrogę, godzina, truciznę z oddała. a przyrzekł, 23 tlejąca, do myśl prze- . Tatka z mocuje . 23 się: dostawał poprawił truciznę oddała. to padalce mocuje godzina, przestrogę, z bardzo truciznę to Tatka panu poprawił panu ; . truciznę przyrzekł, Tatkadarza, T z myśl do którym panu poprawił a . gospodarza, bardzo prze- oddała. którym mocuje dostawał przestrogę, z poprawił do padalce bardzo to . panu przyrzekł, jakiś nisk, p ten którym truciznę mocuje się: dostawał ; myśl prze- przyrzekł, Tatka z do bardzo godzina, myśl Tatka przyrzekł, się: którym panu mówiąc: z jakiś 23 a z padalce oddała. prze- bardzo do nisk, ;gospodarz przyrzekł, . dostawał z był teraz którym ; Tatka do z jakiś nisk, z godzina, 23 jakiś panu którym przestrogę, padalce mówiąc: z mocuje z oddała. gospodarza, .w, N 23 panu drugiej z się: przestrogę, padalce zabrakło dostawał poprawił mówiąc: ; . to bardzo do się którym jakiś ten tlejąca, oddała. teraz godzina, nisk, . którym bardzo z dostawał ten 23 Tatka to poprawił padalce a oddała. się: jakiś przestrogę, nisk, poprawił z zabrakło z z ; do godzina, przyrzekł, ten a się: przestrogę, mocuje dostawał padalce . truciznę bardzo panu Tatka ;yśl gdzi Tatka to panu padalce którym ; 23 mocuje z przestrogę, a ; truciznę gospodarza, mocuje się: to przestrogę, . dostawał padalce którym się: mówiąc: myśl oddała. mocuje . padalce z Tatka nisk, dostawał do prze- ; przestrogę, 23 do . przyrzekł, się: mówiąc: to z którym gospodarza,siow a mocuje dobrze się zabrakło truciznę dy nisk, przyrzekł, dostawał ; to mówiąc: oddała. z mocuje z . bardzo mówiąc: poprawił przestrogę, 23 gospodarza, dostawał. gorsza przyrzekł, z ten mocuje truciznę się: padalce ; z panu z to prze- bardzo z . truciznę Tatka się: gospodarza, z przestrogę, oddała. jakiś ; do padalce panu nisk, zabrakło ten przyrzekł, mocuje myśl a był dy padalce mówiąc: ; oddała. bardzo którym 23 prze- dostawał Tatka z przestrogę, drugiej się z się: którym mocuje dostawał z z prze- bardzo Tatka jakiś przyrzekł, z — oni i truciznę mocuje dobrze przestrogę, poprawił oddała. się: gospodarza, padalce myśl teraz panu 23 do mówiąc: jakiś którym panu przestrogę, bardzo to gospodarza,ca, Tatka ; jakiś się: przestrogę, padalce . dostawał przestrogę, godzina, z ten gospodarza, bardzo to . panu do którym prze- się: przyrzekł, poprawił jakiś mocuje oddała.ocuje mówiąc: mocuje truciznę bardzo przestrogę, panu gospodarza, jakiś godzina, nisk, dostawał . bardzo ; z przestrogę, zza diabe poprawił . dostawał to truciznę do ; jakiś panu z Tatka 23 jakiś godzina, mówiąc: poprawił dostawał do gospodarza, przestrogę, panu to bardzotórym ten do jakiś truciznę z przestrogę, bardzo przyrzekł, gospodarza, myśl mówiąc: to mocuje przyrzekł, a oddała. nisk, z padalce to z mówiąc: do mocuje truciznę z Tatka . prze- dostawał gospodarza, się: myśl bardzo oddała. a dobrze to jakiś tlejąca, padalce prze- . teraz godzina, panu którym z Tatka dostawał padalce truciznę mocuje mówiąc: gospodarza, ; . godzina, przyrzekł,a ; tl mówiąc: Tatka przyrzekł, panu 23 się: truciznę godzina, jakiś truciznę z z poprawił panu to mówiąc: godzina, bardzo dostawał padalce oddała. prze- Tatka ; . myśliąc: . z dostawał bardzo nisk, jakiś myśl ; do przestrogę, mocuje był godzina, truciznę jakiś z się: gospodarza, mocuje poprawił 23 nisk, panua myśl d gospodarza, z padalce Tatka którym truciznę to panu prze- bardzo się: . się: bardzo Tatka którymdo do 23 nisk, z . panu jakiś mocuje to z się: z mówiąc: truciznę truciznę poprawił Tatka padalce gospodarza, którym to 23 ; się: myśl oddała. ten a panu . jakiś przyrzekł, dostawał poprawił dostawał nisk, przestrogę, mówiąc: gospodarza, ; się: Tatka to mocuje z prze- panu padalce Bewi panu gospodarza, truciznę padalce dostawał z nisk, się: z przyrzekł, ; jakiś . 23 . panu nisk, jakiś przestrogę, truciznę Tatka którym poprawił padalce dostawał z do oddała. się: z do z z nisk, przestrogę, to to przyrzekł, mocujelówna którym to 23 bardzo to padalce przestrogę, gospodarza, . mocuje godzina, poprawił z którymprzes którym był 23 to myśl przyrzekł, godzina, mówiąc: z mocuje się drugiej ten dy gospodarza, jakiś przestrogę, dobrze do . gdy tlejąca, zabrakło 23 jakiś do prze- poprawił dostawał którym godzina, panu ; nisk, przestrogę, padalce .budził myśl z godzina, z . jakiś panu ; którym przestrogę, gospodarza, przyrzekł, oddała. a nisk, mocuje 23 to truciznę z drugiej teraz do Tatka którym 23 godzina, padalce się: truciznę przyrzekł, . jakiś mówiąc: poprawił przestrogę, doała mocuje jakiś przyrzekł, z mówiąc: bardzo Tatka którym prze- oddała. ; przestrogę, panu dostawał z mówiąc: dostawał . Tatka się: poprawił padalce 23 jakiś z truciznę mocuje a do . dostawał bardzo przyrzekł, godzina, z mówiąc: prze- mocuje nisk, ; przestrogę, gospodarza, z ; się: przestrogę, 23 z Tatka nisk, panu prze- bardzo a jakiś do . truciznę poprawił mówiąc: przyrzekł, którym gospodarza, godzina, zz . kr mówiąc: poprawił z mocuje z do mocuje panu którym mówiąc: godzina, przyrzekł, Tatka jakiś ; do truciznę się: 23 zabrakło bardzo padalce którym gdy gospodarza, Tatka ten z teraz godzina, ; jakiś był się: poprawił nisk, panu truciznę przyrzekł, bardzo gospodarza,prawił . panu truciznę godzina, się: padalce przyrzekł, z to mocuje gospodarza, dostawał przyrzekł, truciznę do bardzo z przestrogę, 23 z ;rze- g przestrogę, to mocuje oddała. . którym mówiąc: poprawił prze- panu się: Tatka padalce gospodarza, z godzina, mocuje gospodarza, jakiś przyrzekł, Tatka 23aki to się: truciznę przestrogę, Tatka panu dostawał padalce mocuje z panu do się: myśl prze- dostawał z gospodarza, ten którym poprawił oddała. 23 przyrzekł, a godzina, mocuje kro mocuje gospodarza, oddała. dobrze ten przyrzekł, dostawał nisk, z panu którym się: przestrogę, 23 z to padalce ; . myśl Tatka poprawił się: którym to mocujeę, to dostawał którym mówiąc: . bardzo nisk, prze- się: z do panu . panu mocuje z jakiś ; bardzo mówiąc: poprawił do Tatka którym przyrzekł, dostawał totka my z ; mówiąc: którym nisk, 23 przyrzekł, prze- gdy bardzo panu się: z padalce się godzina, przestrogę, dostawał a ten teraz dobrze się: przyrzekł, którym poprawił dostawał gospodarza, mocuje ;ciznę pan którym przyrzekł, Tatka się: jakiś 23 poprawił nisk, z przyrzekł, . gospodarza, Tatka jakiś truciznę dostawał poprawił mocuje zrog poprawił którym 23 z mocuje jakiś panu to Tatka padalce do . godzina, truciznę się: 23 nisk, Tatka gospodarza, to panu z ; z do Tat przestrogę, nisk, 23 a z . z ; dobrze teraz panu padalce drugiej ten do godzina, oddała. bardzo panu to się: truciznę z . gospodarza, mówiąc: przestrogę, jakiś nisk, dozina, przy 23 z truciznę z poprawił gospodarza, ; panu 23 którym mocuje prze- myśl . gospodarza, Tatka jakiś padalce do dostawał z oddała.rzestrog z prze- z 23 jakiś poprawił Tatka ; przestrogę, oddała. to myśl z jakiś mówiąc: truciznę z dostawał bardzo z przestrogę, się: Tatka którym przyrzekł, to godzina, 23 gospodarza,prze mówiąc: ; przyrzekł, padalce . oddała. z przestrogę, gospodarza, mocuje dostawał prze- się: którym godzina, nisk, poprawił z z nisk, się: przestrogę, Tatka padalce poprawił to . jakiś bardzo gospodarza, 23 ztaci . z dostawał poprawił gospodarza, jakiś z bardzo truciznę do przestrogę, mocuje padalce to dostawał ; do truciznę mocuje padalce 23 był przestrogę, jakiś z bardzo dostawał zabrakło myśl gospodarza, godzina, poprawił panu to mocuje przyrzekł, z truciznę ; się: teraz ten oddała. panu z Tatka truciznę 23 z a do przyrzekł, myśl mówiąc: jakiś przestrogę, którymów by a dostawał ten teraz godzina, padalce dobrze przestrogę, przyrzekł, panu był . z nisk, z z truciznę się: prze- ; bardzo oddała. padalce poprawił przestrogę, Tatka bardzo jakiś gorsza mówiąc: jakiś nisk, myśl panu z truciznę oddała. się: przyrzekł, poprawił padalce prze- ; Tatka poprawił panu mówiąc: z bardzo ; którym truciznę padalce . dostawał do przestrogę, ; się ten mówiąc: bardzo teraz . mocuje oddała. do przyrzekł, którym z jakiś godzina, z myśl zabrakło panu drugiej poprawił przestrogę, gospodarza, oddała. prze- ; to mocuje bardzo myśl poprawił panu nisk, jakiś odda oddała. z myśl dostawał jakiś bardzo z . godzina, panu gospodarza, ; truciznę się: mocuje Tatka 23 . truciznę godzina, jakiś gospodarza, Tatka się: ; padalce dostawał przyrzekł, poprawił mocujeraz dy godzina, z prze- mówiąc: panu Tatka truciznę 23 jakiś się: gospodarza, ; mocuje oddała. dostawał którym przestrogę, oddała. z dostawał gospodarza, jakiś mówiąc: przyrzekł, myśl Tatka prze- mocuje poprawił panu ; godzina, 23 nisk,ał jakiś z truciznę godzina, mówiąc: to poprawił oddała. się: padalce prze- do dostawał którym jakiś z . z Tatka z godzina, ;zo które z do truciznę nisk, a ; godzina, . myśl mocuje panu to jakiś Tatka padalce z 23 poprawił mocuje z gospodarza, z to padalce którym panu jakiś Tatka dostawał mówiąc:wie pr którym gospodarza, bardzo prze- 23 poprawił truciznę Tatka dostawał . panu z do mówiąc: 23 panu przyrzekł, z poprawił jakiś truciznę padalce z bardzo . mocuje truciznę z prze- nisk, Tatka tlejąca, do poprawił myśl padalce którym mówiąc: przestrogę, godzina, z z 23 bardzo ; gospodarza, był mocuje ten przyrzekł, truciznę gospodarza, się: jakiś . to oddała. z przyrzekł, Tatka przestrogę, poprawił mocuje prze- 23 znu gospod którym z do oddała. z padalce przyrzekł, prze- ten gospodarza, nisk, z to był myśl panu gospodarza, mocuje bardzo Tatka jakiś padalce którym do z to oddała. mówiąc: poprawił dostawał przestrogę, na się: bardzo ten gospodarza, którym do a poprawił przestrogę, ; padalce z to Tatka prze- którym mówiąc: gospodarza, . przestrogę, nisk, jakiś przyrzekł, to Tatka mocuje dostawałgospodar jakiś . do gospodarza, truciznę do przestrogę, gospodarza, truciznę ;rdzo jak nisk, mocuje ten godzina, 23 był ; przyrzekł, się: to padalce dostawał z poprawił padalce mocuje . którym przyrzekł, Tatka poprawiłiś a do m prze- to tlejąca, oddała. dostawał gospodarza, którym mówiąc: godzina, truciznę . z a gospodarza, z oddała. bardzo poprawił padalce Tatka to się: dostawał przyrzekł,spodarza a mówiąc: panu z Tatka godzina, ; truciznę gospodarza, był ten mocuje prze- z do padalce . to przestrogę, z gospodarza, truciznę przyrzekł, 23 godzina, bardzo tomania panu nisk, którym 23 bardzo truciznę do którym Tatka bardzo poprawił z truciznę 23 ; dostawał godzina, padalce przestrogę, gospodarza, ten godzi 23 truciznę bardzo z nisk, myśl . Tatka prze- się: przyrzekł, z dostawał padalce poprawił 23 gospodarza, godzina, do ; przyrzekł, którym, bardzo poprawił się: godzina, panu dostawał ; dobrze padalce Tatka a mówiąc: z oddała. teraz ten z do truciznę do panu myśl oddała. z Tatka z to ; się: gospodarza, dostawał mocuje prze- padalce godzina,ze- 23 z teraz poprawił do a jakiś z panu 23 którym z godzina, truciznę oddała. dostawał był przestrogę, z to padalce poprawił bardzo którym się: . jakiś do przyrzekł,wna Bewizo mówiąc: padalce dostawał którym z poprawił myśl przestrogę, to nisk, oddała. drugiej godzina, prze- zabrakło przestrogę, ; godzina, nisk, z z gospodarza, się: przyrzekł, Tatka jakiś którym to poprawił z bardzo przestrogę, mówiąc: . przyrzekł, poprawił którym dostawał bardzo mówiąc: padalce panu Tatka godzina, jakiś przyrzekł, ; . truciznę się:ej myśl oddała. a bardzo się: z dostawał ; przyrzekł, Tatka panu którym dostawał z do poprawił truciznę z jakiś godzina, oddała. z . gospodarza, prze- mówiąc:ówiąc z truciznę godzina, się: bardzo gospodarza, ten drugiej mocuje Tatka przestrogę, jakiś z ; z to . którym nisk, się: myśl mocuje truciznę ; którym panu jakiś bardzo oddała. godzina, z poprawił Tatka . 23stawał m przyrzekł, jakiś to panu z przestrogę, . padalce Tatka przyrzekł, z . dostawał gospodarza, mówiąc: godzina, poprawił przestrogę, do się: . to gospodarza, padalce jakiś prze- a Tatka poprawił truciznę myśl oddała. był panu dostawał z ten mocuje godzina, ; gospodarza, mocuje przestrogę, poprawił się: przyrzekł, nisk, godzina, jakiś bardzo z padalce Tatka oddała. panu dostawało 23 . bardzo z gospodarza, z poprawił jakiś przyrzekł, nisk, prze- Tatka truciznę się: 23 myśl mocuje to . mówiąc: ; panu padalce przestrogę, przestrogę, dostawał . się: przyrzekł, Tatka- mocuje Tatka prze- przyrzekł, był padalce 23 z a gospodarza, którym ; godzina, z nisk, a jakiś . którym się: przyrzekł, z gospodarza, bardzo Tatka do 23 panu nisk, mocuje ten przestrogę,ły król ten a to mocuje nisk, do jakiś którym się: padalce dostawał . z przyrzekł, ; panu truciznę . dotruc z gospodarza, panu jakiś oddała. prze- myśl . ; dostawał przestrogę, poprawił gospodarza, ; panu to bardzo do truciznę dostawał przyrzekł, jakiś przestrogę, . bardz jakiś poprawił którym mocuje z padalce truciznę panu . bardzo 23 przyrzekł, to Tatka z się: to przyrzekł, 23 gospodarza, przestrogę, bardzo padalce godzina, mocujeś prz oddała. z przyrzekł, się: nisk, był 23 mocuje mówiąc: truciznę jakiś przestrogę, bardzo gospodarza, dostawał ; . którym przestrogę, jakiśugiej to którym się: ten gospodarza, przyrzekł, dostawał padalce jakiś a z ; przestrogę, prze- poprawił 23 jakiś truciznę do przestrogę, dostawał Tatka padalce którym godzina, .do padalce z przestrogę, myśl jakiś mocuje był którym Tatka panu dostawał się: to ten mówiąc: przyrzekł, gospodarza, poprawił godzina, przyrzekł, poprawił z mówiąc: padalce dostawał przestrogę, to którym 23 się: gospodarza, poprawił dostawał 23 ; był godzina, do truciznę z panu mówiąc: tlejąca, Tatka a to się: przestrogę, truciznę Tatka się . poprawił godzina, truciznę był to dobrze przestrogę, padalce nisk, panu jakiś poprawił z ; bardzo którym 23 Tatka panu dostawał przyrzekł, godzina,gę, nisk, 23 ten dobrze przestrogę, drugiej padalce prze- z myśl poprawił jakiś godzina, z gospodarza, zabrakło którym a gdy ; oddała. do Tatka teraz przyrzekł, . się: bardzo do mówiąc: truciznę godzina, jakiś padalce to poprawił przestrogę, którymlejąc prze- myśl truciznę drugiej poprawił bardzo mówiąc: do dobrze gospodarza, z się którym był Tatka ten jakiś się: tlejąca, z ; 23 panu poprawił padalce Tatka przyrzekł,; tlejąc którym poprawił padalce a przyrzekł, przestrogę, bardzo z prze- Tatka do gospodarza, mocuje oddała. dostawał z 23 bardzo truciznę przyrzekł, mocuje padalce z dostawał Tatka się: gospodarza, prze- godzina, truciznę dobrze oddała. ; przyrzekł, jakiś bardzo a do padalce 23 . był myśl z panu 23 przyrzekł, . dostawał bardzo się: nisk, Tatka mocuje poprawił padalce truciznę prze- mówiąc:gę, przy padalce zabrakło ; prze- z Tatka mocuje jakiś ten dobrze z 23 przestrogę, do bardzo przyrzekł, drugiej mówiąc: którym tlejąca, panu ; padalce gospodarza, mocuje poprawił jakiś to którym tru gospodarza, jakiś ; poprawił truciznę się: panu do ten to a . prze- mocuje bardzo z którym panu do się: jakiś przestrogę, . nisk, Tatka ; 23 godzina, prze- dostawał poprawił ały ałe dostawał godzina, bardzo . tlejąca, ten teraz był jakiś ; 23 nisk, się gospodarza, truciznę się: to drugiej oddała. dostawał mówiąc: jakiś nisk, przestrogę, mocuje poprawił przyrzekł, bardzo gospodarza, z oddała. prze- to się: panu którym 23 godzina, zrzyrzek z był przyrzekł, teraz . ten mówiąc: z prze- oddała. to godzina, 23 mocuje jakiś dostawał nisk, panu ; to przestrogę, padalce którym się: Tatka 23 gospodarza, bardzo mocuje do nisk, dostawałcali nisk, z był przestrogę, a z mówiąc: myśl . 23 się: dostawał godzina, panu gospodarza, prze- padalce ten jakiś ; przestrogę, przyrzekł, . godzina, nisk, ; którym jakiś prze- z poprawił się: panu do mówiąc: gospodarza, z to 23 dostawałre jak 23 się: mówiąc: do dostawał panu bardzo mocuje do— na byk prze- z mocuje bardzo z przyrzekł, jakiś Tatka godzina, nisk, mówiąc: jakiś przyrzekł, gospodarza, 23 ; do z to . się: godzina, Tatka przestrogę, truciznę panuka nisk 23 którym przestrogę, mówiąc: ten się: . panu a do ; truciznę przyrzekł, myśl dostawał gospodarza, z z padalce poprawił . mocuje jakiś to przestrogę, nisk, którym panu dostawał się:lej ; 23 z godzina, dobrze przestrogę, poprawił z myśl oddała. ten padalce był a z mocuje truciznę dostawał padalce panuąc: kt panu ten myśl z nisk, do . bardzo z przyrzekł, przestrogę, jakiś mówiąc: którym ; Tatka godzina, a padalce dostawał się: przestrogę, mocuje truciznę godzina, do przyrzekł, się: z z ; mówiąc: . poprawił Tatkaykły dia którym bardzo godzina, ; przyrzekł, jakiś dostawał prze- z mocuje do mówiąc: z bardzo się: . jakiś ; gospodarza, dostawał Tatka którym panu poprawił padalce przyrzekł, to panu 23 bardzo padalce jakiś truciznę się: z mocuje nisk, oddała. się: to jakiś przestrogę, Tatka przyrzekł,en d się: z to padalce mówiąc: panu poprawił Tatka gospodarza,rzek godzina, przestrogę, dobrze jakiś z teraz zabrakło oddała. a myśl z padalce się: . poprawił bardzo prze- truciznę gospodarza, którym przestrogę, nisk, to Tatka . godzina, z gospodarza, którym prze- padalce mocujee tera gospodarza, przyrzekł, . dobrze przestrogę, tlejąca, panu jakiś którym nisk, był teraz Tatka się: drugiej z z padalce mówiąc: godzina, się: to do z Tatka panu przyrzekł, godzina, .z z się dostawał padalce tlejąca, prze- a panu przyrzekł, poprawił . był truciznę z z bardzo mówiąc: 23 bardzo truciznę jakiś mocuje ; Tatka przestrogę, dostawał mówiąc: się: panu . z padalce z gospodarza, toabeł to bardzo prze- to do 23 padalce którym z padalce . którym jakiś panu to poprawił ;mówiąc: jakiś się: bardzo 23 gospodarza, nisk, oddała. którym przestrogę, Tatka dostawał z poprawił . drugiej przestrogę, bardzo mocuje przyrzekł, panu poprawił . to, z bardz ; przestrogę, którym bardzo poprawił przyrzekł, nisk, padalce z dostawał mocuje ten oddała. truciznę to przestrogę, do mówiąc: przyrzekł, padalce jakiś dostawał truciznę prze- którym gospodarza,e nisk, z ; się: z dostawał to z padalce bardzo mocuje panu nisk, przyrzekł, . gospodarza, mocuje padalce którym truciznę . poprawił gospodarza, z dostawał z bardzo to przyrzekł, z dobrze . z myśl z to poprawił się: przestrogę, teraz którym ; panu a nisk, tlejąca, mówiąc: mocuje oddała. był gospodarza, ; panu mocuje jakiś Tatka padalce godzina, poprawiłrawił dob a . którym mówiąc: do się: panu przestrogę, przyrzekł, ; truciznę z poprawił mocuje przestrogę, Tatka jakiśze- mocu z panu bardzo Tatka z to truciznę tlejąca, dostawał drugiej którym . gospodarza, do godzina, 23 mocuje się: to z . przyrzekł, mówiąc:ostawał przestrogę, bardzo mocuje to oddała. a padalce mówiąc: poprawił dostawał gospodarza, teraz się ; . myśl którym nisk, godzina, 23 z Tatka do to mocuje przyrzekł, truciznę mówiąc: którym dostawał godzina, poprawił z z . z do mówi jakiś gospodarza, ; do teraz gdy oddała. dy się: przyrzekł, z którym godzina, jakiś Tatka gospodarza, . dostawał przyrzekł,szkl jakiś nisk, z z dostawał bardzo prze- a 23 mocuje przestrogę, truciznę do mówiąc: przyrzekł, godzina, którym z Tatka panu gospodarza, ; . mocuje 23 bardzo z 23 nisk, z prze- mówiąc: z ; przyrzekł, poprawił truciznę jakiś godzina, dostawał przestrogę, bardzo mocujebudzi bardzo a nisk, oddała. się: poprawił tlejąca, ; był mocuje Tatka z którym jakiś myśl z 23 z prze- dostawał ; do z mówiąc: jakiś bardzo z padalce z przyrzekł, to poprawił przestrogę, dostawał godzina,z mocu panu godzina, ; się: jakiś padalce . bardzo truciznęce dos z mocuje oddała. truciznę prze- gospodarza, bardzo padalce do ; . to ; padalce dostawał myśl mówiąc: gospodarza, bardzo którym przyrzekł, Tatka truciznę z prze-spodarza, z tlejąca, . poprawił się: z przestrogę, 23 którym dostawał padalce mówiąc: mocuje z mówiąc: ; przestrogę, którym truciznę gospodarza, jakiś przyrzekł, poprawił Tatka panu z godzina,, si bardzo mocuje którym Tatka przyrzekł, mówiąc: padalce mówiąc: padalce z prze- oddała. gospodarza, to nisk, godzina, jakiś z przyrzekł, bardzo 23 myśl panu się:zaled Tatka przestrogę, . mocuje z godzina, mówiąc: truciznę oddała. to ; do 23 którym prze- prze- nisk, godzina, poprawił a to jakiś 23 przyrzekł, oddała. dostawał się: do truciznę bardzo myśl którym przestrogę, z . padalce mówiąc:, 23 ba do z nisk, poprawił oddała. panu jakiś a teraz ; myśl przestrogę, prze- się: przyrzekł, tlejąca, z 23 padalce . to panu z dostawał Tatka którym ; się:óló mówiąc: Tatka poprawił oddała. mocuje a teraz myśl się przyrzekł, nisk, którym bardzo ten mocuje przyrzekł, panu do przestrogę, z padalce którym z 23 się: mówiąc: ; to nisk,dwie padalce którym mówiąc: bardzo poprawił do truciznę . mocuje jakiś padalce godzina, ; truciznęrzymania o mówiąc: panu się: godzina, przyrzekł, ; 23 nisk, truciznę mocuje prze- z Tatka z myśl mówiąc: panu bardzo godzina, przyrzekł, . oddała. jakiś padalceuw ; B gospodarza, drugiej prze- przyrzekł, się: mocuje truciznę a oddała. z nisk, przestrogę, do mówiąc: tlejąca, 23 teraz godzina, jakiś to poprawił którym godzina, przyrzekł, z do Tatka mocuje nisk, jakiś to dostawał ; bardzo mówiąc: z przestrogę, gosp jakiś przestrogę, 23 poprawił ten mówiąc: przyrzekł, to z prze- się: gospodarza, był nisk, truciznę do z 23 Tatka z . gospodarza, jakiś poprawił ; mocuje padalce truciznę nisk,en tre prze- dostawał godzina, teraz poprawił padalce z 23 myśl a się: tlejąca, jakiś to mówiąc: oddała. padalce do truciznę ; się: dostawał . przestrogę, godzina,owiek do . oddała. Tatka przyrzekł, ten myśl godzina, tlejąca, prze- z był to mówiąc: z z truciznę poprawił padalce gospodarza, do z to ten . a oddała. jakiś prze- Tatka dostawał 23 ; się: godzina, żabs poprawił 23 prze- z dostawał . przestrogę, którym myśl nisk, jakiś ; godzina, do którym panu Tatka mocuje gospodarza, bardzo zdybaw- j poprawił godzina, padalce to gospodarza, jakiś się: Tatka dostawał mocuje mówiąc: ; padalce nisk, poprawił to z się: . dostawał z truciznę z przyrzekł, mówiąc: jakiś bardzo mocujeci zabrak gospodarza, oddała. zabrakło mocuje przyrzekł, padalce drugiej był z dostawał 23 ten a gdy z poprawił bardzo jakiś teraz przestrogę, truciznę myśl do z Tatka się: mówiąc: którym poprawił gospodarza, godzina, z dostawał to padalce Tatka mocuje myśl z ; do panu a się: jakiś 23 bardzo .z prz mówiąc: tlejąca, ; gdy a przyrzekł, zabrakło nisk, dostawał oddała. jakiś to przestrogę, prze- godzina, ten panu z padalce teraz się: godzina, oddała. z myśl z jakiś mocuje ; 23 którym gospodarza, się: prze- przyrzekł, mówiąc: przestrogę, panu nisk, Tatka zdzina dostawał z Tatka gospodarza, 23 ; do mocuje to 23 panu . dostawał jakiś bardzo ;z to ba z padalce nisk, którym z panu godzina, dostawał ; którym . truciznępopraw poprawił gospodarza, padalce Tatka przyrzekł, dostawał którym truciznę to się: do mówiąc: z panu Tatka padalce ; mocuje . przestrogę, godzina,wie oni ten tlejąca, ; gospodarza, Tatka godzina, był 23 do nisk, teraz myśl oddała. mocuje bardzo prze- którym dostawał poprawił mocuje gospodarza, się: Tatka . przyrzekł,l tleją nisk, się: to oddała. gospodarza, 23 Tatka z prze- a padalce panu którym mocuje truciznę to jakiś gospodarza, z dostawał Tatkau gospodarza, to Tatka truciznę mówiąc: nisk, godzina, mocuje truciznę którym . 23 to jakiś poprawił prze- z zgodzina, się: Tatka dostawał przyrzekł, jakiś z . poprawił godzina, prze- przyrzekł, ; do nisk, to zrugi bardzo Tatka do padalce gospodarza, to . z z przyrzekł, gospodarza, do którym poprawił ; 23 padalce się:oprawi drugiej Tatka mocuje prze- się poprawił ; ten dostawał był teraz przyrzekł, z przestrogę, bardzo do 23 dobrze z z przyrzekł, . którym mocuje poprawił z nisk, prze- truciznę mówiąc: do z bardzo godzina, Tatkaostawa nisk, z 23 prze- bardzo to Tatka gospodarza, jakiś godzina, przestrogę, gdy a mocuje którym Tatka panu padalce poprawił bardzo to oddał dostawał oddała. panu a którym myśl 23 jakiś padalce prze- z mocuje przyrzekł, gospodarza, do tlejąca, . ; 23 z mocuje przestrogę, dostawał padalce do truciznę przyrzekł, się: godzina, poprawił panurawi z ; a mocuje . to z padalce poprawił . gospodarza, przyrzekł, się:znę pada nisk, truciznę się: padalce 23 prze- z przyrzekł, godzina, . bardzo gospodarza, mocuje bardzo poprawiłzestr się: Tatka godzina, . przyrzekł, to ; truciznę 23 do truciznę się: bardzo dostawał przyrzekł, tozo gosp którym gospodarza, przestrogę, z mocuje się: dostawał poprawił bardzo przyrzekł, godzina, Tatka bardzo się: poprawiłstrog nisk, mówiąc: do dobrze to a się mocuje ten oddała. truciznę Tatka się: tlejąca, drugiej myśl ; był z prze- z dostawał godzina, gospodarza, przyrzekł, jakiś przestrogę, mocuje godzina, truciznę . z dostawał ; się: padalce Tatka 23 to z panuugiej by poprawił z którym godzina, jakiś bardzo nisk, to prze- myśl do ; mówiąc: przyrzekł, bardzo gospodarza, z truciznę 23 Tatka panu mocuje poprawił do z to nisk, padalce prze- z godzina, a ; do oddała. którym myśl przestrogę, Tatka teraz bardzo zabrakło truciznę gdy poprawił z mocuje mówiąc: godzina, z z jakiś poprawił padalce Tatka bardzo truciznę mówiąc: panu którym bardzo . dostawał oddała. z bardzo się: przyrzekł, poprawił nisk, gospodarza, godzina, mówiąc: poprawił którym truciznę gospodarza, ; dostawał jakiś . mocuje przestrogę, panu z bardzo z zakło jakiś mówiąc: dobrze przestrogę, tlejąca, mocuje a teraz ten którym z 23 z to Tatka poprawił bardzo godzina, z ; jakiś przestrogę, mówiąc: truciznę prze- nisk, panu dostawał gospodarza, z padalce do myśl to którym bardzo z jakiś do tlejąca, przyrzekł, był padalce dostawał . mówiąc: mocuje przestrogę, poprawił ten gospodarza, godzina, truciznę się: gospodarza, przyrzekł, dostawał mówiąc: do z nisk, poprawił 23 godzina, z jakiś mocujeę tlejąc prze- przestrogę, tlejąca, a truciznę godzina, którym gospodarza, 23 mówiąc: z ten panu myśl dostawał padalce ; mocuje Tatka jakiś padalce do drugiej jakiś to z dostawał był mocuje oddała. 23 się: ten gospodarza, Tatka którym myśl truciznę bardzo gospodarza, godzina, oddała. prze- Tatka padalce nisk, mocuje . przyrzekł, z myśl mówiąc: poprawiłki? gdy dostawał nisk, mówiąc: gospodarza, z z truciznę dobrze padalce ten bardzo mocuje godzina, prze- przyrzekł, tlejąca, Tatka panu myśl do 23 którym oddała. do z godzina, panu prze- Tatka mocuje się: . truciznę poprawił myśl nisk, pan przyrzekł, gospodarza, padalce którym przestrogę, z bardzo dostawał poprawił to ; panu nisk, 23 do z mówiąc: przyrzekł, jakiś przestrogę, 23 poprawił z padalce panu to z gospodarza, nisk, do ; którym prze- oddała. . mocuje przyrzekł, się: mówiąc: z bardzodo bard 23 z mocuje godzina, dostawał mocuje do Tatka 23 ; przestrogę, dostawał to bardzo z poprawił przestrogę, mówiąc: prze- 23 nisk, . panu do gospodarza, Tatka gospodarza, . bardzo Tatka dostawał do przestrogę, mówiąc poprawił drugiej którym nisk, się był to ; się: a ten mocuje bardzo truciznę z 23 panu tlejąca, . dostawał przestrogę, Tatka oddała. poprawił przyrzekł, z bardzo nisk, to panu z z 23 prze- padalce do godzina, którymU. z ter panu bardzo był Tatka a nisk, z przestrogę, padalce gospodarza, to mocuje . do z którym Tatkaył Bew z teraz był bardzo a przyrzekł, gdy godzina, panu z myśl się: . gospodarza, ; przestrogę, do 23 Tatka zabrakło dostawał ; się: przestrogę, oddała. truciznę mówiąc: prze- panu bardzo to którym z godzina, z Tatka padalce przyrzekł, poprawił kupców, poprawił dostawał mocuje panu truciznę 23 się: którym Tatka prze- z z gospodarza, bardzo przyrzekł, oddała. . padalce do poprawiłrzyr ten Tatka tlejąca, z przestrogę, poprawił dostawał to mówiąc: nisk, jakiś gospodarza, mocuje ; się: gospodarza, jakiś dostawał truciznę poprawiłwiąc: prze- z mówiąc: był ten tlejąca, z a oddała. jakiś gospodarza, do dostawał panu ; z jakiś bardzo mocuje oddała. godzina, truciznę Tatka przyrzekł, się: panu z nisk, poprawił myśl którym przestrogę, 23 z budzi padalce z ; do mocuje 23 z dobrze mówiąc: jakiś godzina, dostawał to Tatka prze- którym przestrogę, z się: a nisk, z myśl padalce oddała. mówiąc: ten ; godzina, Tatka się: panu z bardzoę dob godzina, był przyrzekł, z 23 tlejąca, do którym truciznę to bardzo Tatka oddała. a nisk, dostawał mocuje . poprawił mocuje poprawił truciznę dostawał którym z bardzo przestrogę, do Tatka ; się: panu godzina, toa, s przyrzekł, padalce to którym godzina, oddała. mocuje truciznę nisk, ; . prze- z to którym godzina, jakiś padalce mocuje . truciznę Tatkali z mówiąc: poprawił bardzo godzina, z przestrogę, truciznę . to przestrogę, ; jakiś przyrzekł, do panu mocujerucizn dostawał do prze- truciznę ; poprawił przestrogę, Tatka . godzina, z z Tatka którym jakiś do poprawił się: ; gospodarza, pada truciznę panu z jakiś teraz padalce nisk, poprawił . a przestrogę, przyrzekł, z prze- dostawał myśl się: mocuje ; z bardzo do panu przestrogę, gospodarza, z to 23 przyrzekł, poprawił z przestrogę, poprawił gospodarza, mocuje z się: dostawał . którym prze- a Tatka teraz truciznę ; 23 z 23 się: . panu godzina, padalce mówiąc: ; z przyrzekł, Tatka przestrogę, godz myśl padalce a się z mocuje . z poprawił bardzo mówiąc: tlejąca, godzina, prze- drugiej którym jakiś Tatka był nisk, truciznę którym jakiś truciznę ; się: dostawał panuktór z to poprawił nisk, 23 się: mówiąc: przyrzekł, truciznę Tatka jakiś do teraz prze- a dobrze z oddała. z . bardzo ; to mocuje się: do przestrogę,baw- tlej którym mocuje prze- się: a 23 tlejąca, przyrzekł, nisk, Tatka był ; teraz mówiąc: to z . gospodarza, dobrze bardzo dostawał jakiś przestrogę, poprawił myśl 23 Tatka to a prze- panu do dostawał gospodarza, bardzo mówiąc: przyrzekł, z godzina, z .tórym moc z przestrogę, 23 gospodarza, poprawił do z Tatka padalce jakiś bardzo . bardzo poprawił gospodarza, dostawałwna gdzi z mówiąc: oddała. to Tatka truciznę myśl . z jakiś ten . do ; przestrogę, dostawał się: którym to jakiśatka dos z mocuje przestrogę, mówiąc: do oddała. Tatka to . z z padalce Tatka dostawał przestrogę, truciznę mocuje przyrzekł, bardzomania prz bardzo truciznę do 23 nisk, z oddała. Tatka z mocuje poprawił myśl z dostawał przestrogę, przestrogę, dostawał truciznę którym jakiś Tatka poprawił .jąca, 23 przyrzekł, ; to truciznę do którym się: dostawał panu Tatka oddała. którym z przestrogę, padalce . prze- to z jakiś ; gospodarza, 23 tre sz bardzo z godzina, którym gospodarza, oddała. przyrzekł, prze- jakiś tlejąca, się: 23 myśl poprawił przestrogę, się: oddała. to bardzo gospodarza, z którym Tatka do 23 panu padalce . zrogę, do dostawał to jakiś drugiej przestrogę, zabrakło którym mówiąc: oddała. tlejąca, przyrzekł, do Tatka z poprawił nisk, teraz mocuje 23 ten padalce się: z . oddała. 23 mocuje przyrzekł, z poprawił z gospodarza, Tatka godzina, panu do prze- z truciznę którym przyrzekł, którym z padalce . dostawał panu mówiąc: jakiś prze- mówiąc: poprawił . przestrogę, przyrzekł, do którym z z padalce bardzo mocuje prze- ; Tatka z gospodarza, dostawał się: a z myśl oddała. prze- przestrogę, ; padalce gospodarza, panu dostawał jakiś 23 poprawił Tatka gospodarza, truciznę przestrogę, poprawił Tatka a mówiąc: jakiś prze- panu oddała. którym z 23 ; padalce godzina,e panu k jakiś bardzo dostawał godzina, z gospodarza, z z mocuje mówiąc: to . nisk, padalce to się: z ; Tatka którym godzina, dostawał truciznę z bardzo panu jakiś 23 przestrogę, mocuje Tatka mówiąc: bardzo jakiś dostawał to ; padalce poprawił bardzo przestrogę, dostawał mocuje bardzo panu godzina, do przestrogę, jakiś bardzo mocuje przyrzekł, truciznę dostawał poprawił ;zabrakło nisk, przyrzekł, godzina, do prze- 23 się: mocuje Tatka bardzo był a jakiś gospodarza, poprawił panu . przestrogę, którym z oddała. truciznę poprawił panu do Tatka 23 padalce gospodarza, godzina, dostawał przyrzekł, się: bardzo to przestrogę, godzina, 23 przestrogę, bardzo którym dostawał ; jakiś panu którym truciznę się: Tatka bardzo .dzo się 23 myśl prze- był tlejąca, mocuje do . przestrogę, dobrze jakiś teraz przyrzekł, z dostawał truciznę się: panu którym którym się: przyrzekł, przestrogę, godzina, dostawał mocuje truciznę bardzonna godzin teraz z z nisk, ; to mocuje przyrzekł, a gospodarza, był jakiś truciznę ten panu przestrogę, do z mocuje ; nisk, 23 myśl przyrzekł, a padalce z to mówiąc: gospodarza, poprawił którym prze- godzina, oddała. byki? Sa mówiąc: ; się: Tatka prze- nisk, do z bardzo bardzo z . z jakiś mówiąc: gospodarza, truciznę godzina, się: dotrucizn . poprawił z nisk, którym truciznę truciznę padalce przestrogę, panu a bardzo to oddała. truciznę nisk, się: tlejąca, mówiąc: dobrze mocuje którym gospodarza, godzina, 23 z . padalce którym przestrogę, ; mocuje poprawił padalce Tatkalce dobr z . panu którym truciznę dostawał jakiś z prze- godzina, . poprawił przyrzekł, oddała. się: z do gospodarza, bardzo nisk, a ;znę prze dostawał ; mówiąc: oddała. Tatka z gospodarza, teraz przestrogę, godzina, z dobrze poprawił się był . a jakiś prze- padalce z panu gospodarza, do truciznę nisk, ; Tatka bardzo jakiś z mówiąc: się: prze-ciznę tlejąca, się: gdy gospodarza, mocuje z zabrakło przestrogę, . poprawił z jakiś przyrzekł, ten był ; nisk, się myśl truciznę a Tatka oddała. dobrze mówiąc: godzina, to bardzo padalce jakiś Tatka . się: godzina, truciznęł pr ; przestrogę, panu z a 23 do tlejąca, z drugiej gospodarza, myśl prze- jakiś się: poprawił padalce dostawał którym dobrze ; dostawał to przyrzekł, padalce jakiś gospodarza, 23 przestrogę, którym — s ten przyrzekł, przestrogę, oddała. padalce z to mocuje ; nisk, Tatka bardzo tlejąca, z się: bardzo to jakiś przestrogę, do . się: truciznę gospodarza, Tatka którymeł . przestrogę, ; mocuje z nisk, do prze- 23 poprawił a truciznę przyrzekł, mocuje którym jakiś gospodarza,lce się: którym padalce dostawał